Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (NS3: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,433  
 
 
 
 
25,963  
 
 
 
 
19,112  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,140  
 
 
 
 
3,929  
 
 
 
 
782  
 
 
 
 
58,471  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
51,928  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,543  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,433  
 
 
 
 
20,695  
 
 
 
 
12,322  
 
 
 
 
8,373  
 
 
 
 
63,738  
 
 
 
 
63,738  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0