Công ty Cổ phần Vận tải Biển Bắc (NOS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,730,720  
2,388,052  
2,480,057  
 
 
137,044  
162,628  
195,738  
 
 
1,896  
7,416  
10,968  
 
 
0  
0  
0  
 
 
127,089  
129,563  
129,525  
 
 
6,895  
17,377  
19,769  
 
 
1,164  
8,272  
35,475  
 
 
1,593,676  
2,225,424  
2,284,319  
 
 
219  
219  
219  
 
 
1,484,016  
2,108,328  
2,165,087  
 
 
0  
0  
0  
 
 
4,445  
4,445  
4,445  
 
 
95,662  
104,262  
104,262  
 
 
9,334  
8,170  
10,306  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,730,720  
2,388,052  
2,480,057  
 
 
4,776,663  
5,405,671  
5,383,629  
 
 
2,657,294  
3,271,435  
3,248,594  
 
 
2,119,369  
2,134,236  
2,135,036  
 
 
-3,045,943  
-3,017,619  
-2,903,572  
 
 
-3,045,943  
-3,017,619  
-2,903,572  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0