Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
514,670  
510,890  
518,435  
505,588  
479,966  
55,313  
46,856  
54,984  
53,644  
47,856  
12,016  
2,956  
10,157  
8,742  
8,439  
0  
0  
0  
0  
0  
20,180  
19,865  
17,060  
17,781  
20,429  
20,198  
20,610  
23,449  
21,867  
15,376  
2,918  
3,425  
4,318  
5,253  
3,612  
459,358  
464,035  
463,451  
451,945  
432,109  
0  
0  
0  
0  
0  
453,654  
458,650  
384,999  
384,109  
373,304  
0  
0  
0  
0  
0  
3,304  
3,227  
76,439  
62,445  
57,295  
0  
0  
0  
0  
0  
2,400  
2,157  
2,013  
5,391  
1,510  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
514,670  
510,890  
518,435  
505,588  
479,966  
365,495  
359,366  
365,659  
353,173  
328,300  
40,869  
35,130  
60,232  
55,407  
37,491  
324,626  
324,237  
305,427  
297,766  
290,809  
149,175  
151,524  
152,776  
152,416  
151,666  
149,175  
151,524  
152,776  
152,416  
151,666  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0