Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,868,654  
2,831,756  
2,872,283  
2,162,553  
2,325,006  
1,209,119  
1,144,405  
1,855,279  
972,935  
1,040,691  
35,633  
24,596  
51,741  
29,642  
97,891  
167,265  
162,735  
162,735  
162,735  
162,125  
740,625  
708,595  
1,412,487  
452,842  
342,674  
191,049  
175,206  
157,735  
261,079  
357,920  
74,547  
73,272  
70,581  
66,638  
80,081  
1,659,535  
1,687,352  
1,017,004  
1,189,619  
1,284,315  
721,282  
727,473  
11,415  
15,563  
16,956  
875,137  
913,466  
960,539  
1,121,502  
1,187,456  
0  
0  
0  
0  
0  
33,511  
20,477  
16,648  
18,750  
35,106  
0  
0  
0  
0  
0  
29,606  
25,936  
28,403  
33,804  
44,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,868,654  
2,831,756  
2,872,283  
2,162,553  
2,325,006  
1,469,113  
1,458,190  
1,496,238  
1,550,503  
1,770,367  
1,167,656  
1,170,537  
1,191,564  
1,196,979  
1,349,646  
301,457  
287,653  
304,675  
353,525  
420,721  
1,399,541  
1,373,566  
1,376,045  
612,050  
554,639  
1,399,541  
1,373,566  
1,376,045  
612,050  
554,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0