Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,560,348  
5,596,461  
4,762,295  
5,026,459  
4,445,218  
5,243,518  
5,270,728  
4,439,684  
4,703,805  
3,808,416  
701,316  
848,583  
184,396  
383,196  
221,839  
169,000  
48,921  
0  
56,636  
0  
871,642  
727,716  
574,319  
520,924  
366,560  
3,427,076  
3,585,888  
3,598,989  
3,673,389  
3,187,649  
74,484  
59,620  
81,981  
69,661  
32,369  
316,830  
325,733  
322,611  
322,653  
636,802  
107,914  
101,942  
86,055  
85,684  
77,177  
55,828  
56,621  
49,319  
50,178  
50,689  
32,741  
50,722  
55,933  
56,823  
57,712  
263  
330  
330  
263  
482  
30,248  
30,008  
29,844  
29,681  
312,152  
89,836  
86,111  
101,130  
100,024  
138,591  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,560,348  
5,596,461  
4,762,295  
5,026,459  
4,445,218  
2,732,600  
2,851,712  
2,359,829  
2,600,028  
2,248,810  
1,908,748  
1,938,548  
1,888,306  
2,106,245  
1,756,494  
823,853  
913,164  
471,522  
493,783  
492,316  
2,827,747  
2,744,749  
2,402,466  
2,426,431  
2,196,408  
2,827,747  
2,744,749  
2,402,466  
2,426,431  
2,196,408  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0