Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (NHN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
28,242,840  
 
 
 
 
10,520,727  
 
 
 
 
252,929  
 
 
 
 
53,324  
 
 
 
 
1,206,122  
 
 
 
 
8,099,857  
 
 
 
 
908,496  
 
 
 
 
17,722,112  
 
 
 
 
20,759  
 
 
 
 
3,198,651  
 
 
 
 
219,232  
 
 
 
 
1,562,466  
 
 
 
 
12,252,425  
 
 
 
 
468,579  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
28,242,840  
 
 
 
 
21,561,264  
 
 
 
 
21,120,350  
 
 
 
 
440,914  
 
 
 
 
6,681,575  
 
 
 
 
6,681,575  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0