Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
386,512  
369,716  
261,756  
256,083  
264,513  
136,827  
121,145  
78,070  
103,713  
100,732  
5,125  
6,828  
1,268  
13,796  
14,675  
0  
0  
0  
0  
0  
91,140  
76,581  
39,362  
60,429  
57,860  
32,862  
29,983  
29,688  
22,513  
22,058  
7,700  
7,754  
7,752  
6,975  
6,140  
249,685  
248,571  
183,686  
152,370  
163,781  
0  
0  
1,026  
0  
1,961  
71,341  
72,294  
73,248  
68,921  
70,475  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
178,000  
175,900  
109,000  
83,000  
91,000  
344  
377  
413  
448  
346  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
386,512  
369,716  
261,756  
256,083  
264,513  
102,317  
87,429  
82,360  
65,865  
75,383  
86,170  
70,240  
64,129  
63,002  
72,351  
16,147  
17,189  
18,231  
2,863  
3,032  
284,195  
282,287  
179,396  
190,218  
189,130  
284,195  
282,287  
179,396  
190,218  
189,130  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0