Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,656,698  
9,214,184  
10,174,453  
8,001,178  
7,683,794  
5,516,424  
5,109,078  
6,128,664  
3,996,990  
3,706,793  
123,533  
178,708  
93,061  
74,839  
74,798  
183,670  
483,308  
414,943  
114,477  
26,277  
1,001,617  
915,341  
1,107,025  
966,147  
667,672  
3,847,758  
3,187,602  
4,090,178  
2,484,744  
2,516,035  
359,846  
344,118  
423,458  
356,784  
422,011  
4,140,274  
4,105,106  
4,045,790  
4,004,188  
3,977,000  
3,698  
3,694  
3,693  
3,456  
3,453  
3,689,124  
3,780,971  
3,859,555  
3,674,390  
2,962,349  
0  
0  
0  
0  
0  
350,673  
224,940  
132,823  
300,453  
992,093  
77,000  
72,000  
24,000  
0  
0  
19,779  
23,501  
25,718  
25,889  
19,106  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,656,698  
9,214,184  
10,174,453  
8,001,178  
7,683,794  
6,512,804  
6,152,603  
7,233,998  
5,883,161  
5,778,019  
5,189,068  
4,461,283  
5,477,992  
3,844,895  
3,744,250  
1,323,736  
1,691,320  
1,756,006  
2,038,267  
2,033,769  
3,143,895  
3,061,581  
2,940,455  
2,118,016  
1,905,774  
3,143,895  
3,061,581  
2,940,455  
2,118,016  
1,905,774  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0