Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,587,936  
1,468,140  
1,523,987  
1,512,631  
1,591,269  
904,467  
791,610  
832,434  
834,217  
902,462  
284,864  
86,994  
175,506  
205,731  
188,247  
2,856  
382  
638  
525  
707  
252,224  
229,540  
197,861  
264,495  
376,064  
357,597  
470,184  
453,811  
358,974  
327,044  
6,927  
4,510  
4,618  
4,493  
10,400  
683,468  
676,530  
691,553  
678,414  
688,807  
0  
0  
0  
0  
0  
480,397  
463,869  
470,687  
469,603  
471,536  
0  
0  
0  
0  
0  
13,193  
16,684  
16,542  
13,342  
13,229  
26,049  
26,049  
26,049  
13,334  
13,334  
163,829  
169,928  
178,274  
182,135  
190,708  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,587,936  
1,468,684  
1,523,987  
1,512,631  
1,591,269  
535,839  
502,667  
575,575  
424,524  
531,570  
423,390  
349,368  
422,152  
380,923  
490,869  
112,449  
153,299  
153,424  
43,601  
40,702  
1,052,097  
966,017  
948,412  
1,088,107  
1,059,699  
1,052,097  
966,017  
948,412  
1,088,107  
1,059,699  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0