Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,429,495  
3,192,613  
3,064,416  
3,091,977  
3,252,934  
1,917,849  
1,707,492  
1,628,006  
1,627,943  
1,807,464  
109,950  
287,601  
84,023  
57,991  
240,141  
0  
0  
0  
0  
0  
1,089,941  
811,393  
917,891  
868,306  
823,844  
716,906  
598,769  
606,262  
699,542  
741,773  
1,052  
9,728  
19,831  
2,105  
1,706  
1,511,646  
1,485,122  
1,436,409  
1,464,033  
1,445,469  
0  
0  
0  
0  
0  
1,115,092  
1,154,933  
1,183,178  
1,153,943  
1,049,539  
0  
0  
0  
0  
0  
215,147  
134,350  
72,696  
87,798  
174,459  
145,969  
156,679  
148,349  
138,970  
134,166  
35,438  
39,160  
32,187  
83,323  
87,306  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,429,495  
3,192,613  
3,064,416  
3,091,977  
3,252,934  
1,596,060  
1,358,946  
1,316,809  
1,458,454  
1,533,330  
1,408,790  
1,180,482  
1,178,417  
1,384,043  
1,454,819  
187,269  
178,464  
138,392  
74,411  
78,511  
1,833,435  
1,833,667  
1,747,607  
1,633,523  
1,719,604  
1,832,795  
1,833,027  
1,746,967  
1,633,523  
1,719,604  
640  
640  
640  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0