Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
889,857  
945,502  
916,034  
881,341  
885,431  
694,120  
748,109  
714,997  
676,844  
677,220  
5,657  
11,673  
9,497  
8,268  
15,480  
0  
0  
0  
0  
0  
221,628  
266,734  
250,421  
223,833  
211,775  
452,057  
453,842  
438,638  
425,392  
420,827  
14,779  
15,861  
16,440  
19,352  
29,138  
195,737  
197,392  
201,036  
204,497  
208,210  
0  
0  
0  
0  
0  
192,888  
189,455  
192,895  
196,283  
200,011  
0  
0  
0  
0  
0  
403  
7,206  
6,854  
6,837  
6,837  
0  
0  
0  
0  
0  
2,445  
731  
1,287  
1,378  
1,363  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
889,857  
945,502  
916,034  
881,341  
885,431  
654,232  
706,815  
678,270  
643,514  
649,390  
642,061  
695,198  
670,303  
625,463  
623,128  
12,171  
11,617  
7,967  
18,051  
26,262  
235,625  
238,686  
237,763  
237,827  
236,040  
235,625  
238,686  
237,763  
237,827  
236,040  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0