Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,361,212  
2,130,559  
2,081,937  
1,902,513  
1,884,192  
977,424  
831,185  
777,202  
722,932  
723,330  
70,641  
78,510  
39,018  
42,596  
89,554  
148,033  
140,000  
140,000  
140,000  
110,000  
277,126  
309,815  
317,005  
283,738  
264,684  
386,159  
224,925  
191,671  
184,018  
189,458  
95,465  
77,936  
89,508  
72,579  
69,633  
1,383,788  
1,299,373  
1,304,735  
1,179,581  
1,160,862  
18,504  
19,665  
19,206  
17,292  
13,903  
1,287,924  
1,150,026  
1,169,390  
1,072,739  
1,060,983  
0  
0  
0  
0  
0  
8,575  
77,867  
70,371  
48,655  
10,682  
10,000  
0  
0  
0  
30,000  
58,786  
51,815  
45,769  
40,896  
45,294  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,361,212  
2,130,559  
2,081,937  
1,902,513  
1,884,192  
1,727,184  
1,500,171  
1,450,473  
1,226,676  
1,212,646  
1,247,396  
1,225,827  
1,245,892  
1,083,897  
1,078,919  
479,788  
274,344  
204,581  
142,779  
133,727  
634,029  
630,388  
631,464  
675,837  
671,546  
634,029  
630,388  
631,464  
675,837  
671,546  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0