Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,354,280  
1,399,988  
1,518,695  
1,650,246  
1,636,760  
135,127  
147,209  
170,826  
145,806  
118,921  
1,198  
2,828  
2,374  
3,943  
6,331  
0  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
126,484  
135,038  
160,413  
134,473  
105,327  
1,992  
2,728  
2,052  
2,651  
3,828  
5,453  
4,616  
3,986  
2,739  
1,435  
1,219,154  
1,252,779  
1,347,869  
1,504,440  
1,517,839  
219  
219  
219  
219  
219  
1,152,031  
1,186,789  
1,221,553  
1,401,372  
1,417,900  
0  
0  
0  
0  
0  
4,433  
4,433  
4,433  
4,433  
4,433  
27,145  
26,906  
89,418  
89,179  
89,179  
35,326  
34,433  
32,246  
9,237  
6,109  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,354,280  
1,399,988  
1,518,695  
1,650,246  
1,636,760  
4,986,146  
4,982,748  
4,957,175  
4,947,971  
4,908,034  
2,813,623  
2,810,218  
2,804,614  
2,795,399  
2,752,707  
2,172,523  
2,172,530  
2,152,561  
2,152,573  
2,155,327  
-3,631,866  
-3,582,760  
-3,438,480  
-3,297,725  
-3,271,273  
-3,631,866  
-3,582,760  
-3,438,480  
-3,297,725  
-3,271,273  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0