Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
373,278  
387,434  
390,127  
389,536  
388,530  
125,059  
134,290  
139,877  
150,331  
149,764  
1,153  
1,481  
4,705  
2,362  
5,152  
0  
0  
0  
0  
0  
120,879  
118,553  
103,829  
104,959  
97,521  
0  
10,367  
26,050  
36,816  
40,553  
3,028  
3,889  
5,294  
6,193  
6,537  
248,219  
253,144  
250,250  
239,205  
238,766  
-4,750  
127  
127  
995  
0  
62,315  
62,319  
62,871  
63,696  
64,522  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
190,300  
190,300  
186,800  
174,000  
174,000  
354  
399  
453  
514  
244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
373,278  
387,434  
390,127  
389,536  
388,530  
111,931  
120,931  
118,820  
113,627  
109,009  
102,172  
107,484  
105,207  
100,013  
95,312  
9,758  
13,447  
13,614  
13,614  
13,697  
261,348  
266,504  
271,307  
275,909  
279,521  
261,348  
266,504  
271,307  
275,909  
279,521  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0