Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
518,435  
505,588  
479,966  
463,789  
440,985  
54,984  
53,644  
47,856  
53,726  
53,527  
10,157  
8,742  
8,439  
8,071  
3,050  
0  
0  
0  
0  
0  
17,060  
17,781  
20,429  
27,620  
28,359  
23,449  
21,867  
15,376  
16,135  
18,620  
4,318  
5,253  
3,612  
1,900  
3,498  
463,451  
451,945  
432,109  
410,063  
387,457  
0  
0  
0  
0  
0  
384,999  
384,109  
373,304  
370,403  
363,617  
0  
0  
0  
0  
0  
76,439  
62,445  
57,295  
38,483  
22,958  
0  
0  
0  
0  
0  
2,013  
5,391  
1,510  
1,176  
882  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
518,435  
505,588  
479,966  
463,789  
440,985  
365,659  
353,173  
328,300  
313,160  
290,950  
60,232  
55,407  
37,491  
29,537  
27,721  
305,427  
297,766  
290,809  
283,623  
263,229  
152,776  
152,416  
151,666  
150,629  
150,035  
152,776  
152,416  
151,666  
150,629  
150,035  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0