Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
479,966  
463,789  
440,985  
423,422  
409,975  
47,856  
53,726  
53,527  
48,753  
42,483  
8,439  
8,071  
3,050  
9,860  
11,187  
0  
0  
0  
0  
0  
20,429  
27,620  
28,359  
26,192  
18,569  
15,376  
16,135  
18,620  
11,184  
11,174  
3,612  
1,900  
3,498  
1,517  
1,553  
432,109  
410,063  
387,457  
374,670  
367,492  
0  
0  
0  
0  
0  
373,304  
370,403  
363,617  
368,564  
351,270  
0  
0  
0  
0  
0  
57,295  
38,483  
22,958  
5,049  
14,949  
0  
0  
0  
0  
0  
1,510  
1,176  
882  
1,057  
1,273  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
479,966  
463,789  
440,985  
423,422  
409,975  
328,300  
313,160  
290,950  
271,636  
261,507  
37,491  
29,537  
27,721  
28,348  
25,146  
290,809  
283,623  
263,229  
243,289  
236,360  
151,666  
150,629  
150,035  
151,786  
148,468  
151,666  
150,629  
150,035  
151,786  
148,468  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0