Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,192,613  
3,064,416  
3,091,977  
3,252,934  
3,052,310  
1,707,492  
1,628,006  
1,627,943  
1,807,464  
1,650,327  
287,601  
84,023  
57,991  
240,141  
188,221  
0  
0  
0  
0  
0  
811,393  
917,891  
868,306  
823,844  
866,990  
598,769  
606,262  
699,542  
741,773  
589,948  
9,728  
19,831  
2,105  
1,706  
5,167  
1,485,122  
1,436,409  
1,464,033  
1,445,469  
1,401,984  
0  
0  
0  
0  
0  
1,154,933  
1,183,178  
1,153,943  
1,049,539  
881,435  
0  
0  
0  
0  
0  
134,350  
72,696  
87,798  
174,459  
347,417  
156,679  
148,349  
138,970  
134,166  
130,146  
39,160  
32,187  
83,323  
87,306  
42,985  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,192,613  
3,064,416  
3,091,977  
3,252,934  
3,052,310  
1,358,946  
1,316,809  
1,458,454  
1,533,330  
1,436,499  
1,180,482  
1,178,417  
1,384,043  
1,454,819  
1,370,417  
178,464  
138,392  
74,411  
78,511  
66,082  
1,833,667  
1,747,607  
1,633,523  
1,719,604  
1,615,811  
1,833,027  
1,746,967  
1,633,523  
1,719,604  
1,615,811  
640  
640  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0