Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
399,046  
390,188  
391,419  
386,512  
369,716  
155,432  
146,675  
142,715  
136,827  
121,145  
16,675  
7,075  
6,249  
5,125  
6,828  
0  
0  
0  
0  
0  
90,283  
87,262  
92,828  
91,140  
76,581  
41,832  
45,139  
36,573  
32,862  
29,983  
6,642  
7,198  
7,064  
7,700  
7,754  
243,614  
243,514  
248,704  
249,685  
248,571  
0  
0  
0  
0  
0  
65,348  
65,223  
70,388  
71,341  
72,294  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
178,000  
178,000  
178,000  
178,000  
175,900  
266  
291  
316  
344  
377  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
399,046  
390,188  
391,419  
386,512  
369,716  
118,204  
110,057  
105,829  
102,317  
87,429  
104,424  
95,209  
87,891  
86,170  
70,240  
13,781  
14,849  
17,938  
16,147  
17,189  
280,842  
280,131  
285,590  
284,195  
282,287  
280,842  
280,131  
285,590  
284,195  
282,287  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0