Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,346,457  
8,328,284  
7,554,341  
7,921,244  
7,787,116  
7,206,982  
7,187,072  
6,415,510  
6,696,457  
6,529,846  
2,846,839  
2,518,165  
1,808,782  
2,082,081  
1,523,985  
156,625  
112,975  
45,858  
60,498  
50,740  
894,006  
701,813  
608,437  
577,853  
1,136,168  
3,147,246  
3,665,157  
3,757,570  
3,884,007  
3,733,896  
162,266  
188,963  
194,864  
92,018  
85,057  
2,139,475  
1,141,212  
1,138,831  
1,224,787  
1,257,269  
114,826  
115,674  
98,804  
76,494  
106,984  
55,728  
56,984  
55,860  
56,458  
56,752  
35,179  
35,900  
32,310  
32,840  
33,332  
2,922  
2,724  
0  
0  
0  
1,677,582  
758,639  
756,164  
755,472  
756,213  
253,238  
171,291  
195,693  
303,523  
303,989  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,346,457  
8,328,284  
7,554,341  
7,921,244  
7,787,116  
4,572,749  
4,017,631  
3,903,891  
4,198,496  
4,180,141  
2,473,516  
2,259,447  
2,774,167  
3,059,988  
3,054,001  
2,099,233  
1,758,184  
1,129,725  
1,138,508  
1,126,140  
4,773,708  
4,310,653  
3,650,450  
3,722,748  
3,606,975  
4,773,708  
4,310,653  
3,650,450  
3,722,748  
3,606,975  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0