Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,554,341  
7,921,244  
7,787,116  
7,729,867  
6,344,828  
6,415,510  
6,696,457  
6,529,846  
6,646,509  
5,987,701  
1,808,782  
2,082,081  
1,523,985  
1,167,166  
960,963  
45,858  
60,498  
50,740  
44,616  
9,000  
608,437  
577,853  
1,136,168  
1,687,056  
1,120,135  
3,757,570  
3,884,007  
3,733,896  
3,668,828  
3,821,999  
194,864  
92,018  
85,057  
78,844  
75,604  
1,138,831  
1,224,787  
1,257,269  
1,083,357  
357,126  
98,804  
76,494  
106,984  
151,408  
94,919  
55,860  
56,458  
56,752  
55,491  
55,285  
32,310  
32,840  
33,332  
36,608  
37,165  
0  
0  
0  
0  
0  
756,164  
755,472  
756,213  
556,211  
30,520  
195,693  
303,523  
303,989  
283,639  
139,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,554,341  
7,921,244  
7,787,116  
7,729,867  
6,344,828  
3,903,891  
4,198,496  
4,180,141  
4,141,334  
3,087,329  
2,774,167  
3,059,988  
3,054,001  
2,997,809  
2,143,456  
1,129,725  
1,138,508  
1,126,140  
1,143,525  
943,873  
3,650,450  
3,722,748  
3,606,975  
3,588,533  
3,257,498  
3,650,450  
3,722,748  
3,606,975  
3,588,533  
3,257,498  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0