Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,194,930  
11,984,203  
12,979,914  
11,382,769  
11,472,071  
2,933,545  
4,523,862  
5,316,223  
3,350,692  
3,246,473  
586,792  
1,270,184  
1,398,468  
1,581,690  
1,425,645  
460,000  
160,000  
0  
0  
0  
1,626,590  
2,840,011  
3,609,509  
1,525,149  
1,518,684  
259,168  
242,096  
239,011  
239,273  
301,887  
995  
11,571  
69,235  
4,581  
257  
7,261,386  
7,460,341  
7,663,691  
8,032,077  
8,225,597  
202,139  
202,139  
202,139  
366,626  
366,626  
6,591,319  
6,763,575  
6,934,521  
7,108,512  
7,282,005  
0  
0  
0  
0  
0  
3,236  
1,829  
1,404  
990  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
464,692  
492,798  
525,626  
555,948  
576,967  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,194,930  
11,984,203  
12,979,914  
11,382,769  
11,472,071  
5,261,030  
6,779,424  
8,071,480  
6,537,228  
6,364,406  
2,102,903  
3,216,914  
4,309,602  
2,208,508  
2,042,441  
3,158,126  
3,562,510  
3,761,878  
4,328,720  
4,321,964  
4,933,900  
5,204,779  
4,908,434  
4,845,541  
5,107,665  
4,933,900  
5,204,779  
4,908,434  
4,845,541  
5,107,665  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0