Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,498,539  
1,506,219  
1,496,281  
1,377,996  
1,461,060  
820,405  
832,738  
813,875  
681,079  
752,085  
183,539  
204,534  
177,548  
79,384  
134,510  
668  
705  
1,178  
1,040  
2,467  
254,703  
304,389  
265,244  
204,774  
211,441  
372,881  
316,410  
346,780  
381,970  
394,582  
8,615  
6,699  
23,125  
13,911  
9,085  
678,134  
673,481  
682,406  
696,916  
708,975  
0  
0  
0  
0  
0  
433,446  
435,975  
435,921  
440,743  
445,632  
0  
0  
0  
0  
0  
25,733  
14,369  
14,557  
15,044  
14,268  
13,334  
13,334  
13,334  
13,334  
13,334  
205,621  
209,804  
218,594  
227,795  
235,741  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,498,539  
1,506,219  
1,496,281  
1,377,996  
1,461,060  
362,813  
381,423  
410,807  
322,689  
439,533  
327,148  
338,773  
368,139  
270,027  
378,364  
35,665  
42,650  
42,668  
52,661  
61,169  
1,135,726  
1,124,796  
1,085,474  
1,055,307  
1,021,527  
1,135,726  
1,124,796  
1,085,474  
1,055,307  
1,021,527  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0