Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
589,065  
569,193  
580,306  
537,208  
529,641  
432,222  
411,525  
427,757  
379,164  
367,253  
35,157  
60,724  
78,160  
22,325  
40,854  
112,500  
112,500  
146,000  
166,000  
130,432  
137,050  
76,511  
48,621  
46,070  
53,015  
142,557  
161,296  
153,566  
141,956  
140,740  
4,958  
494  
1,409  
2,814  
2,212  
156,843  
157,669  
152,549  
158,044  
162,389  
4,421  
4,421  
4,421  
4,421  
4,421  
15,715  
13,209  
13,534  
14,106  
14,492  
0  
0  
0  
0  
0  
2,435  
2,397  
0  
0  
0  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
31,272  
34,642  
31,594  
36,517  
40,475  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
589,065  
569,193  
580,306  
537,208  
529,641  
88,495  
99,577  
90,163  
91,664  
84,379  
83,166  
94,617  
83,331  
85,136  
78,103  
5,329  
4,960  
6,832  
6,528  
6,275  
500,570  
469,617  
490,143  
445,544  
445,263  
500,570  
469,617  
490,143  
445,544  
445,263  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0