Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,650,246  
1,636,760  
1,640,022  
1,681,378  
1,689,550  
145,806  
118,921  
104,871  
116,935  
122,638  
3,943  
6,331  
661  
1,370  
259  
2,000  
2,000  
0  
0  
0  
134,473  
105,327  
101,104  
109,760  
113,703  
2,651  
3,828  
2,119  
3,305  
6,289  
2,739  
1,435  
986  
2,500  
2,387  
1,504,440  
1,517,839  
1,535,151  
1,564,444  
1,566,912  
219  
219  
219  
219  
219  
1,401,372  
1,417,900  
1,434,429  
1,450,958  
1,467,487  
0  
0  
0  
0  
0  
4,433  
4,433  
4,445  
4,445  
4,445  
89,179  
89,179  
89,418  
103,448  
88,148  
9,237  
6,109  
6,641  
5,374  
6,614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,650,246  
1,636,760  
1,640,022  
1,681,378  
1,689,550  
4,947,971  
4,908,034  
4,878,315  
4,878,165  
4,840,814  
2,795,399  
2,752,707  
2,722,988  
2,720,339  
2,682,988  
2,152,573  
2,155,327  
2,155,327  
2,157,826  
2,157,826  
-3,297,725  
-3,271,273  
-3,238,293  
-3,196,787  
-3,151,263  
-3,297,725  
-3,271,273  
-3,238,293  
-3,196,787  
-3,151,263  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0