Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,119,789  
4,261,721  
4,133,488  
3,756,629  
3,656,620  
2,167,864  
2,286,680  
2,451,137  
2,224,109  
2,164,070  
87,458  
124,508  
355,504  
115,728  
107,658  
0  
0  
0  
0  
0  
1,102,117  
1,293,192  
1,352,648  
1,175,964  
1,362,534  
951,496  
852,974  
741,787  
925,552  
691,953  
26,792  
16,005  
1,199  
6,865  
1,925  
1,951,925  
1,975,041  
1,682,351  
1,532,520  
1,492,550  
0  
0  
0  
0  
0  
1,282,299  
1,315,384  
1,087,159  
1,086,097  
1,072,390  
0  
0  
0  
0  
0  
209,566  
191,781  
293,891  
277,289  
246,927  
438,466  
443,993  
284,478  
162,582  
153,284  
21,594  
23,883  
16,823  
6,553  
19,949  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,119,789  
4,261,721  
4,133,488  
3,756,629  
3,656,620  
1,993,453  
2,175,715  
2,041,731  
1,823,780  
1,730,764  
1,740,949  
1,932,728  
1,765,497  
1,613,995  
1,484,674  
252,505  
242,987  
276,235  
209,785  
246,089  
2,126,336  
2,086,006  
2,091,757  
1,932,849  
1,925,856  
2,125,696  
2,085,366  
2,091,117  
1,932,209  
1,925,216  
640  
640  
640  
640  
640  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0