Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,346,597  
1,312,646  
1,278,177  
1,280,971  
1,347,947  
1,004,550  
1,165,388  
1,122,495  
1,138,677  
1,129,140  
40,005  
135,412  
63,027  
57,802  
110,102  
247  
332  
353  
449  
624  
140,738  
119,685  
99,805  
107,960  
95,586  
819,767  
904,600  
954,564  
963,549  
919,632  
3,793  
5,358  
4,745  
8,916  
3,196  
342,047  
147,258  
155,682  
142,294  
218,808  
26,833  
22,373  
23,932  
34,524  
39,328  
38,110  
38,406  
40,071  
41,223  
40,932  
1,445  
1,541  
1,637  
1,734  
1,830  
273,765  
82,124  
86,565  
62,729  
132,460  
1,882  
2,791  
3,440  
2,012  
3,894  
12  
24  
37  
73  
364  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,346,597  
1,312,646  
1,278,177  
1,280,971  
1,347,947  
432,142  
418,701  
382,909  
387,938  
443,131  
206,978  
302,234  
265,706  
274,649  
174,281  
225,164  
116,467  
117,203  
113,289  
268,850  
914,455  
893,945  
895,268  
893,033  
904,816  
914,455  
893,945  
895,268  
893,033  
904,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0