Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,885  
235,294  
239,874  
238,877  
239,357  
66,534  
61,481  
64,731  
63,105  
64,038  
37,485  
37,772  
43,833  
38,929  
41,025  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
10,342  
8,758  
6,485  
9,785  
8,076  
13,521  
9,970  
9,131  
9,354  
9,900  
187  
-19  
282  
37  
37  
175,350  
173,813  
175,143  
175,773  
175,319  
303  
303  
0  
0  
0  
159,781  
163,239  
153,653  
157,092  
160,453  
0  
0  
0  
0  
0  
14,832  
9,713  
21,363  
18,634  
14,840  
0  
0  
0  
0  
0  
434  
559  
128  
46  
26  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,885  
235,294  
239,874  
238,877  
239,357  
65,095  
58,403  
64,082  
63,238  
65,096  
20,060  
8,051  
11,108  
10,264  
14,124  
45,035  
50,352  
52,974  
52,974  
50,972  
176,790  
176,891  
175,793  
175,639  
174,261  
176,790  
176,891  
175,793  
175,639  
174,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0