Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,292,057  
3,952,266  
3,572,387  
3,406,324  
3,211,881  
1,930,928  
1,876,603  
1,830,247  
1,688,942  
1,566,521  
21,372  
116,201  
51,475  
58,495  
38,591  
9  
9  
9  
0  
180  
743,240  
711,090  
533,158  
546,744  
461,879  
1,028,580  
940,179  
1,098,217  
970,693  
995,711  
137,727  
109,124  
147,388  
113,010  
70,159  
2,361,129  
2,075,663  
1,742,140  
1,717,382  
1,645,360  
0  
0  
0  
0  
0  
1,414,098  
1,441,626  
1,473,596  
1,506,821  
1,247,037  
0  
0  
0  
0  
0  
920,251  
603,919  
243,728  
184,064  
388,533  
0  
0  
0  
0  
0  
26,781  
30,118  
24,816  
26,497  
9,790  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,292,057  
3,952,266  
3,572,387  
3,406,324  
3,211,881  
3,345,714  
3,246,616  
2,932,627  
2,797,794  
2,640,682  
1,893,507  
2,291,288  
2,120,266  
2,040,585  
1,943,700  
1,452,207  
955,329  
812,361  
757,209  
696,982  
946,343  
705,650  
639,760  
608,530  
571,199  
946,343  
705,650  
639,760  
608,530  
571,199  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0