Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,495  
234,783  
242,222  
246,725  
241,885  
51,155  
45,798  
53,953  
67,897  
66,534  
22,879  
21,292  
31,844  
34,690  
37,485  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
11,583  
9,620  
7,224  
13,465  
10,342  
11,031  
9,086  
8,718  
14,456  
13,521  
662  
800  
1,168  
285  
187  
190,341  
188,984  
188,269  
178,828  
175,350  
336  
336  
336  
303  
303  
168,579  
173,207  
176,950  
180,730  
159,781  
0  
0  
0  
0  
0  
20,085  
13,888  
9,834  
-2,690  
14,832  
0  
0  
0  
0  
0  
1,341  
1,553  
1,149  
486  
434  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,495  
234,783  
242,222  
246,725  
241,885  
62,927  
55,955  
64,164  
67,938  
65,095  
23,209  
13,579  
20,188  
23,762  
20,060  
39,717  
42,376  
43,976  
44,176  
45,035  
178,569  
178,828  
178,058  
178,786  
176,790  
178,569  
178,828  
178,058  
178,786  
176,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0