Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,872,283  
2,162,553  
2,325,006  
2,335,739  
2,466,915  
1,855,279  
972,935  
1,040,691  
1,025,954  
1,132,122  
51,741  
29,642  
97,891  
33,928  
44,724  
162,735  
162,735  
162,125  
158,033  
158,033  
1,412,487  
452,842  
342,674  
353,251  
280,714  
157,735  
261,079  
357,920  
397,278  
547,286  
70,581  
66,638  
80,081  
83,464  
101,366  
1,017,004  
1,189,619  
1,284,315  
1,309,785  
1,334,793  
11,415  
15,563  
16,956  
17,407  
17,287  
960,539  
1,121,502  
1,187,456  
1,219,227  
1,252,992  
0  
0  
0  
0  
0  
16,648  
18,750  
35,106  
23,413  
12,750  
0  
0  
0  
0  
0  
28,403  
33,804  
44,797  
49,739  
51,763  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,872,283  
2,162,553  
2,325,006  
2,335,739  
2,466,915  
1,496,238  
1,550,503  
1,770,367  
1,766,049  
1,872,125  
1,191,564  
1,196,979  
1,349,646  
1,342,177  
1,411,932  
304,675  
353,525  
420,721  
423,873  
460,194  
1,376,045  
612,050  
554,639  
569,689  
594,790  
1,376,045  
612,050  
554,639  
569,689  
594,790  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0