Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,683,794  
7,791,621  
6,337,647  
5,335,566  
4,292,057  
3,706,793  
4,012,258  
3,057,478  
2,599,714  
1,930,928  
74,798  
81,633  
199,831  
278,248  
21,372  
26,277  
26,009  
9  
9  
9  
667,672  
813,698  
487,621  
790,417  
743,240  
2,516,035  
2,670,172  
2,032,503  
1,331,577  
1,028,580  
422,011  
420,746  
337,515  
199,463  
137,727  
3,977,000  
3,779,363  
3,280,169  
2,735,852  
2,361,129  
3,453  
3,446  
276  
0  
0  
2,962,349  
2,507,672  
1,884,716  
1,915,052  
1,414,098  
0  
0  
0  
0  
0  
992,093  
1,247,437  
1,330,814  
794,587  
920,251  
0  
0  
40,899  
0  
0  
19,106  
20,809  
23,464  
26,212  
26,781  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,683,794  
7,791,621  
6,337,647  
5,335,566  
4,292,057  
5,778,019  
6,055,243  
4,759,002  
4,245,783  
3,345,714  
3,744,250  
3,848,151  
2,897,660  
2,636,415  
1,893,507  
2,033,769  
2,207,092  
1,861,342  
1,609,368  
1,452,207  
1,905,774  
1,736,378  
1,578,646  
1,089,783  
946,343  
1,905,774  
1,736,378  
1,578,646  
1,089,783  
946,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0