Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
12,979,914  
11,382,769  
11,472,071  
11,921,984  
11,644,672  
5,316,223  
3,350,692  
3,246,473  
3,459,450  
2,980,678  
1,398,468  
1,581,690  
1,425,645  
1,812,067  
1,108,501  
0  
0  
0  
0  
0  
3,609,509  
1,525,149  
1,518,684  
1,349,220  
1,576,124  
239,011  
239,273  
301,887  
294,341  
287,993  
69,235  
4,581  
257  
3,822  
8,060  
7,663,691  
8,032,077  
8,225,597  
8,462,535  
8,663,994  
202,139  
366,626  
366,626  
366,626  
367,756  
6,934,521  
7,108,512  
7,282,005  
7,452,294  
7,617,942  
0  
0  
0  
0  
0  
1,404  
990  
0  
2,202  
5,695  
0  
0  
0  
0  
0  
525,626  
555,948  
576,967  
641,413  
672,601  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
12,979,914  
11,382,769  
11,472,071  
11,921,984  
11,644,672  
8,071,480  
6,537,228  
6,364,406  
7,190,983  
6,876,214  
4,309,602  
2,208,508  
2,042,441  
2,269,233  
2,023,085  
3,761,878  
4,328,720  
4,321,964  
4,921,750  
4,853,129  
4,908,434  
4,845,541  
5,107,665  
4,731,001  
4,768,458  
4,908,434  
4,845,541  
5,107,665  
4,731,001  
4,768,458  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0