Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (NHN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
34,317,744  
33,780,872  
28,242,840  
28,659,089  
 
13,289,556  
16,984,303  
10,520,727  
11,043,961  
 
2,802,423  
756,280  
252,929  
870,801  
 
0  
0  
53,324  
664,700  
 
4,698,395  
7,233,231  
1,206,122  
1,972,578  
 
5,189,415  
8,021,398  
8,099,857  
6,428,519  
 
599,322  
973,395  
908,496  
1,107,363  
 
21,028,188  
16,796,569  
17,722,112  
17,615,127  
 
105,791  
54,054  
20,759  
19,925  
 
3,103,907  
5,088,127  
3,198,651  
2,775,778  
 
1,135,707  
244,179  
219,232  
221,817  
 
2,205,164  
3,169,024  
1,562,466  
1,540,823  
 
10,878,265  
7,758,729  
12,252,425  
12,577,131  
 
3,599,353  
482,455  
468,579  
479,654  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
34,317,744  
33,780,872  
28,242,840  
28,659,089  
 
27,831,586  
29,380,298  
21,561,264  
21,429,732  
 
26,658,568  
28,956,796  
21,120,350  
20,981,031  
 
1,173,018  
423,502  
440,914  
448,701  
 
6,486,159  
4,400,574  
6,681,575  
7,229,357  
 
6,486,159  
4,400,574  
6,681,575  
7,229,357  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0