Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,194,662  
1,180,833  
1,136,788  
1,156,891  
1,134,707  
159,882  
158,111  
138,917  
153,359  
157,152  
45,084  
52,929  
50,864  
70,754  
67,539  
81,987  
69,987  
57,531  
50,031  
49,187  
17,434  
17,822  
13,624  
14,169  
22,302  
13,926  
16,715  
15,574  
15,852  
17,613  
1,451  
657  
1,324  
2,553  
511  
1,034,780  
1,022,722  
997,871  
1,003,532  
977,556  
0  
0  
0  
0  
328  
973,871  
965,498  
942,115  
956,270  
938,769  
0  
0  
0  
0  
0  
60,909  
57,223  
55,756  
47,262  
38,458  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,194,662  
1,180,833  
1,136,788  
1,156,891  
1,134,707  
614,133  
606,039  
553,760  
576,274  
555,606  
114,301  
110,681  
71,537  
95,778  
66,278  
499,833  
495,358  
482,223  
480,496  
489,328  
580,529  
574,794  
583,028  
580,617  
579,101  
580,194  
574,456  
583,028  
580,617  
579,101  
334  
337  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0