Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
537,185  
533,097  
565,847  
546,156  
626,876  
401,138  
392,482  
422,127  
398,205  
468,148  
5,598  
14,325  
9,834  
5,895  
4,509  
0  
0  
0  
0  
0  
221,192  
268,918  
289,170  
318,152  
316,600  
163,445  
96,409  
115,137  
68,804  
141,405  
10,903  
12,830  
7,986  
5,354  
5,635  
136,047  
140,616  
143,720  
147,951  
158,728  
0  
0  
0  
0  
0  
107,313  
112,296  
116,748  
120,707  
131,066  
0  
0  
0  
0  
0  
115  
640  
0  
0  
1,239  
6,750  
6,750  
6,596  
6,596  
6,596  
21,869  
20,929  
20,376  
20,648  
19,827  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
537,185  
533,097  
565,847  
546,156  
626,876  
395,374  
393,928  
427,374  
403,390  
462,100  
385,111  
381,627  
404,929  
378,757  
434,592  
10,262  
12,300  
22,445  
24,633  
27,508  
141,811  
139,170  
138,473  
142,766  
164,777  
141,811  
139,170  
138,473  
142,766  
164,777  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0