Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,388,052  
2,480,057  
2,750,866  
 
 
162,628  
195,738  
260,090  
 
 
7,416  
10,968  
21,309  
 
 
0  
0  
6,100  
 
 
129,563  
129,525  
121,922  
 
 
17,377  
19,769  
30,973  
 
 
8,272  
35,475  
79,787  
 
 
2,225,424  
2,284,319  
2,490,775  
 
 
219  
219  
0  
 
 
2,108,328  
2,165,087  
2,360,224  
 
 
0  
0  
0  
 
 
4,445  
4,445  
4,445  
 
 
104,262  
104,262  
102,011  
 
 
8,170  
10,306  
24,096  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,388,052  
2,480,057  
2,750,866  
 
 
5,405,671  
5,383,629  
5,270,175  
 
 
3,271,435  
3,248,594  
3,184,759  
 
 
2,134,236  
2,135,036  
2,085,416  
 
 
-3,017,619  
-2,903,572  
-2,519,310  
 
 
-3,017,619  
-2,903,572  
-2,519,310  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0