Công ty Cổ phần công nghiệp- dịch vụ- thương mại Ngọc Nghĩa (NNG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,162,553  
2,325,006  
2,335,739  
2,466,915  
2,361,212  
972,935  
1,040,691  
1,025,954  
1,132,122  
977,424  
29,642  
97,891  
33,928  
44,724  
70,641  
162,735  
162,125  
158,033  
158,033  
148,033  
452,842  
342,674  
353,251  
280,714  
277,126  
261,079  
357,920  
397,278  
547,286  
386,159  
66,638  
80,081  
83,464  
101,366  
95,465  
1,189,619  
1,284,315  
1,309,785  
1,334,793  
1,383,788  
15,563  
16,956  
17,407  
17,287  
18,504  
1,121,502  
1,187,456  
1,219,227  
1,252,992  
1,287,924  
0  
0  
0  
0  
0  
18,750  
35,106  
23,413  
12,750  
8,575  
0  
0  
0  
0  
10,000  
33,804  
44,797  
49,739  
51,763  
58,786  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,162,553  
2,325,006  
2,335,739  
2,466,915  
2,361,212  
1,550,503  
1,770,367  
1,766,049  
1,872,125  
1,727,184  
1,196,979  
1,349,646  
1,342,177  
1,411,932  
1,247,396  
353,525  
420,721  
423,873  
460,194  
479,788  
612,050  
554,639  
569,689  
594,790  
634,029  
612,050  
554,639  
569,689  
594,790  
634,029  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0