Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,482,687  
4,452,460  
4,119,789  
4,261,721  
4,133,488  
2,317,959  
2,394,056  
2,167,864  
2,286,680  
2,451,137  
108,238  
166,749  
87,458  
124,508  
355,504  
0  
0  
0  
0  
0  
1,404,808  
1,280,841  
1,102,117  
1,293,192  
1,352,648  
790,836  
919,612  
951,496  
852,974  
741,787  
14,077  
26,855  
26,792  
16,005  
1,199  
2,164,728  
2,058,404  
1,951,925  
1,975,041  
1,682,351  
0  
0  
0  
0  
0  
1,456,349  
1,357,847  
1,282,299  
1,315,384  
1,087,159  
0  
0  
0  
0  
0  
236,827  
237,384  
209,566  
191,781  
293,891  
449,132  
446,940  
438,466  
443,993  
284,478  
22,419  
16,232  
21,594  
23,883  
16,823  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,482,687  
4,452,460  
4,119,789  
4,261,721  
4,133,488  
2,338,659  
2,380,646  
1,993,453  
2,175,715  
2,041,731  
2,040,730  
2,159,815  
1,740,949  
1,932,728  
1,765,497  
297,929  
220,831  
252,505  
242,987  
276,235  
2,144,028  
2,071,814  
2,126,336  
2,086,006  
2,091,757  
2,144,028  
2,071,814  
2,125,696  
2,085,366  
2,091,117  
0  
0  
640  
640  
640  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0