Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
432,691  
399,629  
499,956  
537,185  
533,097  
300,500  
276,435  
369,938  
401,138  
392,482  
12,665  
2,736  
18,841  
5,598  
14,325  
0  
0  
0  
0  
0  
160,332  
180,189  
261,611  
221,192  
268,918  
107,982  
77,863  
79,117  
163,445  
96,409  
19,521  
15,647  
10,369  
10,903  
12,830  
132,192  
123,194  
130,018  
136,047  
140,616  
0  
0  
0  
0  
0  
91,000  
94,204  
100,736  
107,313  
112,296  
0  
0  
0  
0  
0  
11,450  
545  
362  
115  
640  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
22,992  
21,696  
22,170  
21,869  
20,929  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
432,691  
399,629  
499,956  
537,185  
533,097  
277,527  
243,869  
343,096  
395,374  
393,928  
273,279  
237,548  
334,702  
385,111  
381,627  
4,248  
6,321  
8,394  
10,262  
12,300  
155,164  
155,760  
156,860  
141,811  
139,170  
155,164  
155,760  
156,860  
141,811  
139,170  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0