Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
447,489  
501,547  
578,029  
589,065  
569,193  
292,048  
346,501  
420,360  
432,222  
411,525  
81,516  
40,293  
118,610  
35,157  
60,724  
0  
62,500  
62,500  
112,500  
112,500  
126,417  
160,655  
122,224  
137,050  
76,511  
82,734  
79,562  
113,172  
142,557  
161,296  
1,380  
3,491  
3,853  
4,958  
494  
155,441  
155,046  
157,669  
156,843  
157,669  
5,962  
4,627  
4,627  
4,421  
4,421  
16,526  
17,338  
14,962  
15,715  
13,209  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,435  
2,435  
2,397  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
29,953  
30,082  
32,645  
31,272  
34,642  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
447,489  
501,547  
578,029  
589,065  
569,193  
113,923  
112,327  
94,275  
88,495  
99,577  
107,938  
106,910  
89,063  
83,166  
94,617  
5,985  
5,417  
5,212  
5,329  
4,960  
333,566  
389,220  
483,754  
500,570  
469,617  
333,566  
389,220  
483,754  
500,570  
469,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0