Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
464,465  
440,985  
423,422  
409,975  
385,698  
54,402  
53,527  
48,753  
42,483  
47,203  
8,080  
3,050  
9,860  
11,187  
10,875  
0  
0  
0  
0  
0  
28,286  
28,359  
26,192  
18,569  
18,602  
16,135  
18,620  
11,184  
11,174  
13,219  
1,900  
3,498  
1,517  
1,553  
4,507  
410,063  
387,457  
374,670  
367,492  
338,496  
0  
0  
0  
0  
0  
370,403  
363,617  
368,564  
351,270  
326,341  
0  
0  
0  
0  
0  
38,483  
22,958  
5,049  
14,949  
10,810  
0  
0  
0  
0  
0  
1,176  
882  
1,057  
1,273  
1,345  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
464,465  
440,985  
423,422  
409,975  
385,698  
313,824  
290,950  
271,636  
261,507  
237,790  
30,200  
27,721  
28,348  
25,146  
25,592  
283,623  
263,229  
243,289  
236,360  
212,199  
150,641  
150,035  
151,786  
148,468  
147,908  
150,641  
150,035  
151,786  
148,468  
147,908  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0