Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (NNT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
376,036  
 
 
 
 
156,685  
 
 
 
 
20,883  
 
 
 
 
98,000  
 
 
 
 
20,012  
 
 
 
 
12,212  
 
 
 
 
5,578  
 
 
 
 
219,351  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
209,394  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,617  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,340  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
376,036  
 
 
 
 
267,755  
 
 
 
 
76,278  
 
 
 
 
191,477  
 
 
 
 
108,281  
 
 
 
 
108,281  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0