Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
9,214,184  
10,174,453  
8,001,178  
7,683,794  
7,791,621  
5,109,078  
6,128,664  
3,996,990  
3,706,793  
4,012,258  
178,708  
93,061  
74,839  
74,798  
81,633  
483,308  
414,943  
114,477  
26,277  
26,009  
915,341  
1,107,025  
966,147  
667,672  
813,698  
3,187,602  
4,090,178  
2,484,744  
2,516,035  
2,670,172  
344,118  
423,458  
356,784  
422,011  
420,746  
4,105,106  
4,045,790  
4,004,188  
3,977,000  
3,779,363  
3,694  
3,693  
3,456  
3,453  
3,446  
3,780,971  
3,859,555  
3,674,390  
2,962,349  
2,507,672  
0  
0  
0  
0  
0  
224,940  
132,823  
300,453  
992,093  
1,247,437  
72,000  
24,000  
0  
0  
0  
23,501  
25,718  
25,889  
19,106  
20,809  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
9,214,184  
10,174,453  
8,001,178  
7,683,794  
7,791,621  
6,152,603  
7,233,998  
5,883,161  
5,778,019  
6,055,243  
4,461,283  
5,477,992  
3,844,895  
3,744,250  
3,848,151  
1,691,320  
1,756,006  
2,038,267  
2,033,769  
2,207,092  
3,061,581  
2,940,455  
2,118,016  
1,905,774  
1,736,378  
3,061,581  
2,940,455  
2,118,016  
1,905,774  
1,736,378  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0