Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,304,334  
3,117,178  
2,819,849  
2,634,328  
2,525,930  
1,430,487  
1,362,520  
1,179,177  
1,119,680  
885,570  
22,797  
39,329  
3,153  
33,872  
26,068  
1,337,899  
1,242,844  
1,118,492  
1,035,306  
808,013  
63,417  
56,812  
49,501  
41,315  
34,729  
676  
648  
121  
522  
8  
5,698  
22,886  
7,909  
8,666  
16,751  
1,873,847  
1,754,658  
1,640,672  
1,514,648  
1,640,360  
0  
0  
0  
0  
0  
37,820  
38,782  
39,614  
37,908  
39,172  
436,266  
444,753  
452,835  
433,403  
440,999  
64,886  
64,260  
62,265  
83,529  
82,860  
315,718  
382,280  
465,618  
348,513  
484,845  
1,019,157  
824,582  
620,340  
611,294  
592,484  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,317,818  
3,117,178  
2,819,849  
2,634,328  
2,525,930  
2,950,815  
2,705,122  
2,440,331  
2,285,850  
2,201,073  
667,724  
498,076  
235,091  
201,928  
217,706  
2,283,092  
2,207,046  
2,205,240  
2,083,922  
1,983,367  
367,003  
412,056  
379,518  
348,478  
324,857  
367,003  
412,056  
379,518  
348,478  
324,857  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0