Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
242,222  
246,725  
241,885  
235,294  
239,874  
53,953  
67,897  
66,534  
61,481  
64,731  
31,844  
34,690  
37,485  
37,772  
43,833  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
7,224  
13,465  
10,342  
8,758  
6,485  
8,718  
14,456  
13,521  
9,970  
9,131  
1,168  
285  
187  
-19  
282  
188,269  
178,828  
175,350  
173,813  
175,143  
336  
303  
303  
303  
0  
176,950  
180,730  
159,781  
163,239  
153,653  
0  
0  
0  
0  
0  
9,834  
-2,690  
14,832  
9,713  
21,363  
0  
0  
0  
0  
0  
1,149  
486  
434  
559  
128  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
242,222  
246,725  
241,885  
235,294  
239,874  
64,164  
67,938  
65,095  
58,403  
64,082  
20,188  
23,762  
20,060  
8,051  
11,108  
43,976  
44,176  
45,035  
50,352  
52,974  
178,058  
178,786  
176,790  
176,891  
175,793  
178,058  
178,786  
176,790  
176,891  
175,793  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0