Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (NHN: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
39,485,046  
34,317,744  
33,780,872  
28,242,840  
28,659,089  
17,588,967  
13,289,556  
16,984,303  
10,520,727  
11,043,961  
3,130,788  
2,802,423  
756,280  
252,929  
870,801  
0  
0  
0  
53,324  
664,700  
6,581,697  
4,698,395  
7,233,231  
1,206,122  
1,972,578  
7,193,756  
5,189,415  
8,021,398  
8,099,857  
6,428,519  
682,726  
599,322  
973,395  
908,496  
1,107,363  
21,896,079  
21,028,188  
16,796,569  
17,722,112  
17,615,127  
246,856  
105,791  
54,054  
20,759  
19,925  
3,210,903  
3,103,907  
5,088,127  
3,198,651  
2,775,778  
2,057,167  
1,135,707  
244,179  
219,232  
221,817  
5,007,469  
2,205,164  
3,169,024  
1,562,466  
1,540,823  
10,635,715  
10,878,265  
7,758,729  
12,252,425  
12,577,131  
737,968  
3,599,353  
482,455  
468,579  
479,654  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
39,485,046  
34,317,744  
33,780,872  
28,242,840  
28,659,089  
29,167,961  
27,831,586  
29,380,298  
21,561,264  
21,429,732  
28,036,275  
26,658,568  
28,956,796  
21,120,350  
20,981,031  
1,131,687  
1,173,018  
423,502  
440,914  
448,701  
10,317,085  
6,486,159  
4,400,574  
6,681,575  
7,229,357  
10,317,085  
6,486,159  
4,400,574  
6,681,575  
7,229,357  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0