Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
533,097  
565,847  
546,156  
626,876  
553,352  
392,482  
422,127  
398,205  
468,148  
386,872  
14,325  
9,834  
5,895  
4,509  
7,893  
0  
0  
0  
0  
0  
268,918  
289,170  
318,152  
316,600  
133,702  
96,409  
115,137  
68,804  
141,405  
237,629  
12,830  
7,986  
5,354  
5,635  
7,648  
140,616  
143,720  
147,951  
158,728  
166,480  
0  
0  
0  
0  
0  
112,296  
116,748  
120,707  
131,066  
138,539  
0  
0  
0  
0  
0  
640  
0  
0  
1,239  
791  
6,750  
6,596  
6,596  
6,596  
6,678  
20,929  
20,376  
20,648  
19,827  
20,471  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
533,097  
565,847  
546,156  
626,876  
553,352  
393,928  
427,374  
403,390  
462,100  
393,263  
381,627  
404,929  
378,757  
434,592  
364,316  
12,300  
22,445  
24,633  
27,508  
28,947  
139,170  
138,473  
142,766  
164,777  
160,089  
139,170  
138,473  
142,766  
164,777  
160,089  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0