Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,335,566  
4,292,057  
3,952,266  
3,572,387  
3,406,324  
2,599,714  
1,930,928  
1,876,603  
1,830,247  
1,688,942  
278,248  
21,372  
116,201  
51,475  
58,495  
9  
9  
9  
9  
0  
790,417  
743,240  
711,090  
533,158  
546,744  
1,331,577  
1,028,580  
940,179  
1,098,217  
970,693  
199,463  
137,727  
109,124  
147,388  
113,010  
2,735,852  
2,361,129  
2,075,663  
1,742,140  
1,717,382  
0  
0  
0  
0  
0  
1,915,052  
1,414,098  
1,441,626  
1,473,596  
1,506,821  
0  
0  
0  
0  
0  
794,587  
920,251  
603,919  
243,728  
184,064  
0  
0  
0  
0  
0  
26,212  
26,781  
30,118  
24,816  
26,497  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,335,566  
4,292,057  
3,952,266  
3,572,387  
3,406,324  
4,245,783  
3,345,714  
3,246,616  
2,932,627  
2,797,794  
2,636,415  
1,893,507  
2,291,288  
2,120,266  
2,040,585  
1,609,368  
1,452,207  
955,329  
812,361  
757,209  
1,089,783  
946,343  
705,650  
639,760  
608,530  
1,089,783  
946,343  
705,650  
639,760  
608,530  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0