Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
578,029  
589,065  
569,193  
580,306  
537,208  
420,360  
432,222  
411,525  
427,757  
379,164  
118,610  
35,157  
60,724  
78,160  
22,325  
62,500  
112,500  
112,500  
146,000  
166,000  
122,224  
137,050  
76,511  
48,621  
46,070  
113,172  
142,557  
161,296  
153,566  
141,956  
3,853  
4,958  
494  
1,409  
2,814  
157,669  
156,843  
157,669  
152,549  
158,044  
4,627  
4,421  
4,421  
4,421  
4,421  
14,962  
15,715  
13,209  
13,534  
14,106  
0  
0  
0  
0  
0  
2,435  
2,435  
2,397  
0  
0  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
32,645  
31,272  
34,642  
31,594  
36,517  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
578,029  
589,065  
569,193  
580,306  
537,208  
94,275  
88,495  
99,577  
90,163  
91,664  
89,063  
83,166  
94,617  
83,331  
85,136  
5,212  
5,329  
4,960  
6,832  
6,528  
483,754  
500,570  
469,617  
490,143  
445,544  
483,754  
500,570  
469,617  
490,143  
445,544  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0