Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,208,809  
5,560,348  
5,596,461  
4,762,295  
5,026,459  
5,828,216  
5,243,518  
5,270,728  
4,439,684  
4,703,805  
931,563  
701,316  
848,583  
184,396  
383,196  
38,869  
169,000  
48,921  
0  
56,636  
1,094,934  
871,642  
727,716  
574,319  
520,924  
3,698,433  
3,427,076  
3,585,888  
3,598,989  
3,673,389  
64,418  
74,484  
59,620  
81,981  
69,661  
380,593  
316,830  
325,733  
322,611  
322,653  
124,874  
107,914  
101,942  
86,055  
85,684  
55,173  
55,828  
56,621  
49,319  
50,178  
39,336  
32,741  
50,722  
55,933  
56,823  
0  
263  
330  
330  
263  
30,520  
30,248  
30,008  
29,844  
29,681  
130,689  
89,836  
86,111  
101,130  
100,024  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,208,809  
5,560,348  
5,596,461  
4,762,295  
5,026,459  
3,061,536  
2,732,600  
2,851,712  
2,359,829  
2,600,028  
2,179,394  
1,908,748  
1,938,548  
1,888,306  
2,106,245  
882,142  
823,853  
913,164  
471,522  
493,783  
3,147,274  
2,827,747  
2,744,749  
2,402,466  
2,426,431  
3,147,274  
2,827,747  
2,744,749  
2,402,466  
2,426,431  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0