Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
566,597  
432,691  
399,629  
499,956  
537,185  
436,699  
300,500  
276,435  
369,938  
401,138  
9,095  
12,665  
2,736  
18,841  
5,598  
0  
0  
0  
0  
0  
215,505  
160,332  
180,189  
261,611  
221,192  
192,156  
107,982  
77,863  
79,117  
163,445  
19,943  
19,521  
15,647  
10,369  
10,903  
129,898  
132,192  
123,194  
130,018  
136,047  
0  
0  
0  
0  
0  
85,160  
91,000  
94,204  
100,736  
107,313  
0  
0  
0  
0  
0  
15,744  
11,450  
545  
362  
115  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
22,244  
22,992  
21,696  
22,170  
21,869  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
566,597  
432,691  
399,629  
499,956  
537,185  
407,495  
277,527  
243,869  
343,096  
395,374  
388,243  
273,279  
237,548  
334,702  
385,111  
19,253  
4,248  
6,321  
8,394  
10,262  
159,102  
155,164  
155,760  
156,860  
141,811  
159,102  
155,164  
155,760  
156,860  
141,811  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0