Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè (NPS: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
72,821  
72,660  
75,193  
73,910  
76,321  
5,970  
5,263  
7,373  
5,655  
7,485  
1,422  
1,197  
280  
1,919  
659  
0  
0  
0  
0  
0  
2,468  
2,512  
1,349  
2,399  
3,259  
2,024  
1,555  
5,744  
1,337  
3,567  
57  
0  
0  
0  
0  
66,851  
67,397  
67,820  
68,255  
68,835  
3  
3  
3  
3  
3  
2,886  
3,261  
3,525  
3,861  
4,276  
0  
0  
0  
0  
0  
56,171  
56,171  
56,171  
56,171  
56,171  
7,790  
7,735  
7,735  
7,735  
7,735  
0  
227  
386  
485  
651  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
72,821  
72,660  
75,193  
73,910  
76,321  
41,400  
38,395  
41,046  
40,111  
42,803  
15,653  
12,648  
15,299  
14,364  
17,051  
25,747  
25,747  
25,747  
25,747  
25,752  
31,421  
34,265  
34,147  
33,799  
33,518  
31,421  
34,265  
34,147  
33,799  
33,518  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0