Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh (NTR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
63,507  
64,722  
 
 
 
51,469  
50,608  
 
 
 
20,512  
539  
 
 
 
0  
19,000  
 
 
 
4,523  
6,911  
 
 
 
24,101  
22,025  
 
 
 
2,333  
2,133  
 
 
 
12,038  
14,114  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
10,460  
11,708  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,578  
2,406  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
63,507  
64,722  
 
 
 
47,005  
49,597  
 
 
 
47,005  
49,597  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
16,502  
15,125  
 
 
 
16,502  
15,125  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0