Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
505,588  
479,966  
463,789  
440,985  
423,422  
53,644  
47,856  
53,726  
53,527  
48,753  
8,742  
8,439  
8,071  
3,050  
9,860  
0  
0  
0  
0  
0  
17,781  
20,429  
27,620  
28,359  
26,192  
21,867  
15,376  
16,135  
18,620  
11,184  
5,253  
3,612  
1,900  
3,498  
1,517  
451,945  
432,109  
410,063  
387,457  
374,670  
0  
0  
0  
0  
0  
384,109  
373,304  
370,403  
363,617  
368,564  
0  
0  
0  
0  
0  
62,445  
57,295  
38,483  
22,958  
5,049  
0  
0  
0  
0  
0  
5,391  
1,510  
1,176  
882  
1,057  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
505,588  
479,966  
463,789  
440,985  
423,422  
353,173  
328,300  
313,160  
290,950  
271,636  
55,407  
37,491  
29,537  
27,721  
28,348  
297,766  
290,809  
283,623  
263,229  
243,289  
152,416  
151,666  
150,629  
150,035  
151,786  
152,416  
151,666  
150,629  
150,035  
151,786  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0