Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,174,453  
8,001,178  
7,683,794  
7,791,621  
6,337,647  
6,128,664  
3,996,990  
3,706,793  
4,012,258  
3,057,478  
93,061  
74,839  
74,798  
81,633  
199,831  
414,943  
114,477  
26,277  
26,009  
9  
1,107,025  
966,147  
667,672  
813,698  
487,621  
4,090,178  
2,484,744  
2,516,035  
2,670,172  
2,032,503  
423,458  
356,784  
422,011  
420,746  
337,515  
4,045,790  
4,004,188  
3,977,000  
3,779,363  
3,280,169  
3,693  
3,456  
3,453  
3,446  
276  
3,859,555  
3,674,390  
2,962,349  
2,507,672  
1,884,716  
0  
0  
0  
0  
0  
132,823  
300,453  
992,093  
1,247,437  
1,330,814  
24,000  
0  
0  
0  
40,899  
25,718  
25,889  
19,106  
20,809  
23,464  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,174,453  
8,001,178  
7,683,794  
7,791,621  
6,337,647  
7,233,998  
5,883,161  
5,778,019  
6,055,243  
4,759,002  
5,477,992  
3,844,895  
3,744,250  
3,848,151  
2,897,660  
1,756,006  
2,038,267  
2,033,769  
2,207,092  
1,861,342  
2,940,455  
2,118,016  
1,905,774  
1,736,378  
1,578,646  
2,940,455  
2,118,016  
1,905,774  
1,736,378  
1,578,646  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0