Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,121,621  
9,296,463  
9,656,698  
9,214,184  
10,174,453  
4,101,609  
5,197,613  
5,516,424  
5,109,078  
6,128,664  
460,998  
83,007  
123,533  
178,708  
93,061  
197,635  
189,318  
183,670  
483,308  
414,943  
744,349  
1,026,939  
1,001,617  
915,341  
1,107,025  
2,420,511  
3,570,611  
3,847,758  
3,187,602  
4,090,178  
278,115  
327,737  
359,846  
344,118  
423,458  
4,020,012  
4,098,850  
4,140,274  
4,105,106  
4,045,790  
3,436  
3,419  
3,698  
3,694  
3,693  
3,532,029  
3,615,068  
3,689,124  
3,780,971  
3,859,555  
0  
0  
0  
0  
0  
443,787  
384,167  
350,673  
224,940  
132,823  
9,190  
77,000  
77,000  
72,000  
24,000  
31,569  
19,197  
19,779  
23,501  
25,718  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,121,621  
9,296,463  
9,656,698  
9,214,184  
10,174,453  
5,150,444  
6,151,835  
6,512,804  
6,152,603  
7,233,998  
3,924,014  
4,810,255  
5,189,068  
4,461,283  
5,477,992  
1,226,429  
1,341,580  
1,323,736  
1,691,320  
1,756,006  
2,971,177  
3,144,628  
3,143,895  
3,061,581  
2,940,455  
2,971,177  
3,144,628  
3,143,895  
3,061,581  
2,940,455  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0