Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,958,174  
3,492,643  
3,475,489  
 
 
743,076  
719,153  
723,177  
 
 
61  
138  
90  
 
 
0  
0  
0  
 
 
736,193  
712,193  
709,602  
 
 
6,751  
6,751  
6,788  
 
 
71  
71  
6,696  
 
 
2,215,099  
2,773,490  
2,752,312  
 
 
490,000  
1,052,999  
1,052,999  
 
 
10,616  
10,732  
11,232  
 
 
0  
0  
0  
 
 
933,179  
928,454  
906,777  
 
 
781,304  
781,304  
781,304  
 
 
0  
0  
0  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,958,174  
3,492,643  
3,475,489  
 
 
3,740,425  
4,163,427  
4,001,666  
 
 
3,717,162  
3,613,108  
3,451,347  
 
 
23,262  
550,319  
550,319  
 
 
-782,250  
-670,784  
-526,177  
 
 
-782,250  
-670,784  
-526,177  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0