Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị (NQT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
278,764  
277,055  
272,407  
291,870  
275,700  
108,981  
105,076  
95,325  
111,247  
94,740  
39,924  
39,111  
32,449  
51,496  
45,477  
29,203  
27,070  
26,505  
26,473  
16,025  
20,910  
20,459  
17,662  
16,406  
18,750  
18,943  
18,436  
18,709  
16,866  
14,481  
0  
0  
0  
7  
7  
169,783  
171,979  
177,082  
180,623  
180,960  
0  
0  
0  
0  
0  
165,067  
166,477  
172,948  
176,918  
174,455  
0  
0  
0  
0  
0  
1,979  
5,210  
3,893  
3,222  
5,935  
0  
-113  
-113  
0  
0  
2,737  
405  
353  
483  
570  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
278,764  
277,055  
272,407  
291,870  
275,700  
87,292  
81,271  
80,149  
101,374  
86,510  
47,496  
41,475  
36,831  
58,051  
40,437  
39,796  
39,796  
43,319  
43,324  
46,073  
191,472  
195,785  
192,258  
190,496  
189,190  
191,472  
195,785  
192,258  
190,496  
189,190  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0