Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (NRC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
399,775  
280,980  
308,880  
260,060  
 
155,557  
100,190  
149,184  
130,342  
 
56,772  
12,772  
10,122  
6,604  
 
0  
0  
0  
0  
 
43,541  
64,715  
125,698  
112,825  
 
52,521  
21,266  
10,763  
9,194  
 
2,723  
1,437  
2,601  
1,719  
 
244,218  
180,790  
159,696  
129,718  
 
164,832  
166,540  
148,832  
121,000  
 
66,190  
3,667  
2,940  
3,059  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
188  
2,039  
1,399  
 
0  
0  
0  
0  
 
13,196  
10,395  
5,886  
4,261  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
399,775  
280,980  
308,880  
260,060  
 
185,952  
92,087  
138,202  
102,948  
 
135,306  
91,123  
137,131  
101,770  
 
50,646  
964  
1,071  
1,178  
 
213,823  
188,893  
170,678  
157,112  
 
213,823  
188,893  
170,678  
157,112  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0