Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,064,416  
3,091,977  
3,252,934  
3,052,310  
2,722,793  
1,628,006  
1,627,943  
1,807,464  
1,650,327  
1,351,805  
84,023  
57,991  
240,141  
188,221  
108,762  
0  
0  
0  
0  
0  
917,891  
868,306  
823,844  
866,990  
789,928  
606,262  
699,542  
741,773  
589,948  
450,267  
19,831  
2,105  
1,706  
5,167  
2,847  
1,436,409  
1,464,033  
1,445,469  
1,401,984  
1,370,988  
0  
0  
0  
0  
0  
1,183,178  
1,153,943  
1,049,539  
881,435  
869,432  
0  
0  
0  
0  
0  
72,696  
87,798  
174,459  
347,417  
338,947  
148,349  
138,970  
134,166  
130,146  
121,300  
32,187  
83,323  
87,306  
42,985  
41,310  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,064,416  
3,091,977  
3,252,934  
3,052,310  
2,722,793  
1,316,809  
1,458,454  
1,533,330  
1,436,499  
1,191,097  
1,178,417  
1,384,043  
1,454,819  
1,370,417  
1,120,356  
138,392  
74,411  
78,511  
66,082  
70,741  
1,747,607  
1,633,523  
1,719,604  
1,615,811  
1,531,696  
1,746,967  
1,633,523  
1,719,604  
1,615,811  
1,531,696  
640  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0