Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
261,756  
256,083  
264,513  
186,279  
163,466  
78,070  
103,713  
100,732  
78,914  
58,708  
1,268  
13,796  
14,675  
8,719  
6,868  
0  
0  
0  
0  
0  
39,362  
60,429  
57,860  
55,227  
42,910  
29,688  
22,513  
22,058  
13,317  
8,698  
7,752  
6,975  
6,140  
1,651  
232  
183,686  
152,370  
163,781  
107,366  
104,759  
1,026  
0  
1,961  
2,169  
2,169  
73,248  
68,921  
70,475  
68,022  
57,368  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
109,000  
83,000  
91,000  
37,000  
45,000  
413  
448  
346  
175  
222  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
261,756  
256,083  
264,513  
186,279  
163,466  
82,360  
65,865  
75,383  
48,313  
27,150  
64,129  
63,002  
72,351  
45,112  
23,780  
18,231  
2,863  
3,032  
3,201  
3,370  
179,396  
190,218  
189,130  
137,966  
136,316  
179,396  
190,218  
189,130  
137,966  
136,316  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0