Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
385,698  
 
 
 
 
47,203  
 
 
 
 
10,875  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
18,602  
 
 
 
 
13,219  
 
 
 
 
4,507  
 
 
 
 
338,496  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
326,341  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
10,810  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,345  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
385,698  
 
 
 
 
237,790  
 
 
 
 
25,592  
 
 
 
 
212,199  
 
 
 
 
147,908  
 
 
 
 
147,908  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0