Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,963,288  
2,958,174  
3,492,643  
3,480,958  
3,475,489  
744,762  
743,076  
719,153  
726,494  
723,177  
377  
61  
138  
201  
90  
0  
0  
0  
0  
0  
737,559  
736,193  
712,193  
719,471  
709,602  
6,751  
6,751  
6,751  
6,751  
6,788  
75  
71  
71  
71  
6,696  
2,218,526  
2,215,099  
2,773,490  
2,754,464  
2,752,312  
490,000  
490,000  
1,052,999  
1,052,999  
1,052,999  
10,499  
10,616  
10,732  
10,878  
11,232  
0  
0  
0  
0  
0  
936,723  
933,179  
928,454  
909,283  
906,777  
781,304  
781,304  
781,304  
781,304  
781,304  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,963,288  
2,958,174  
3,492,643  
3,480,958  
3,475,489  
3,818,265  
3,740,425  
4,163,427  
4,080,927  
4,001,666  
3,795,003  
3,717,162  
3,613,108  
3,530,609  
3,451,347  
23,262  
23,262  
550,319  
550,319  
550,319  
-854,977  
-782,250  
-670,784  
-599,969  
-526,177  
-854,977  
-782,250  
-670,784  
-599,969  
-526,177  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0