Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,560,666  
1,503,256  
1,361,034  
1,346,597  
1,312,646  
1,357,012  
1,137,923  
868,131  
1,004,550  
1,165,388  
35,266  
48,792  
51,132  
40,005  
135,412  
2,008  
4,142  
254  
247  
332  
155,021  
198,200  
165,775  
140,738  
119,685  
1,153,330  
878,077  
645,127  
819,767  
904,600  
11,388  
8,712  
5,843  
3,793  
5,358  
203,654  
365,333  
492,903  
342,047  
147,258  
0  
0  
7,141  
26,833  
22,373  
36,305  
28,689  
37,176  
38,110  
38,406  
0  
8,501  
994  
1,445  
1,541  
73,964  
255,610  
416,158  
273,765  
82,124  
93,356  
72,532  
31,433  
1,882  
2,791  
29  
1  
2  
12  
24  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,560,666  
1,503,256  
1,361,034  
1,346,597  
1,312,646  
601,460  
539,917  
400,794  
432,142  
418,701  
459,207  
448,427  
361,051  
206,978  
302,234  
142,254  
91,490  
39,743  
225,164  
116,467  
959,205  
963,339  
960,240  
914,455  
893,945  
959,205  
963,339  
960,240  
914,455  
893,945  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0