Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
458,983  
566,597  
432,691  
399,629  
499,956  
326,911  
436,699  
300,500  
276,435  
369,938  
10,237  
9,095  
12,665  
2,736  
18,841  
0  
0  
0  
0  
0  
161,124  
215,505  
160,332  
180,189  
261,611  
134,484  
192,156  
107,982  
77,863  
79,117  
21,067  
19,943  
19,521  
15,647  
10,369  
132,072  
129,898  
132,192  
123,194  
130,018  
0  
0  
0  
0  
0  
80,794  
85,160  
91,000  
94,204  
100,736  
0  
0  
0  
0  
0  
20,596  
15,744  
11,450  
545  
362  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
6,750  
23,931  
22,244  
22,992  
21,696  
22,170  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
458,983  
566,597  
432,691  
399,629  
499,956  
287,889  
407,495  
277,527  
243,869  
343,096  
259,464  
388,243  
273,279  
237,548  
334,702  
28,425  
19,253  
4,248  
6,321  
8,394  
171,094  
159,102  
155,164  
155,760  
156,860  
171,094  
159,102  
155,164  
155,760  
156,860  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0