Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,787,116  
7,729,867  
6,344,828  
6,208,809  
5,560,348  
6,529,846  
6,646,509  
5,987,701  
5,828,216  
5,243,518  
1,523,985  
1,167,166  
960,963  
931,563  
701,316  
50,740  
44,616  
9,000  
38,869  
169,000  
1,136,168  
1,687,056  
1,120,135  
1,094,934  
871,642  
3,733,896  
3,668,828  
3,821,999  
3,698,433  
3,427,076  
85,057  
78,844  
75,604  
64,418  
74,484  
1,257,269  
1,083,357  
357,126  
380,593  
316,830  
106,984  
151,408  
94,919  
124,874  
107,914  
56,752  
55,491  
55,285  
55,173  
55,828  
33,332  
36,608  
37,165  
39,336  
32,741  
0  
0  
0  
0  
263  
756,213  
556,211  
30,520  
30,520  
30,248  
303,989  
283,639  
139,237  
130,689  
89,836  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,787,116  
7,729,867  
6,344,828  
6,208,809  
5,560,348  
4,180,141  
4,141,334  
3,087,329  
3,061,536  
2,732,600  
3,054,001  
2,997,809  
2,143,456  
2,179,394  
1,908,748  
1,126,140  
1,143,525  
943,873  
882,142  
823,853  
3,606,975  
3,588,533  
3,257,498  
3,147,274  
2,827,747  
3,606,975  
3,588,533  
3,257,498  
3,147,274  
2,827,747  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0