Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,820,610  
1,682,465  
1,596,216  
1,559,788  
1,560,666  
1,703,996  
1,565,694  
997,855  
1,042,022  
1,357,012  
101,143  
115,924  
138,735  
48,475  
35,266  
34,342  
429  
1,052  
3,522  
2,008  
147,304  
145,055  
134,754  
209,789  
155,021  
1,409,891  
1,293,054  
705,849  
766,886  
1,153,330  
11,315  
11,233  
17,464  
13,350  
11,388  
116,614  
116,771  
598,361  
517,766  
203,654  
0  
0  
0  
0  
0  
34,831  
35,280  
35,766  
36,636  
36,305  
0  
0  
0  
0  
0  
78,549  
78,513  
560,238  
387,990  
73,964  
3,115  
2,856  
2,336  
93,115  
93,356  
118  
121  
21  
25  
29  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,820,610  
1,682,465  
1,596,216  
1,559,788  
1,560,666  
901,070  
704,095  
626,195  
620,875  
601,460  
674,312  
509,629  
600,667  
528,254  
459,207  
226,758  
194,466  
25,528  
92,621  
142,254  
919,540  
978,371  
970,021  
938,912  
959,205  
919,540  
978,371  
970,021  
938,912  
959,205  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0