Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,503,256  
1,361,034  
1,346,597  
1,312,646  
1,278,177  
1,137,923  
868,131  
1,004,550  
1,165,388  
1,122,495  
48,792  
51,132  
40,005  
135,412  
63,027  
4,142  
254  
247  
332  
353  
198,200  
165,775  
140,738  
119,685  
99,805  
878,077  
645,127  
819,767  
904,600  
954,564  
8,712  
5,843  
3,793  
5,358  
4,745  
365,333  
492,903  
342,047  
147,258  
155,682  
0  
7,141  
26,833  
22,373  
23,932  
28,689  
37,176  
38,110  
38,406  
40,071  
8,501  
994  
1,445  
1,541  
1,637  
255,610  
416,158  
273,765  
82,124  
86,565  
72,532  
31,433  
1,882  
2,791  
3,440  
1  
2  
12  
24  
37  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,503,256  
1,361,034  
1,346,597  
1,312,646  
1,278,177  
539,917  
400,794  
432,142  
418,701  
382,909  
448,427  
361,051  
206,978  
302,234  
265,706  
91,490  
39,743  
225,164  
116,467  
117,203  
963,339  
960,240  
914,455  
893,945  
895,268  
963,339  
960,240  
914,455  
893,945  
895,268  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0