Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
491,034  
447,194  
454,834  
402,536  
353,878  
319,201  
269,806  
269,742  
342,034  
295,807  
49,184  
12,762  
14,946  
108,088  
31,953  
96,259  
90,259  
82,508  
82,508  
96,300  
30,398  
27,062  
27,504  
14,521  
25,907  
141,396  
137,337  
138,624  
136,033  
140,074  
1,965  
2,386  
6,161  
884  
1,574  
171,832  
177,388  
185,092  
60,503  
58,070  
3,783  
3,783  
3,783  
3,178  
3,178  
15,332  
15,894  
16,694  
17,506  
17,103  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
836  
103,000  
103,000  
103,000  
0  
0  
49,718  
54,711  
61,614  
39,819  
36,952  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
491,034  
447,194  
454,834  
402,536  
353,878  
80,924  
78,286  
134,399  
117,799  
101,533  
73,715  
71,233  
123,185  
109,151  
97,245  
7,209  
7,053  
11,214  
8,648  
4,288  
410,110  
368,908  
320,435  
284,737  
252,345  
410,110  
368,908  
320,435  
284,737  
252,345  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0