Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (NSH: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
916,034  
881,341  
885,431  
836,590  
827,247  
714,997  
676,844  
677,220  
628,111  
622,081  
9,497  
8,268  
15,480  
7,533  
9,508  
0  
0  
0  
0  
0  
250,421  
223,833  
211,775  
245,795  
201,852  
438,638  
425,392  
420,827  
356,223  
386,695  
16,440  
19,352  
29,138  
18,560  
24,026  
201,036  
204,497  
208,210  
208,479  
205,166  
0  
0  
0  
0  
0  
192,895  
196,283  
200,011  
206,589  
204,772  
0  
0  
0  
0  
0  
6,854  
6,837  
6,837  
0  
394  
0  
0  
0  
0  
0  
1,287  
1,378  
1,363  
1,889  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
916,034  
881,341  
885,431  
836,590  
827,247  
678,270  
643,514  
649,390  
593,438  
585,504  
670,303  
625,463  
623,128  
563,776  
550,693  
7,967  
18,051  
26,262  
29,661  
34,810  
237,763  
237,827  
236,040  
243,152  
241,744  
237,763  
237,827  
236,040  
243,152  
241,744  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0