Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
388,530  
399,046  
390,188  
391,419  
386,512  
149,764  
155,432  
146,675  
142,715  
136,827  
5,152  
16,675  
7,075  
6,249  
5,125  
0  
0  
0  
0  
0  
97,521  
90,283  
87,262  
92,828  
91,140  
40,553  
41,832  
45,139  
36,573  
32,862  
6,537  
6,642  
7,198  
7,064  
7,700  
238,766  
243,614  
243,514  
248,704  
249,685  
0  
0  
0  
0  
0  
64,522  
65,348  
65,223  
70,388  
71,341  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
174,000  
178,000  
178,000  
178,000  
178,000  
244  
266  
291  
316  
344  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
388,530  
399,046  
390,188  
391,419  
386,512  
109,009  
118,204  
110,057  
105,829  
102,317  
95,312  
104,424  
95,209  
87,891  
86,170  
13,697  
13,781  
14,849  
17,938  
16,147  
279,521  
280,842  
280,131  
285,590  
284,195  
279,521  
280,842  
280,131  
285,590  
284,195  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0