Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,636,760  
1,640,022  
1,681,378  
1,689,550  
1,730,720  
118,921  
104,871  
116,935  
122,638  
137,044  
6,331  
661  
1,370  
259  
1,896  
2,000  
0  
0  
0  
0  
105,327  
101,104  
109,760  
113,703  
127,089  
3,828  
2,119  
3,305  
6,289  
6,895  
1,435  
986  
2,500  
2,387  
1,164  
1,517,839  
1,535,151  
1,564,444  
1,566,912  
1,593,676  
219  
219  
219  
219  
219  
1,417,900  
1,434,429  
1,450,958  
1,467,487  
1,484,016  
0  
0  
0  
0  
0  
4,433  
4,445  
4,445  
4,445  
4,445  
89,179  
89,418  
103,448  
88,148  
95,662  
6,109  
6,641  
5,374  
6,614  
9,334  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,636,760  
1,640,022  
1,681,378  
1,689,550  
1,730,720  
4,908,034  
4,878,315  
4,878,165  
4,840,814  
4,776,663  
2,752,707  
2,722,988  
2,720,339  
2,682,988  
2,657,294  
2,155,327  
2,155,327  
2,157,826  
2,157,826  
2,119,369  
-3,271,273  
-3,238,293  
-3,196,787  
-3,151,263  
-3,045,943  
-3,271,273  
-3,238,293  
-3,196,787  
-3,151,263  
-3,045,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0