Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,325,006  
2,335,739  
2,466,915  
2,361,212  
2,130,559  
1,040,691  
1,025,954  
1,132,122  
977,424  
831,185  
97,891  
33,928  
44,724  
70,641  
78,510  
162,125  
158,033  
158,033  
148,033  
140,000  
342,674  
353,251  
280,714  
277,126  
309,815  
357,920  
397,278  
547,286  
386,159  
224,925  
80,081  
83,464  
101,366  
95,465  
77,936  
1,284,315  
1,309,785  
1,334,793  
1,383,788  
1,299,373  
16,956  
17,407  
17,287  
18,504  
19,665  
1,187,456  
1,219,227  
1,252,992  
1,287,924  
1,150,026  
0  
0  
0  
0  
0  
35,106  
23,413  
12,750  
8,575  
77,867  
0  
0  
0  
10,000  
0  
44,797  
49,739  
51,763  
58,786  
51,815  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,325,006  
2,335,739  
2,466,915  
2,361,212  
2,130,559  
1,770,367  
1,766,049  
1,872,125  
1,727,184  
1,500,171  
1,349,646  
1,342,177  
1,411,932  
1,247,396  
1,225,827  
420,721  
423,873  
460,194  
479,788  
274,344  
554,639  
569,689  
594,790  
634,029  
630,388  
554,639  
569,689  
594,790  
634,029  
630,388  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0