Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (NKG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,001,178  
7,683,794  
7,791,621  
6,337,647  
5,335,566  
3,996,990  
3,706,793  
4,012,258  
3,057,478  
2,599,714  
74,839  
74,798  
81,633  
199,831  
278,248  
114,477  
26,277  
26,009  
9  
9  
966,147  
667,672  
813,698  
487,621  
790,417  
2,484,744  
2,516,035  
2,670,172  
2,032,503  
1,331,577  
356,784  
422,011  
420,746  
337,515  
199,463  
4,004,188  
3,977,000  
3,779,363  
3,280,169  
2,735,852  
3,456  
3,453  
3,446  
276  
0  
3,674,390  
2,962,349  
2,507,672  
1,884,716  
1,915,052  
0  
0  
0  
0  
0  
300,453  
992,093  
1,247,437  
1,330,814  
794,587  
0  
0  
0  
40,899  
0  
25,889  
19,106  
20,809  
23,464  
26,212  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,001,178  
7,683,794  
7,791,621  
6,337,647  
5,335,566  
5,883,161  
5,778,019  
6,055,243  
4,759,002  
4,245,783  
3,844,895  
3,744,250  
3,848,151  
2,897,660  
2,636,415  
2,038,267  
2,033,769  
2,207,092  
1,861,342  
1,609,368  
2,118,016  
1,905,774  
1,736,378  
1,578,646  
1,089,783  
2,118,016  
1,905,774  
1,736,378  
1,578,646  
1,089,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0