Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,461,060  
1,532,137  
1,564,409  
1,490,609  
1,615,512  
752,085  
814,124  
831,220  
798,783  
922,079  
134,510  
172,493  
68,677  
65,774  
89,473  
2,467  
2,387  
2,440  
2,467  
2,627  
211,441  
268,274  
324,103  
223,562  
312,907  
394,582  
360,457  
426,924  
498,884  
509,240  
9,085  
10,513  
9,076  
8,095  
7,832  
708,975  
718,013  
733,189  
691,826  
693,433  
0  
0  
0  
0  
0  
445,632  
452,574  
459,470  
354,723  
358,643  
0  
0  
0  
0  
0  
14,268  
14,268  
14,258  
84,102  
78,537  
13,334  
13,272  
13,285  
13,334  
11,774  
235,741  
237,900  
246,176  
239,668  
244,479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,461,060  
1,532,137  
1,564,409  
1,490,609  
1,615,512  
439,533  
489,960  
592,671  
506,285  
666,183  
378,364  
387,160  
499,379  
415,336  
593,261  
61,169  
102,800  
93,291  
90,948  
72,923  
1,021,527  
1,042,178  
971,739  
984,324  
750,642  
1,021,527  
1,042,178  
971,739  
984,324  
750,642  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
198,686