Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,512,631  
1,591,269  
1,546,327  
1,498,539  
1,506,219  
834,217  
902,462  
879,052  
820,405  
832,738  
205,731  
188,247  
175,805  
183,539  
204,534  
525  
707  
668  
668  
705  
264,495  
376,064  
274,830  
254,703  
304,389  
358,974  
327,044  
421,843  
372,881  
316,410  
4,493  
10,400  
5,906  
8,615  
6,699  
678,414  
688,807  
667,275  
678,134  
673,481  
0  
0  
0  
0  
0  
469,603  
471,536  
441,191  
433,446  
435,975  
0  
0  
0  
0  
0  
13,342  
13,229  
14,713  
25,733  
14,369  
13,334  
13,334  
13,334  
13,334  
13,334  
182,135  
190,708  
198,037  
205,621  
209,804  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,512,631  
1,591,269  
1,546,327  
1,498,539  
1,506,219  
424,524  
531,570  
369,497  
362,813  
381,423  
380,923  
490,869  
334,137  
327,148  
338,773  
43,601  
40,702  
35,360  
35,665  
42,650  
1,088,107  
1,059,699  
1,176,830  
1,135,726  
1,124,796  
1,088,107  
1,059,699  
1,176,830  
1,135,726  
1,124,796  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0