Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,655  
241,495  
234,783  
242,222  
246,725  
49,500  
51,155  
45,798  
53,953  
67,897  
21,129  
22,879  
21,292  
31,844  
34,690  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
11,575  
11,583  
9,620  
7,224  
13,465  
11,293  
11,031  
9,086  
8,718  
14,456  
502  
662  
800  
1,168  
285  
192,155  
190,341  
188,984  
188,269  
178,828  
336  
336  
336  
336  
303  
172,195  
168,579  
173,207  
176,950  
180,730  
0  
0  
0  
0  
0  
18,569  
20,085  
13,888  
9,834  
-2,690  
0  
0  
0  
0  
0  
1,055  
1,341  
1,553  
1,149  
486  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,655  
241,495  
234,783  
242,222  
246,725  
62,596  
62,927  
55,955  
64,164  
67,938  
22,879  
23,209  
13,579  
20,188  
23,762  
39,717  
39,717  
42,376  
43,976  
44,176  
179,059  
178,569  
178,828  
178,058  
178,786  
179,059  
178,569  
178,828  
178,058  
178,786  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0