Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,953,243  
2,962,772  
2,963,195  
2,963,288  
2,958,174  
732,347  
744,360  
744,698  
744,762  
743,076  
516  
384  
52  
377  
61  
0  
0  
0  
0  
0  
725,008  
737,154  
737,771  
737,559  
736,193  
6,751  
6,751  
6,751  
6,751  
6,751  
71  
71  
125  
75  
71  
2,220,896  
2,218,412  
2,218,497  
2,218,526  
2,215,099  
490,000  
490,000  
490,000  
490,000  
490,000  
10,149  
10,266  
10,382  
10,499  
10,616  
0  
0  
0  
0  
0  
939,443  
936,842  
936,810  
936,723  
933,179  
781,304  
781,304  
781,304  
781,304  
781,304  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,953,243  
2,962,772  
2,963,195  
2,963,288  
2,958,174  
4,034,554  
3,971,724  
3,895,456  
3,818,265  
3,740,425  
4,011,292  
3,948,461  
3,872,193  
3,795,003  
3,717,162  
23,262  
23,262  
23,262  
23,262  
23,262  
-1,081,312  
-1,008,952  
-932,261  
-854,977  
-782,250  
-1,081,312  
-1,008,952  
-932,261  
-854,977  
-782,250  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0