Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
234,783  
242,222  
246,725  
241,885  
235,294  
45,798  
53,953  
67,897  
66,534  
61,481  
21,292  
31,844  
34,690  
37,485  
37,772  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
9,620  
7,224  
13,465  
10,342  
8,758  
9,086  
8,718  
14,456  
13,521  
9,970  
800  
1,168  
285  
187  
-19  
188,984  
188,269  
178,828  
175,350  
173,813  
336  
336  
303  
303  
303  
173,207  
176,950  
180,730  
159,781  
163,239  
0  
0  
0  
0  
0  
13,888  
9,834  
-2,690  
14,832  
9,713  
0  
0  
0  
0  
0  
1,553  
1,149  
486  
434  
559  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
234,783  
242,222  
246,725  
241,885  
235,294  
55,955  
64,164  
67,938  
65,095  
58,403  
13,579  
20,188  
23,762  
20,060  
8,051  
42,376  
43,976  
44,176  
45,035  
50,352  
178,828  
178,058  
178,786  
176,790  
176,891  
178,828  
178,058  
178,786  
176,790  
176,891  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0