Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,335,739  
2,466,915  
2,361,212  
2,130,559  
2,081,937  
1,025,954  
1,132,122  
977,424  
831,185  
777,202  
33,928  
44,724  
70,641  
78,510  
39,018  
158,033  
158,033  
148,033  
140,000  
140,000  
353,251  
280,714  
277,126  
309,815  
317,005  
397,278  
547,286  
386,159  
224,925  
191,671  
83,464  
101,366  
95,465  
77,936  
89,508  
1,309,785  
1,334,793  
1,383,788  
1,299,373  
1,304,735  
17,407  
17,287  
18,504  
19,665  
19,206  
1,219,227  
1,252,992  
1,287,924  
1,150,026  
1,169,390  
0  
0  
0  
0  
0  
23,413  
12,750  
8,575  
77,867  
70,371  
0  
0  
10,000  
0  
0  
49,739  
51,763  
58,786  
51,815  
45,769  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,335,739  
2,466,915  
2,361,212  
2,130,559  
2,081,937  
1,766,049  
1,872,125  
1,727,184  
1,500,171  
1,450,473  
1,342,177  
1,411,932  
1,247,396  
1,225,827  
1,245,892  
423,873  
460,194  
479,788  
274,344  
204,581  
569,689  
594,790  
634,029  
630,388  
631,464  
569,689  
594,790  
634,029  
630,388  
631,464  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0