Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,596,216  
1,559,788  
1,560,666  
1,503,256  
1,361,034  
997,855  
1,042,022  
1,357,012  
1,137,923  
868,131  
138,735  
48,475  
35,266  
48,792  
51,132  
1,052  
3,522  
2,008  
4,142  
254  
134,754  
209,789  
155,021  
198,200  
165,775  
705,849  
766,886  
1,153,330  
878,077  
645,127  
17,464  
13,350  
11,388  
8,712  
5,843  
598,361  
517,766  
203,654  
365,333  
492,903  
0  
0  
0  
0  
7,141  
35,766  
36,636  
36,305  
28,689  
37,176  
0  
0  
0  
8,501  
994  
560,238  
387,990  
73,964  
255,610  
416,158  
2,336  
93,115  
93,356  
72,532  
31,433  
21  
25  
29  
1  
2  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,596,216  
1,559,788  
1,560,666  
1,503,256  
1,361,034  
626,195  
620,875  
601,460  
539,917  
400,794  
600,667  
528,254  
459,207  
448,427  
361,051  
25,528  
92,621  
142,254  
91,490  
39,743  
970,021  
938,912  
959,205  
963,339  
960,240  
970,021  
938,912  
959,205  
963,339  
960,240  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0