Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Bình (NQB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
235,265  
241,655  
241,495  
234,783  
242,222  
39,828  
49,500  
51,155  
45,798  
53,953  
10,598  
21,129  
22,879  
21,292  
31,844  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
5,000  
13,218  
11,575  
11,583  
9,620  
7,224  
10,149  
11,293  
11,031  
9,086  
8,718  
864  
502  
662  
800  
1,168  
195,436  
192,155  
190,341  
188,984  
188,269  
336  
336  
336  
336  
336  
168,083  
172,195  
168,579  
173,207  
176,950  
0  
0  
0  
0  
0  
26,318  
18,569  
20,085  
13,888  
9,834  
0  
0  
0  
0  
0  
699  
1,055  
1,341  
1,553  
1,149  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
235,265  
241,655  
241,495  
234,783  
242,222  
56,227  
62,596  
62,927  
55,955  
64,164  
16,510  
22,879  
23,209  
13,579  
20,188  
39,717  
39,717  
39,717  
42,376  
43,976  
179,037  
179,059  
178,569  
178,828  
178,058  
179,037  
179,059  
178,569  
178,828  
178,058  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0