Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
238,877  
239,357  
237,192  
 
 
63,105  
64,038  
58,319  
 
 
38,929  
41,025  
38,448  
 
 
5,000  
5,000  
5,000  
 
 
9,785  
8,076  
6,122  
 
 
9,354  
9,900  
8,712  
 
 
37  
37  
37  
 
 
175,773  
175,319  
178,873  
 
 
0  
0  
0  
 
 
157,092  
160,453  
167,302  
 
 
0  
0  
0  
 
 
18,634  
14,840  
11,591  
 
 
0  
0  
0  
 
 
46  
26  
-20  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
238,877  
239,357  
237,192  
 
 
63,238  
65,096  
101,351  
 
 
10,264  
14,124  
46,883  
 
 
52,974  
50,972  
54,467  
 
 
175,639  
174,261  
135,841  
 
 
175,639  
174,261  
135,841  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0