Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,261,721  
4,133,488  
3,756,629  
3,656,620  
3,429,495  
2,286,680  
2,451,137  
2,224,109  
2,164,070  
1,917,849  
124,508  
355,504  
115,728  
107,658  
109,950  
0  
0  
0  
0  
0  
1,293,192  
1,352,648  
1,175,964  
1,362,534  
1,089,941  
852,974  
741,787  
925,552  
691,953  
716,906  
16,005  
1,199  
6,865  
1,925  
1,052  
1,975,041  
1,682,351  
1,532,520  
1,492,550  
1,511,646  
0  
0  
0  
0  
0  
1,315,384  
1,087,159  
1,086,097  
1,072,390  
1,115,092  
0  
0  
0  
0  
0  
191,781  
293,891  
277,289  
246,927  
215,147  
443,993  
284,478  
162,582  
153,284  
145,969  
23,883  
16,823  
6,553  
19,949  
35,438  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,261,721  
4,133,488  
3,756,629  
3,656,620  
3,429,495  
2,175,715  
2,041,731  
1,823,780  
1,730,764  
1,596,060  
1,932,728  
1,765,497  
1,613,995  
1,484,674  
1,408,790  
242,987  
276,235  
209,785  
246,089  
187,269  
2,086,006  
2,091,757  
1,932,849  
1,925,856  
1,833,435  
2,085,366  
2,091,117  
1,932,209  
1,925,216  
1,832,795  
640  
640  
640  
640  
640  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0