Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
399,629  
499,956  
537,185  
533,097  
565,847  
276,435  
369,938  
401,138  
392,482  
422,127  
2,736  
18,841  
5,598  
14,325  
9,834  
0  
0  
0  
0  
0  
180,189  
261,611  
221,192  
268,918  
289,170  
77,863  
79,117  
163,445  
96,409  
115,137  
15,647  
10,369  
10,903  
12,830  
7,986  
123,194  
130,018  
136,047  
140,616  
143,720  
0  
0  
0  
0  
0  
94,204  
100,736  
107,313  
112,296  
116,748  
0  
0  
0  
0  
0  
545  
362  
115  
640  
0  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,596  
21,696  
22,170  
21,869  
20,929  
20,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
399,629  
499,956  
537,185  
533,097  
565,847  
243,869  
343,096  
395,374  
393,928  
427,374  
237,548  
334,702  
385,111  
381,627  
404,929  
6,321  
8,394  
10,262  
12,300  
22,445  
155,760  
156,860  
141,811  
139,170  
138,473  
155,760  
156,860  
141,811  
139,170  
138,473  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0