Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
11,382,769  
11,472,071  
11,921,984  
11,644,672  
11,751,929  
3,350,692  
3,246,473  
3,459,450  
2,980,678  
2,713,600  
1,581,690  
1,425,645  
1,812,067  
1,108,501  
1,347,499  
0  
0  
0  
0  
0  
1,525,149  
1,518,684  
1,349,220  
1,576,124  
1,077,994  
239,273  
301,887  
294,341  
287,993  
284,077  
4,581  
257  
3,822  
8,060  
4,030  
8,032,077  
8,225,597  
8,462,535  
8,663,994  
9,038,329  
366,626  
366,626  
366,626  
367,756  
532,242  
7,108,512  
7,282,005  
7,452,294  
7,617,942  
7,790,845  
0  
0  
0  
0  
0  
990  
0  
2,202  
5,695  
129  
0  
0  
0  
0  
0  
555,948  
576,967  
641,413  
672,601  
715,112  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
11,382,769  
11,472,071  
11,921,984  
11,644,672  
11,751,929  
6,537,228  
6,364,406  
7,190,983  
6,876,214  
7,166,938  
2,208,508  
2,042,441  
2,269,233  
2,023,085  
1,748,146  
4,328,720  
4,321,964  
4,921,750  
4,853,129  
5,418,792  
4,845,541  
5,107,665  
4,731,001  
4,768,458  
4,584,991  
4,845,541  
5,107,665  
4,731,001  
4,768,458  
4,584,991  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0