Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 (NTB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,475,489  
3,459,827  
 
 
 
723,177  
1,619,789  
 
 
 
90  
522  
 
 
 
0  
10,471  
 
 
 
709,602  
695,162  
 
 
 
6,788  
908,450  
 
 
 
6,696  
5,184  
 
 
 
2,752,312  
1,840,038  
 
 
 
1,052,999  
1,052,999  
 
 
 
11,232  
12,368  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
906,777  
0  
 
 
 
781,304  
774,615  
 
 
 
0  
56  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,475,489  
3,459,827  
 
 
 
4,001,666  
3,567,424  
 
 
 
3,451,347  
3,014,429  
 
 
 
550,319  
552,995  
 
 
 
-526,177  
-107,597  
 
 
 
-526,177  
-107,597  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0