Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
499,956  
537,185  
533,097  
565,847  
546,156  
369,938  
401,138  
392,482  
422,127  
398,205  
18,841  
5,598  
14,325  
9,834  
5,895  
0  
0  
0  
0  
0  
261,611  
221,192  
268,918  
289,170  
318,152  
79,117  
163,445  
96,409  
115,137  
68,804  
10,369  
10,903  
12,830  
7,986  
5,354  
130,018  
136,047  
140,616  
143,720  
147,951  
0  
0  
0  
0  
0  
100,736  
107,313  
112,296  
116,748  
120,707  
0  
0  
0  
0  
0  
362  
115  
640  
0  
0  
6,750  
6,750  
6,750  
6,596  
6,596  
22,170  
21,869  
20,929  
20,376  
20,648  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
499,956  
537,185  
533,097  
565,847  
546,156  
343,096  
395,374  
393,928  
427,374  
403,390  
334,702  
385,111  
381,627  
404,929  
378,757  
8,394  
10,262  
12,300  
22,445  
24,633  
156,860  
141,811  
139,170  
138,473  
142,766  
156,860  
141,811  
139,170  
138,473  
142,766  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0