Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,133,488  
3,756,629  
3,656,620  
3,429,495  
3,192,613  
2,451,137  
2,224,109  
2,164,070  
1,917,849  
1,707,492  
355,504  
115,728  
107,658  
109,950  
287,601  
0  
0  
0  
0  
0  
1,352,648  
1,175,964  
1,362,534  
1,089,941  
811,393  
741,787  
925,552  
691,953  
716,906  
598,769  
1,199  
6,865  
1,925  
1,052  
9,728  
1,682,351  
1,532,520  
1,492,550  
1,511,646  
1,485,122  
0  
0  
0  
0  
0  
1,087,159  
1,086,097  
1,072,390  
1,115,092  
1,154,933  
0  
0  
0  
0  
0  
293,891  
277,289  
246,927  
215,147  
134,350  
284,478  
162,582  
153,284  
145,969  
156,679  
16,823  
6,553  
19,949  
35,438  
39,160  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,133,488  
3,756,629  
3,656,620  
3,429,495  
3,192,613  
2,041,731  
1,823,780  
1,730,764  
1,596,060  
1,358,946  
1,765,497  
1,613,995  
1,484,674  
1,408,790  
1,180,482  
276,235  
209,785  
246,089  
187,269  
178,464  
2,091,757  
1,932,849  
1,925,856  
1,833,435  
1,833,667  
2,091,117  
1,932,209  
1,925,216  
1,832,795  
1,833,027  
640  
640  
640  
640  
640  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0