Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,312,646  
1,278,177  
1,280,971  
1,347,947  
1,387,479  
1,165,388  
1,122,495  
1,138,677  
1,129,140  
1,173,104  
135,412  
63,027  
57,802  
110,102  
156,673  
332  
353  
449  
624  
763  
119,685  
99,805  
107,960  
95,586  
101,915  
904,600  
954,564  
963,549  
919,632  
913,711  
5,358  
4,745  
8,916  
3,196  
42  
147,258  
155,682  
142,294  
218,808  
214,374  
22,373  
23,932  
34,524  
39,328  
36,295  
38,406  
40,071  
41,223  
40,932  
42,088  
1,541  
1,637  
1,734  
1,830  
1,926  
82,124  
86,565  
62,729  
132,460  
129,753  
2,791  
3,440  
2,012  
3,894  
3,894  
24  
37  
73  
364  
418  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,312,646  
1,278,177  
1,280,971  
1,347,947  
1,387,479  
418,701  
382,909  
387,938  
443,131  
506,126  
302,234  
265,706  
274,649  
174,281  
199,207  
116,467  
117,203  
113,289  
268,850  
306,919  
893,945  
895,268  
893,033  
904,816  
881,353  
893,945  
895,268  
893,033  
904,816  
881,353  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0