Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,344,828  
6,208,809  
5,560,348  
5,596,461  
4,762,295  
5,987,701  
5,828,216  
5,243,518  
5,270,728  
4,439,684  
960,963  
931,563  
701,316  
848,583  
184,396  
9,000  
38,869  
169,000  
48,921  
0  
1,120,135  
1,094,934  
871,642  
727,716  
574,319  
3,821,999  
3,698,433  
3,427,076  
3,585,888  
3,598,989  
75,604  
64,418  
74,484  
59,620  
81,981  
357,126  
380,593  
316,830  
325,733  
322,611  
94,919  
124,874  
107,914  
101,942  
86,055  
55,285  
55,173  
55,828  
56,621  
49,319  
37,165  
39,336  
32,741  
50,722  
55,933  
0  
0  
263  
330  
330  
30,520  
30,520  
30,248  
30,008  
29,844  
139,237  
130,689  
89,836  
86,111  
101,130  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,344,828  
6,208,809  
5,560,348  
5,596,461  
4,762,295  
3,087,329  
3,061,536  
2,732,600  
2,851,712  
2,359,829  
2,143,456  
2,179,394  
1,908,748  
1,938,548  
1,888,306  
943,873  
882,142  
823,853  
913,164  
471,522  
3,257,498  
3,147,274  
2,827,747  
2,744,749  
2,402,466  
3,257,498  
3,147,274  
2,827,747  
2,744,749  
2,402,466  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0