Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,209,485  
10,004,068  
10,851,987  
9,964,110  
10,047,607  
1,989,738  
3,570,283  
4,200,980  
3,101,036  
2,820,745  
185,739  
755,317  
266,146  
145,969  
1,091,344  
491  
478  
1,130,478  
900,000  
400,000  
1,534,638  
2,554,017  
2,537,172  
1,795,329  
1,001,418  
257,900  
259,928  
256,228  
259,378  
285,150  
10,971  
542  
10,956  
360  
42,833  
6,219,747  
6,433,785  
6,651,007  
6,863,073  
7,226,862  
37,653  
37,653  
37,653  
37,653  
202,139  
5,729,800  
5,903,230  
6,075,902  
6,246,943  
6,421,758  
0  
0  
0  
0  
0  
2,823  
2,823  
3,236  
3,661  
165,464  
0  
0  
0  
0  
0  
449,470  
490,079  
534,217  
574,817  
437,501  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,209,485  
10,004,068  
10,851,987  
9,964,110  
10,047,607  
4,520,448  
6,340,009  
5,631,698  
4,978,888  
5,367,242  
2,325,893  
4,180,754  
2,887,486  
2,283,994  
2,164,664  
2,194,554  
2,159,254  
2,744,212  
2,694,893  
3,202,578  
3,689,037  
3,664,059  
5,220,289  
4,985,222  
4,680,365  
3,689,037  
3,664,059  
5,220,289  
4,985,222  
4,680,365  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0