Công ty cổ phần Cấp thoát nước Ninh Bình (NNB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
507,398  
514,670  
510,890  
518,435  
505,588  
41,103  
55,313  
46,856  
54,984  
53,644  
4,081  
12,016  
2,956  
10,157  
8,742  
0  
0  
0  
0  
0  
18,559  
20,180  
19,865  
17,060  
17,781  
15,959  
20,198  
20,610  
23,449  
21,867  
2,504  
2,918  
3,425  
4,318  
5,253  
466,295  
459,358  
464,035  
463,451  
451,945  
0  
0  
0  
0  
0  
462,651  
453,654  
458,650  
384,999  
384,109  
0  
0  
0  
0  
0  
1,260  
3,304  
3,227  
76,439  
62,445  
0  
0  
0  
0  
0  
2,384  
2,400  
2,157  
2,013  
5,391  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
507,398  
514,670  
510,890  
518,435  
505,588  
355,960  
365,495  
359,366  
365,659  
353,173  
36,059  
40,869  
35,130  
60,232  
55,407  
319,901  
324,626  
324,237  
305,427  
297,766  
151,438  
149,175  
151,524  
152,776  
152,416  
151,438  
149,175  
151,524  
152,776  
152,416  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0