Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,377,996  
1,461,060  
1,532,137  
1,564,409  
1,490,609  
681,079  
752,085  
814,124  
831,220  
798,783  
79,384  
134,510  
172,493  
68,677  
65,774  
1,040  
2,467  
2,387  
2,440  
2,467  
204,774  
211,441  
268,274  
324,103  
223,562  
381,970  
394,582  
360,457  
426,924  
498,884  
13,911  
9,085  
10,513  
9,076  
8,095  
696,916  
708,975  
718,013  
733,189  
691,826  
0  
0  
0  
0  
0  
440,743  
445,632  
452,574  
459,470  
354,723  
0  
0  
0  
0  
0  
15,044  
14,268  
14,268  
14,258  
84,102  
13,334  
13,334  
13,272  
13,285  
13,334  
227,795  
235,741  
237,900  
246,176  
239,668  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,377,996  
1,461,060  
1,532,137  
1,564,409  
1,490,609  
322,689  
439,533  
489,960  
592,671  
506,285  
270,027  
378,364  
387,160  
499,379  
415,336  
52,661  
61,169  
102,800  
93,291  
90,948  
1,055,307  
1,021,527  
1,042,178  
971,739  
984,324  
1,055,307  
1,021,527  
1,042,178  
971,739  
984,324  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0