Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung Ương (NSC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,546,327  
1,498,539  
1,506,219  
1,496,281  
1,377,996  
879,052  
820,405  
832,738  
813,875  
681,079  
175,805  
183,539  
204,534  
177,548  
79,384  
668  
668  
705  
1,178  
1,040  
274,830  
254,703  
304,389  
265,244  
204,774  
421,843  
372,881  
316,410  
346,780  
381,970  
5,906  
8,615  
6,699  
23,125  
13,911  
667,275  
678,134  
673,481  
682,406  
696,916  
0  
0  
0  
0  
0  
441,191  
433,446  
435,975  
435,921  
440,743  
0  
0  
0  
0  
0  
14,713  
25,733  
14,369  
14,557  
15,044  
13,334  
13,334  
13,334  
13,334  
13,334  
198,037  
205,621  
209,804  
218,594  
227,795  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,546,327  
1,498,539  
1,506,219  
1,496,281  
1,377,996  
369,497  
362,813  
381,423  
410,807  
322,689  
334,137  
327,148  
338,773  
368,139  
270,027  
35,360  
35,665  
42,650  
42,668  
52,661  
1,176,830  
1,135,726  
1,124,796  
1,085,474  
1,055,307  
1,176,830  
1,135,726  
1,124,796  
1,085,474  
1,055,307  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0