Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
580,306  
537,208  
529,641  
494,583  
491,034  
427,757  
379,164  
367,253  
328,310  
319,201  
78,160  
22,325  
40,854  
35,856  
49,184  
146,000  
166,000  
130,432  
130,240  
96,259  
48,621  
46,070  
53,015  
27,404  
30,398  
153,566  
141,956  
140,740  
133,530  
141,396  
1,409  
2,814  
2,212  
1,281  
1,965  
152,549  
158,044  
162,389  
166,273  
171,832  
4,421  
4,421  
4,421  
3,783  
3,783  
13,534  
14,106  
14,492  
14,766  
15,332  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
103,000  
31,594  
36,517  
40,475  
44,724  
49,718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
580,306  
537,208  
529,641  
494,583  
491,034  
90,163  
91,664  
84,379  
89,280  
80,924  
83,331  
85,136  
78,103  
82,545  
73,715  
6,832  
6,528  
6,275  
6,735  
7,209  
490,143  
445,544  
445,263  
405,303  
410,110  
490,143  
445,544  
445,263  
405,303  
410,110  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0