Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (NQN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,006,986  
 
 
 
 
79,234  
 
 
 
 
20,502  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
21,594  
 
 
 
 
27,634  
 
 
 
 
9,504  
 
 
 
 
927,752  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
758,029  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
155,471  
 
 
 
 
3,870  
 
 
 
 
10,383  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,006,986  
 
 
 
 
445,257  
 
 
 
 
157,634  
 
 
 
 
287,623  
 
 
 
 
561,730  
 
 
 
 
561,730  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0