Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,337,647  
5,335,566  
4,292,057  
3,952,266  
3,572,387  
3,057,478  
2,599,714  
1,930,928  
1,876,603  
1,830,247  
199,831  
278,248  
21,372  
116,201  
51,475  
9  
9  
9  
9  
9  
487,621  
790,417  
743,240  
711,090  
533,158  
2,032,503  
1,331,577  
1,028,580  
940,179  
1,098,217  
337,515  
199,463  
137,727  
109,124  
147,388  
3,280,169  
2,735,852  
2,361,129  
2,075,663  
1,742,140  
276  
0  
0  
0  
0  
1,884,716  
1,915,052  
1,414,098  
1,441,626  
1,473,596  
0  
0  
0  
0  
0  
1,330,814  
794,587  
920,251  
603,919  
243,728  
40,899  
0  
0  
0  
0  
23,464  
26,212  
26,781  
30,118  
24,816  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,337,647  
5,335,566  
4,292,057  
3,952,266  
3,572,387  
4,759,002  
4,245,783  
3,345,714  
3,246,616  
2,932,627  
2,897,660  
2,636,415  
1,893,507  
2,291,288  
2,120,266  
1,861,342  
1,609,368  
1,452,207  
955,329  
812,361  
1,578,646  
1,089,783  
946,343  
705,650  
639,760  
1,578,646  
1,089,783  
946,343  
705,650  
639,760  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0