Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,422  
409,975  
385,698  
 
 
48,753  
42,483  
47,203  
 
 
9,860  
11,187  
10,875  
 
 
0  
0  
0  
 
 
26,192  
18,569  
18,602  
 
 
11,184  
11,174  
13,219  
 
 
1,517  
1,553  
4,507  
 
 
374,670  
367,492  
338,496  
 
 
0  
0  
0  
 
 
368,564  
351,270  
326,341  
 
 
0  
0  
0  
 
 
5,049  
14,949  
10,810  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,057  
1,273  
1,345  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,422  
409,975  
385,698  
 
 
271,636  
261,507  
237,790  
 
 
28,348  
25,146  
25,592  
 
 
243,289  
236,360  
212,199  
 
 
151,786  
148,468  
147,908  
 
 
151,786  
148,468  
147,908  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0