Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,328,284  
7,554,341  
7,921,244  
7,787,116  
7,729,867  
7,187,072  
6,415,510  
6,696,457  
6,529,846  
6,646,509  
2,518,165  
1,808,782  
2,082,081  
1,523,985  
1,167,166  
112,975  
45,858  
60,498  
50,740  
44,616  
701,813  
608,437  
577,853  
1,136,168  
1,687,056  
3,665,157  
3,757,570  
3,884,007  
3,733,896  
3,668,828  
188,963  
194,864  
92,018  
85,057  
78,844  
1,141,212  
1,138,831  
1,224,787  
1,257,269  
1,083,357  
115,674  
98,804  
76,494  
106,984  
151,408  
56,984  
55,860  
56,458  
56,752  
55,491  
35,900  
32,310  
32,840  
33,332  
36,608  
2,724  
0  
0  
0  
0  
758,639  
756,164  
755,472  
756,213  
556,211  
171,291  
195,693  
303,523  
303,989  
283,639  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,328,284  
7,554,341  
7,921,244  
7,787,116  
7,729,867  
4,017,631  
3,903,891  
4,198,496  
4,180,141  
4,141,334  
2,259,447  
2,774,167  
3,059,988  
3,054,001  
2,997,809  
1,758,184  
1,129,725  
1,138,508  
1,126,140  
1,143,525  
4,310,653  
3,650,450  
3,722,748  
3,606,975  
3,588,533  
4,310,653  
3,650,450  
3,722,748  
3,606,975  
3,588,533  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0