Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,921,244  
7,787,116  
7,729,867  
6,344,828  
6,208,809  
6,696,457  
6,529,846  
6,646,509  
5,987,701  
5,828,216  
2,082,081  
1,523,985  
1,167,166  
960,963  
931,563  
60,498  
50,740  
44,616  
9,000  
38,869  
577,853  
1,136,168  
1,687,056  
1,120,135  
1,094,934  
3,884,007  
3,733,896  
3,668,828  
3,821,999  
3,698,433  
92,018  
85,057  
78,844  
75,604  
64,418  
1,224,787  
1,257,269  
1,083,357  
357,126  
380,593  
76,494  
106,984  
151,408  
94,919  
124,874  
56,458  
56,752  
55,491  
55,285  
55,173  
32,840  
33,332  
36,608  
37,165  
39,336  
0  
0  
0  
0  
0  
755,472  
756,213  
556,211  
30,520  
30,520  
303,523  
303,989  
283,639  
139,237  
130,689  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,921,244  
7,787,116  
7,729,867  
6,344,828  
6,208,809  
4,198,496  
4,180,141  
4,141,334  
3,087,329  
3,061,536  
3,059,988  
3,054,001  
2,997,809  
2,143,456  
2,179,394  
1,138,508  
1,126,140  
1,143,525  
943,873  
882,142  
3,722,748  
3,606,975  
3,588,533  
3,257,498  
3,147,274  
3,722,748  
3,606,975  
3,588,533  
3,257,498  
3,147,274  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0