Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,962,772  
2,963,195  
2,963,288  
2,958,174  
3,492,643  
744,360  
744,698  
744,762  
743,076  
719,153  
384  
52  
377  
61  
138  
0  
0  
0  
0  
0  
737,154  
737,771  
737,559  
736,193  
712,193  
6,751  
6,751  
6,751  
6,751  
6,751  
71  
125  
75  
71  
71  
2,218,412  
2,218,497  
2,218,526  
2,215,099  
2,773,490  
490,000  
490,000  
490,000  
490,000  
1,052,999  
10,266  
10,382  
10,499  
10,616  
10,732  
0  
0  
0  
0  
0  
936,842  
936,810  
936,723  
933,179  
928,454  
781,304  
781,304  
781,304  
781,304  
781,304  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,962,772  
2,963,195  
2,963,288  
2,958,174  
3,492,643  
3,971,724  
3,895,456  
3,818,265  
3,740,425  
4,163,427  
3,948,461  
3,872,193  
3,795,003  
3,717,162  
3,613,108  
23,262  
23,262  
23,262  
23,262  
550,319  
-1,008,952  
-932,261  
-854,977  
-782,250  
-670,784  
-1,008,952  
-932,261  
-854,977  
-782,250  
-670,784  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0