Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,419  
386,512  
369,716  
261,756  
256,083  
142,715  
136,827  
121,145  
78,070  
103,713  
6,249  
5,125  
6,828  
1,268  
13,796  
0  
0  
0  
0  
0  
92,828  
91,140  
76,581  
39,362  
60,429  
36,573  
32,862  
29,983  
29,688  
22,513  
7,064  
7,700  
7,754  
7,752  
6,975  
248,704  
249,685  
248,571  
183,686  
152,370  
0  
0  
0  
1,026  
0  
70,388  
71,341  
72,294  
73,248  
68,921  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
178,000  
178,000  
175,900  
109,000  
83,000  
316  
344  
377  
413  
448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,419  
386,512  
369,716  
261,756  
256,083  
105,829  
102,317  
87,429  
82,360  
65,865  
87,891  
86,170  
70,240  
64,129  
63,002  
17,938  
16,147  
17,189  
18,231  
2,863  
285,590  
284,195  
282,287  
179,396  
190,218  
285,590  
284,195  
282,287  
179,396  
190,218  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0