Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,559,788  
1,560,666  
1,503,256  
1,361,034  
1,346,597  
1,042,022  
1,357,012  
1,137,923  
868,131  
1,004,550  
48,475  
35,266  
48,792  
51,132  
40,005  
3,522  
2,008  
4,142  
254  
247  
209,789  
155,021  
198,200  
165,775  
140,738  
766,886  
1,153,330  
878,077  
645,127  
819,767  
13,350  
11,388  
8,712  
5,843  
3,793  
517,766  
203,654  
365,333  
492,903  
342,047  
0  
0  
0  
7,141  
26,833  
36,636  
36,305  
28,689  
37,176  
38,110  
0  
0  
8,501  
994  
1,445  
387,990  
73,964  
255,610  
416,158  
273,765  
93,115  
93,356  
72,532  
31,433  
1,882  
25  
29  
1  
2  
12  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,559,788  
1,560,666  
1,503,256  
1,361,034  
1,346,597  
620,875  
601,460  
539,917  
400,794  
432,142  
528,254  
459,207  
448,427  
361,051  
206,978  
92,621  
142,254  
91,490  
39,743  
225,164  
938,912  
959,205  
963,339  
960,240  
914,455  
938,912  
959,205  
963,339  
960,240  
914,455  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0