Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,964,110  
10,047,607  
10,194,930  
11,984,203  
12,979,914  
3,101,036  
2,820,745  
2,933,545  
4,523,862  
5,316,223  
145,969  
1,091,344  
586,792  
1,270,184  
1,398,468  
900,000  
400,000  
460,000  
160,000  
0  
1,795,329  
1,001,418  
1,626,590  
2,840,011  
3,609,509  
259,378  
285,150  
259,168  
242,096  
239,011  
360  
42,833  
995  
11,571  
69,235  
6,863,073  
7,226,862  
7,261,386  
7,460,341  
7,663,691  
37,653  
202,139  
202,139  
202,139  
202,139  
6,246,943  
6,421,758  
6,591,319  
6,763,575  
6,934,521  
0  
0  
0  
0  
0  
3,661  
165,464  
3,236  
1,829  
1,404  
0  
0  
0  
0  
0  
574,817  
437,501  
464,692  
492,798  
525,626  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,964,110  
10,047,607  
10,194,930  
11,984,203  
12,979,914  
4,978,888  
5,367,242  
5,261,030  
6,779,424  
8,071,480  
2,283,994  
2,164,664  
2,102,903  
3,216,914  
4,309,602  
2,694,893  
3,202,578  
3,158,126  
3,562,510  
3,761,878  
4,985,222  
4,680,365  
4,933,900  
5,204,779  
4,908,434  
4,985,222  
4,680,365  
4,933,900  
5,204,779  
4,908,434  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0