Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (NOS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,399,988  
1,518,695  
1,650,246  
1,636,760  
1,640,022  
147,209  
170,826  
145,806  
118,921  
104,871  
2,828  
2,374  
3,943  
6,331  
661  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
135,038  
160,413  
134,473  
105,327  
101,104  
2,728  
2,052  
2,651  
3,828  
2,119  
4,616  
3,986  
2,739  
1,435  
986  
1,252,779  
1,347,869  
1,504,440  
1,517,839  
1,535,151  
219  
219  
219  
219  
219  
1,186,789  
1,221,553  
1,401,372  
1,417,900  
1,434,429  
0  
0  
0  
0  
0  
4,433  
4,433  
4,433  
4,433  
4,445  
26,906  
89,418  
89,179  
89,179  
89,418  
34,433  
32,246  
9,237  
6,109  
6,641  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,399,988  
1,518,695  
1,650,246  
1,636,760  
1,640,022  
4,982,748  
4,957,175  
4,947,971  
4,908,034  
4,878,315  
2,810,218  
2,804,614  
2,795,399  
2,752,707  
2,722,988  
2,172,530  
2,152,561  
2,152,573  
2,155,327  
2,155,327  
-3,582,760  
-3,438,480  
-3,297,725  
-3,271,273  
-3,238,293  
-3,582,760  
-3,438,480  
-3,297,725  
-3,271,273  
-3,238,293  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0