Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
548,891  
438,828  
402,632  
458,983  
566,597  
401,276  
290,672  
264,022  
326,911  
436,699  
1,091  
5,930  
4,815  
10,237  
9,095  
0  
0  
0  
0  
0  
181,950  
79,669  
79,034  
161,124  
215,505  
194,486  
173,659  
146,185  
134,484  
192,156  
23,749  
31,414  
33,987  
21,067  
19,943  
147,616  
148,156  
138,610  
132,072  
129,898  
0  
0  
0  
0  
0  
108,038  
80,662  
81,126  
80,794  
85,160  
0  
0  
0  
0  
0  
7,425  
36,622  
27,109  
20,596  
15,744  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
25,403  
24,122  
23,626  
23,931  
22,244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
548,891  
438,828  
402,632  
458,983  
566,597  
380,948  
277,167  
234,491  
287,889  
407,495  
345,167  
242,110  
202,895  
259,464  
388,243  
35,781  
35,057  
31,596  
28,425  
19,253  
167,944  
161,661  
168,141  
171,094  
159,102  
167,944  
161,661  
168,141  
171,094  
159,102  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0