Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
402,632  
458,983  
566,597  
432,691  
399,629  
264,022  
326,911  
436,699  
300,500  
276,435  
4,815  
10,237  
9,095  
12,665  
2,736  
0  
0  
0  
0  
0  
79,034  
161,124  
215,505  
160,332  
180,189  
146,185  
134,484  
192,156  
107,982  
77,863  
33,987  
21,067  
19,943  
19,521  
15,647  
138,610  
132,072  
129,898  
132,192  
123,194  
0  
0  
0  
0  
0  
81,126  
80,794  
85,160  
91,000  
94,204  
0  
0  
0  
0  
0  
27,109  
20,596  
15,744  
11,450  
545  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
23,626  
23,931  
22,244  
22,992  
21,696  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
402,632  
458,983  
566,597  
432,691  
399,629  
234,491  
287,889  
407,495  
277,527  
243,869  
202,895  
259,464  
388,243  
273,279  
237,548  
31,596  
28,425  
19,253  
4,248  
6,321  
168,141  
171,094  
159,102  
155,164  
155,760  
168,141  
171,094  
159,102  
155,164  
155,760  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0