Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nam Hà Nội (NHN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
33,780,872  
28,242,840  
 
 
 
16,984,303  
10,520,727  
 
 
 
756,280  
252,929  
 
 
 
0  
53,324  
 
 
 
7,233,231  
1,206,122  
 
 
 
8,021,398  
8,099,857  
 
 
 
973,395  
908,496  
 
 
 
16,796,569  
17,722,112  
 
 
 
54,054  
20,759  
 
 
 
5,088,127  
3,198,651  
 
 
 
244,179  
219,232  
 
 
 
3,169,024  
1,562,466  
 
 
 
7,758,729  
12,252,425  
 
 
 
482,455  
468,579  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
33,780,872  
28,242,840  
 
 
 
29,380,298  
21,561,264  
 
 
 
28,956,796  
21,120,350  
 
 
 
423,502  
440,914  
 
 
 
4,400,574  
6,681,575  
 
 
 
4,400,574  
6,681,575  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0