Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
84,590  
68,007  
63,724  
54,369  
57,843  
43,165  
43,133  
58,889  
50,178  
53,126  
2,938  
7,628  
28,953  
8,155  
13,885  
23,968  
24,202  
24,555  
28,471  
28,747  
4,465  
3,185  
2,494  
4,086  
3,756  
11,433  
7,832  
2,700  
9,353  
6,476  
361  
286  
187  
114  
263  
41,425  
24,874  
4,835  
4,191  
4,717  
0  
0  
0  
0  
0  
12,631  
1,644  
1,734  
1,824  
2,382  
1,542  
1,553  
1,564  
1,574  
1,585  
109  
0  
0  
203  
25  
20,000  
20,000  
0  
0  
0  
7,142  
1,677  
1,537  
590  
726  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
84,590  
68,007  
63,724  
54,369  
57,843  
30,766  
22,047  
17,799  
12,609  
13,897  
30,599  
21,954  
17,706  
12,327  
13,684  
167  
93  
93  
281  
213  
53,824  
45,960  
45,925  
41,760  
43,946  
53,824  
45,960  
45,925  
41,760  
43,946  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0