Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,791,621  
6,337,647  
5,335,566  
4,292,057  
3,952,266  
4,012,258  
3,057,478  
2,599,714  
1,930,928  
1,876,603  
81,633  
199,831  
278,248  
21,372  
116,201  
26,009  
9  
9  
9  
9  
813,698  
487,621  
790,417  
743,240  
711,090  
2,670,172  
2,032,503  
1,331,577  
1,028,580  
940,179  
420,746  
337,515  
199,463  
137,727  
109,124  
3,779,363  
3,280,169  
2,735,852  
2,361,129  
2,075,663  
3,446  
276  
0  
0  
0  
2,507,672  
1,884,716  
1,915,052  
1,414,098  
1,441,626  
0  
0  
0  
0  
0  
1,247,437  
1,330,814  
794,587  
920,251  
603,919  
0  
40,899  
0  
0  
0  
20,809  
23,464  
26,212  
26,781  
30,118  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,791,621  
6,337,647  
5,335,566  
4,292,057  
3,952,266  
6,055,243  
4,759,002  
4,245,783  
3,345,714  
3,246,616  
3,848,151  
2,897,660  
2,636,415  
1,893,507  
2,291,288  
2,207,092  
1,861,342  
1,609,368  
1,452,207  
955,329  
1,736,378  
1,578,646  
1,089,783  
946,343  
705,650  
1,736,378  
1,578,646  
1,089,783  
946,343  
705,650  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0