Công ty Cổ phần Đầu tư NHV (NHV: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
50,728  
 
 
 
 
35,724  
 
 
 
 
6,646  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
22,519  
 
 
 
 
2,050  
 
 
 
 
4,510  
 
 
 
 
15,004  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
463  
 
 
 
 
14,520  
 
 
 
 
21  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
50,728  
 
 
 
 
15,182  
 
 
 
 
15,182  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
35,546  
 
 
 
 
35,546  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0