Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
1,523,987  
1,512,631  
1,591,269  
1,546,327  
 
832,434  
834,217  
902,462  
879,052  
 
175,506  
205,731  
188,247  
175,805  
 
638  
525  
707  
668  
 
197,861  
264,495  
376,064  
274,830  
 
453,811  
358,974  
327,044  
421,843  
 
4,618  
4,493  
10,400  
5,906  
 
691,553  
678,414  
688,807  
667,275  
 
0  
0  
0  
0  
 
470,687  
469,603  
471,536  
441,191  
 
0  
0  
0  
0  
 
16,542  
13,342  
13,229  
14,713  
 
26,049  
13,334  
13,334  
13,334  
 
178,274  
182,135  
190,708  
198,037  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
1,523,987  
1,512,631  
1,591,269  
1,546,327  
 
575,575  
424,524  
531,570  
369,497  
 
422,152  
380,923  
490,869  
334,137  
 
153,424  
43,601  
40,702  
35,360  
 
948,412  
1,088,107  
1,059,699  
1,176,830  
 
948,412  
1,088,107  
1,059,699  
1,176,830  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0