Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,130,559  
2,081,937  
1,902,513  
1,884,192  
1,992,464  
831,185  
777,202  
722,932  
723,330  
779,446  
78,510  
39,018  
42,596  
89,554  
140,820  
140,000  
140,000  
140,000  
110,000  
80,000  
309,815  
317,005  
283,738  
264,684  
266,028  
224,925  
191,671  
184,018  
189,458  
223,766  
77,936  
89,508  
72,579  
69,633  
68,833  
1,299,373  
1,304,735  
1,179,581  
1,160,862  
1,213,018  
19,665  
19,206  
17,292  
13,903  
13,613  
1,150,026  
1,169,390  
1,072,739  
1,060,983  
1,141,663  
0  
0  
0  
0  
0  
77,867  
70,371  
48,655  
10,682  
11,128  
0  
0  
0  
30,000  
0  
51,815  
45,769  
40,896  
45,294  
46,614  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,130,559  
2,081,937  
1,902,513  
1,884,192  
1,992,464  
1,500,171  
1,450,473  
1,226,676  
1,212,646  
1,346,994  
1,225,827  
1,245,892  
1,083,897  
1,078,919  
1,121,578  
274,344  
204,581  
142,779  
133,727  
225,416  
630,388  
631,464  
675,837  
671,546  
645,470  
630,388  
631,464  
675,837  
671,546  
645,470  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0