Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,506,219  
1,496,281  
1,377,996  
1,461,060  
1,532,137  
832,738  
813,875  
681,079  
752,085  
814,124  
204,534  
177,548  
79,384  
134,510  
172,493  
705  
1,178  
1,040  
2,467  
2,387  
304,389  
265,244  
204,774  
211,441  
268,274  
316,410  
346,780  
381,970  
394,582  
360,457  
6,699  
23,125  
13,911  
9,085  
10,513  
673,481  
682,406  
696,916  
708,975  
718,013  
0  
0  
0  
0  
0  
435,975  
435,921  
440,743  
445,632  
452,574  
0  
0  
0  
0  
0  
14,369  
14,557  
15,044  
14,268  
14,268  
13,334  
13,334  
13,334  
13,334  
13,272  
209,804  
218,594  
227,795  
235,741  
237,900  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,506,219  
1,496,281  
1,377,996  
1,461,060  
1,532,137  
381,423  
410,807  
322,689  
439,533  
489,960  
338,773  
368,139  
270,027  
378,364  
387,160  
42,650  
42,668  
52,661  
61,169  
102,800  
1,124,796  
1,085,474  
1,055,307  
1,021,527  
1,042,178  
1,124,796  
1,085,474  
1,055,307  
1,021,527  
1,042,178  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0