Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,656,620  
3,429,495  
3,192,613  
3,064,416  
3,091,977  
2,164,070  
1,917,849  
1,707,492  
1,628,006  
1,627,943  
107,658  
109,950  
287,601  
84,023  
57,991  
0  
0  
0  
0  
0  
1,362,534  
1,089,941  
811,393  
917,891  
868,306  
691,953  
716,906  
598,769  
606,262  
699,542  
1,925  
1,052  
9,728  
19,831  
2,105  
1,492,550  
1,511,646  
1,485,122  
1,436,409  
1,464,033  
0  
0  
0  
0  
0  
1,072,390  
1,115,092  
1,154,933  
1,183,178  
1,153,943  
0  
0  
0  
0  
0  
246,927  
215,147  
134,350  
72,696  
87,798  
153,284  
145,969  
156,679  
148,349  
138,970  
19,949  
35,438  
39,160  
32,187  
83,323  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,656,620  
3,429,495  
3,192,613  
3,064,416  
3,091,977  
1,730,764  
1,596,060  
1,358,946  
1,316,809  
1,458,454  
1,484,674  
1,408,790  
1,180,482  
1,178,417  
1,384,043  
246,089  
187,269  
178,464  
138,392  
74,411  
1,925,856  
1,833,435  
1,833,667  
1,747,607  
1,633,523  
1,925,216  
1,832,795  
1,833,027  
1,746,967  
1,633,523  
640  
640  
640  
640  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0