Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
239,874  
238,877  
239,357  
237,192  
 
64,731  
63,105  
64,038  
58,319  
 
43,833  
38,929  
41,025  
38,448  
 
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
 
6,485  
9,785  
8,076  
6,122  
 
9,131  
9,354  
9,900  
8,712  
 
282  
37  
37  
37  
 
175,143  
175,773  
175,319  
178,873  
 
0  
0  
0  
0  
 
153,653  
157,092  
160,453  
167,302  
 
0  
0  
0  
0  
 
21,363  
18,634  
14,840  
11,591  
 
0  
0  
0  
0  
 
128  
46  
26  
-20  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
239,874  
238,877  
239,357  
237,192  
 
64,082  
63,238  
65,096  
101,351  
 
11,108  
10,264  
14,124  
46,883  
 
52,974  
52,974  
50,972  
54,467  
 
175,793  
175,639  
174,261  
135,841  
 
175,793  
175,639  
174,261  
135,841  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0