Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,169,307  
3,317,823  
3,117,178  
2,819,849  
2,634,328  
1,104,589  
1,430,491  
1,362,520  
1,179,177  
1,119,680  
17,281  
22,797  
39,329  
3,153  
33,872  
1,030,717  
1,337,899  
1,242,844  
1,118,492  
1,035,306  
55,318  
63,417  
56,812  
49,501  
41,315  
662  
676  
648  
121  
522  
611  
5,702  
22,886  
7,909  
8,666  
2,064,717  
1,887,332  
1,754,658  
1,640,672  
1,514,648  
0  
0  
0  
0  
0  
37,301  
37,820  
38,782  
39,614  
37,908  
428,850  
436,266  
444,753  
452,835  
433,403  
68,341  
64,886  
64,260  
62,265  
83,529  
494,718  
315,718  
382,280  
465,618  
348,513  
1,035,507  
1,032,642  
824,582  
620,340  
611,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,169,307  
3,317,823  
3,117,178  
2,819,849  
2,634,328  
2,745,829  
2,950,815  
2,705,122  
2,440,331  
2,285,850  
374,440  
667,724  
498,076  
235,091  
201,928  
2,371,389  
2,283,092  
2,207,046  
2,205,240  
2,083,922  
423,477  
367,007  
412,056  
379,518  
348,478  
423,477  
367,007  
412,056  
379,518  
348,478  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0