Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (NQT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
277,977  
278,764  
277,055  
272,407  
291,870  
107,918  
108,981  
104,963  
95,325  
111,247  
40,827  
39,924  
39,111  
32,449  
51,496  
30,406  
29,203  
27,070  
26,505  
26,473  
16,507  
20,910  
20,346  
17,662  
16,406  
20,178  
18,943  
18,436  
18,709  
16,866  
0  
0  
0  
0  
7  
170,059  
169,783  
172,092  
177,082  
180,623  
0  
0  
0  
0  
0  
167,091  
165,067  
166,477  
172,948  
176,918  
0  
0  
0  
0  
0  
561  
1,979  
5,210  
3,893  
3,222  
0  
0  
0  
-113  
0  
2,407  
2,737  
405  
353  
483  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
277,977  
278,764  
277,055  
272,407  
291,870  
85,087  
87,292  
81,271  
80,149  
101,374  
48,064  
47,496  
41,475  
36,831  
58,051  
37,023  
39,796  
39,796  
43,319  
43,324  
192,890  
191,472  
195,785  
192,258  
190,496  
192,890  
191,472  
195,785  
192,258  
190,496  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0