Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,004,068  
10,851,987  
9,964,110  
10,047,607  
10,194,930  
3,570,283  
4,200,980  
3,101,036  
2,820,745  
2,933,545  
755,317  
266,146  
145,969  
1,091,344  
586,792  
478  
1,130,478  
900,000  
400,000  
460,000  
2,554,017  
2,537,172  
1,795,329  
1,001,418  
1,626,590  
259,928  
256,228  
259,378  
285,150  
259,168  
542  
10,956  
360  
42,833  
995  
6,433,785  
6,651,007  
6,863,073  
7,226,862  
7,261,386  
37,653  
37,653  
37,653  
202,139  
202,139  
5,903,230  
6,075,902  
6,246,943  
6,421,758  
6,591,319  
0  
0  
0  
0  
0  
2,823  
3,236  
3,661  
165,464  
3,236  
0  
0  
0  
0  
0  
490,079  
534,217  
574,817  
437,501  
464,692  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,004,068  
10,851,987  
9,964,110  
10,047,607  
10,194,930  
6,340,009  
5,631,698  
4,978,888  
5,367,242  
5,261,030  
4,180,754  
2,887,486  
2,283,994  
2,164,664  
2,102,903  
2,159,254  
2,744,212  
2,694,893  
3,202,578  
3,158,126  
3,664,059  
5,220,289  
4,985,222  
4,680,365  
4,933,900  
3,664,059  
5,220,289  
4,985,222  
4,680,365  
4,933,900  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0