Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,815,962  
4,482,687  
4,452,460  
4,119,789  
4,261,721  
2,612,426  
2,317,959  
2,394,056  
2,167,864  
2,286,680  
83,066  
108,238  
166,749  
87,458  
124,508  
0  
0  
0  
0  
0  
1,489,251  
1,404,808  
1,280,841  
1,102,117  
1,293,192  
995,457  
790,836  
919,612  
951,496  
852,974  
44,653  
14,077  
26,855  
26,792  
16,005  
2,203,536  
2,164,728  
2,058,404  
1,951,925  
1,975,041  
0  
0  
0  
0  
0  
1,552,279  
1,456,349  
1,357,847  
1,282,299  
1,315,384  
0  
0  
0  
0  
0  
184,495  
236,827  
237,384  
209,566  
191,781  
456,024  
449,132  
446,940  
438,466  
443,993  
10,738  
22,419  
16,232  
21,594  
23,883  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,815,962  
4,482,687  
4,452,460  
4,119,789  
4,261,721  
2,563,457  
2,338,659  
2,380,646  
1,993,453  
2,175,715  
2,327,040  
2,040,730  
2,159,815  
1,740,949  
1,932,728  
236,417  
297,929  
220,831  
252,505  
242,987  
2,252,506  
2,144,028  
2,071,814  
2,126,336  
2,086,006  
2,252,506  
2,144,028  
2,071,814  
2,125,696  
2,085,366  
0  
0  
0  
640  
640  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0