Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,749,999  
1,820,610  
1,682,465  
1,596,216  
1,559,788  
1,639,189  
1,703,996  
1,565,694  
997,855  
1,042,022  
105,150  
101,143  
115,924  
138,735  
48,475  
33,161  
34,342  
429  
1,052  
3,522  
151,516  
147,304  
145,055  
134,754  
209,789  
1,341,617  
1,409,891  
1,293,054  
705,849  
766,886  
7,745  
11,315  
11,233  
17,464  
13,350  
110,810  
116,614  
116,771  
598,361  
517,766  
0  
0  
0  
0  
0  
34,073  
34,831  
35,280  
35,766  
36,636  
0  
0  
0  
0  
0  
74,091  
78,549  
78,513  
560,238  
387,990  
2,531  
3,115  
2,856  
2,336  
93,115  
115  
118  
121  
21  
25  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,749,999  
1,820,610  
1,682,465  
1,596,216  
1,559,788  
809,567  
901,070  
704,095  
626,195  
620,875  
606,059  
674,312  
509,629  
600,667  
528,254  
203,508  
226,758  
194,466  
25,528  
92,621  
940,432  
919,540  
978,371  
970,021  
938,912  
940,432  
919,540  
978,371  
970,021  
938,912  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0