Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
406,186  
548,891  
438,828  
402,632  
458,983  
259,787  
401,276  
290,672  
264,022  
326,911  
2,929  
1,091  
5,930  
4,815  
10,237  
0  
0  
0  
0  
0  
76,501  
181,950  
79,669  
79,034  
161,124  
154,250  
194,486  
173,659  
146,185  
134,484  
26,108  
23,749  
31,414  
33,987  
21,067  
146,398  
147,616  
148,156  
138,610  
132,072  
0  
0  
0  
0  
0  
112,697  
108,038  
80,662  
81,126  
80,794  
0  
0  
0  
0  
0  
136  
7,425  
36,622  
27,109  
20,596  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
26,815  
25,403  
24,122  
23,626  
23,931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
406,186  
548,891  
438,828  
402,632  
458,983  
227,241  
380,948  
277,167  
234,491  
287,889  
204,857  
345,167  
242,110  
202,895  
259,464  
22,385  
35,781  
35,057  
31,596  
28,425  
178,944  
167,944  
161,661  
168,141  
171,094  
178,944  
167,944  
161,661  
168,141  
171,094  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0