Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (NQN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
995,228  
1,006,986  
 
 
 
85,662  
79,234  
 
 
 
22,422  
20,502  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
22,324  
21,594  
 
 
 
32,607  
27,634  
 
 
 
8,309  
9,504  
 
 
 
909,566  
927,752  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
781,996  
758,029  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
114,096  
155,471  
 
 
 
3,870  
3,870  
 
 
 
9,604  
10,383  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
995,228  
1,006,986  
 
 
 
442,451  
445,257  
 
 
 
172,070  
157,634  
 
 
 
270,381  
287,623  
 
 
 
552,778  
561,730  
 
 
 
552,778  
561,730  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0