Công ty Cổ phần Bất động sản NETLAND (NRC: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
502,612  
399,775  
280,980  
308,880  
260,060  
299,713  
155,557  
100,190  
149,184  
130,342  
24,942  
56,772  
12,772  
10,122  
6,604  
0  
0  
0  
0  
0  
205,786  
43,541  
64,715  
125,698  
112,825  
68,068  
52,521  
21,266  
10,763  
9,194  
918  
2,723  
1,437  
2,601  
1,719  
202,899  
244,218  
180,790  
159,696  
129,718  
79,832  
164,832  
166,540  
148,832  
121,000  
67,337  
66,190  
3,667  
2,940  
3,059  
0  
0  
0  
0  
0  
754  
0  
188  
2,039  
1,399  
36,000  
0  
0  
0  
0  
18,977  
13,196  
10,395  
5,886  
4,261  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
502,612  
399,775  
280,980  
308,880  
260,060  
297,722  
185,952  
92,087  
138,202  
102,948  
82,531  
135,306  
91,123  
137,131  
101,770  
215,191  
50,646  
964  
1,071  
1,178  
204,891  
213,823  
188,893  
170,678  
157,112  
204,891  
213,823  
188,893  
170,678  
157,112  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0