Công ty cổ phần Khách sạn Bưu điện Nha Trang (NPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
26,363  
 
 
 
 
21,777  
 
 
 
 
954  
 
 
 
 
18,200  
 
 
 
 
2,620  
 
 
 
 
3  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,586  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
584  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,002  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
26,363  
 
 
 
 
164  
 
 
 
 
164  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
26,200  
 
 
 
 
26,200  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0