Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh (NQN: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,004,080  
995,228  
1,006,986  
 
 
99,565  
85,662  
79,234  
 
 
28,083  
22,422  
20,502  
 
 
0  
0  
0  
 
 
29,583  
22,324  
21,594  
 
 
35,147  
32,607  
27,634  
 
 
6,751  
8,309  
9,504  
 
 
904,516  
909,566  
927,752  
 
 
0  
0  
0  
 
 
766,851  
781,996  
758,029  
 
 
0  
0  
0  
 
 
122,682  
114,096  
155,471  
 
 
4,929  
3,870  
3,870  
 
 
10,054  
9,604  
10,383  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,004,080  
995,228  
1,006,986  
 
 
429,845  
442,451  
445,257  
 
 
158,736  
172,070  
157,634  
 
 
271,109  
270,381  
287,623  
 
 
574,235  
552,778  
561,730  
 
 
574,235  
552,778  
561,730  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0