Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,682,465  
1,596,216  
1,559,788  
1,560,666  
1,503,256  
1,565,694  
997,855  
1,042,022  
1,357,012  
1,137,923  
115,924  
138,735  
48,475  
35,266  
48,792  
429  
1,052  
3,522  
2,008  
4,142  
145,055  
134,754  
209,789  
155,021  
198,200  
1,293,054  
705,849  
766,886  
1,153,330  
878,077  
11,233  
17,464  
13,350  
11,388  
8,712  
116,771  
598,361  
517,766  
203,654  
365,333  
0  
0  
0  
0  
0  
35,280  
35,766  
36,636  
36,305  
28,689  
0  
0  
0  
0  
8,501  
78,513  
560,238  
387,990  
73,964  
255,610  
2,856  
2,336  
93,115  
93,356  
72,532  
121  
21  
25  
29  
1  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,682,465  
1,596,216  
1,559,788  
1,560,666  
1,503,256  
704,095  
626,195  
620,875  
601,460  
539,917  
509,629  
600,667  
528,254  
459,207  
448,427  
194,466  
25,528  
92,621  
142,254  
91,490  
978,371  
970,021  
938,912  
959,205  
963,339  
978,371  
970,021  
938,912  
959,205  
963,339  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0