Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu NHP (NHP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
387,434  
390,127  
389,536  
388,530  
399,046  
134,290  
139,877  
150,331  
149,764  
155,432  
1,481  
4,705  
2,362  
5,152  
16,675  
0  
0  
0  
0  
0  
118,553  
103,829  
104,959  
97,521  
90,283  
10,367  
26,050  
36,816  
40,553  
41,832  
3,889  
5,294  
6,193  
6,537  
6,642  
253,144  
250,250  
239,205  
238,766  
243,614  
127  
127  
995  
0  
0  
62,319  
62,871  
63,696  
64,522  
65,348  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
190,300  
186,800  
174,000  
174,000  
178,000  
399  
453  
514  
244  
266  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
387,434  
390,127  
389,536  
388,530  
399,046  
120,931  
118,820  
113,627  
109,009  
118,204  
107,484  
105,207  
100,013  
95,312  
104,424  
13,447  
13,614  
13,614  
13,697  
13,781  
266,504  
271,307  
275,909  
279,521  
280,842  
266,504  
271,307  
275,909  
279,521  
280,842  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0