Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
537,208  
529,641  
494,583  
491,034  
447,194  
379,164  
367,253  
328,310  
319,201  
269,806  
22,325  
40,854  
35,856  
49,184  
12,762  
166,000  
130,432  
130,240  
96,259  
90,259  
46,070  
53,015  
27,404  
30,398  
27,062  
141,956  
140,740  
133,530  
141,396  
137,337  
2,814  
2,212  
1,281  
1,965  
2,386  
158,044  
162,389  
166,273  
171,832  
177,388  
4,421  
4,421  
3,783  
3,783  
3,783  
14,106  
14,492  
14,766  
15,332  
15,894  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
36,517  
40,475  
44,724  
49,718  
54,711  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
537,208  
529,641  
494,583  
491,034  
447,194  
91,664  
84,379  
89,280  
80,924  
78,286  
85,136  
78,103  
82,545  
73,715  
71,233  
6,528  
6,275  
6,735  
7,209  
7,053  
445,544  
445,263  
405,303  
410,110  
368,908  
445,544  
445,263  
405,303  
410,110  
368,908  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0