Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,759,746  
1,749,999  
1,820,610  
1,682,465  
1,596,216  
1,651,923  
1,639,189  
1,703,996  
1,565,694  
997,855  
111,927  
105,150  
101,143  
115,924  
138,735  
136,091  
33,161  
34,342  
429  
1,052  
269,509  
151,516  
147,304  
145,055  
134,754  
1,131,896  
1,341,617  
1,409,891  
1,293,054  
705,849  
2,501  
7,745  
11,315  
11,233  
17,464  
107,823  
110,810  
116,614  
116,771  
598,361  
0  
0  
0  
0  
0  
33,327  
34,073  
34,831  
35,280  
35,766  
0  
0  
0  
0  
0  
71,861  
74,091  
78,549  
78,513  
560,238  
2,531  
2,531  
3,115  
2,856  
2,336  
104  
115  
118  
121  
21  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,759,746  
1,749,999  
1,820,610  
1,682,465  
1,596,216  
743,780  
809,567  
901,070  
704,095  
626,195  
538,722  
606,059  
674,312  
509,629  
600,667  
205,058  
203,508  
226,758  
194,466  
25,528  
1,015,966  
940,432  
919,540  
978,371  
970,021  
1,015,966  
940,432  
919,540  
978,371  
970,021  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0