Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (NRC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
280,980  
308,880  
 
 
 
100,190  
149,184  
 
 
 
12,772  
10,122  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
64,715  
125,698  
 
 
 
21,266  
10,763  
 
 
 
1,437  
2,601  
 
 
 
180,790  
159,696  
 
 
 
166,540  
148,832  
 
 
 
3,667  
2,940  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
188  
2,039  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
10,395  
5,886  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
280,980  
308,880  
 
 
 
92,087  
138,202  
 
 
 
91,123  
137,131  
 
 
 
964  
1,071  
 
 
 
188,893  
170,678  
 
 
 
188,893  
170,678  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0