Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,729,867  
6,344,828  
6,208,809  
5,560,348  
5,596,461  
6,646,509  
5,987,701  
5,828,216  
5,243,518  
5,270,728  
1,167,166  
960,963  
931,563  
701,316  
848,583  
44,616  
9,000  
38,869  
169,000  
48,921  
1,687,056  
1,120,135  
1,094,934  
871,642  
727,716  
3,668,828  
3,821,999  
3,698,433  
3,427,076  
3,585,888  
78,844  
75,604  
64,418  
74,484  
59,620  
1,083,357  
357,126  
380,593  
316,830  
325,733  
151,408  
94,919  
124,874  
107,914  
101,942  
55,491  
55,285  
55,173  
55,828  
56,621  
36,608  
37,165  
39,336  
32,741  
50,722  
0  
0  
0  
263  
330  
556,211  
30,520  
30,520  
30,248  
30,008  
283,639  
139,237  
130,689  
89,836  
86,111  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,729,867  
6,344,828  
6,208,809  
5,560,348  
5,596,461  
4,141,334  
3,087,329  
3,061,536  
2,732,600  
2,851,712  
2,997,809  
2,143,456  
2,179,394  
1,908,748  
1,938,548  
1,143,525  
943,873  
882,142  
823,853  
913,164  
3,588,533  
3,257,498  
3,147,274  
2,827,747  
2,744,749  
3,588,533  
3,257,498  
3,147,274  
2,827,747  
2,744,749  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0