Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,401,102  
3,169,307  
3,317,823  
3,117,178  
2,819,849  
1,452,364  
1,104,589  
1,430,491  
1,362,520  
1,179,177  
93,069  
17,281  
22,797  
39,329  
3,153  
1,299,874  
1,030,717  
1,337,899  
1,242,844  
1,118,492  
59,094  
55,318  
63,417  
56,812  
49,501  
328  
662  
676  
648  
121  
0  
611  
5,702  
22,886  
7,909  
1,948,737  
2,064,717  
1,887,332  
1,754,658  
1,640,672  
0  
0  
0  
0  
0  
36,350  
37,301  
37,820  
38,782  
39,614  
429,025  
428,850  
436,266  
444,753  
452,835  
53,278  
68,341  
64,886  
64,260  
62,265  
391,718  
494,718  
315,718  
382,280  
465,618  
1,038,366  
1,035,507  
1,032,642  
824,582  
620,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,401,102  
3,169,307  
3,317,823  
3,117,178  
2,819,849  
2,812,171  
2,745,829  
2,950,815  
2,705,122  
2,440,331  
332,358  
374,440  
667,724  
498,076  
235,091  
2,479,813  
2,371,389  
2,283,092  
2,207,046  
2,205,240  
588,931  
423,477  
367,007  
412,056  
379,518  
588,931  
423,477  
367,007  
412,056  
379,518  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0