Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội (NS2: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,180,833  
1,136,788  
1,156,891  
1,134,707  
1,109,147  
158,111  
138,917  
153,359  
157,152  
124,398  
52,929  
50,864  
70,754  
67,539  
45,098  
69,987  
57,531  
50,031  
49,187  
43,187  
17,822  
13,624  
14,169  
22,302  
21,203  
16,715  
15,574  
15,852  
17,613  
12,223  
657  
1,324  
2,553  
511  
2,686  
1,022,722  
997,871  
1,003,532  
977,556  
984,750  
0  
0  
0  
328  
328  
965,498  
942,115  
956,270  
938,769  
952,938  
0  
0  
0  
0  
0  
57,223  
55,756  
47,262  
38,458  
31,483  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,180,833  
1,136,788  
1,156,891  
1,134,707  
1,109,147  
606,039  
553,760  
576,274  
555,606  
535,631  
110,681  
71,537  
95,778  
66,278  
51,637  
495,358  
482,223  
480,496  
489,328  
483,994  
574,794  
583,028  
580,617  
579,101  
573,517  
574,456  
583,028  
580,617  
579,101  
573,517  
337  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0