Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
67,491  
66,330  
72,869  
73,578  
69,655  
29,566  
27,657  
26,627  
32,768  
28,600  
10,024  
10,597  
9,694  
11,170  
11,574  
6,970  
6,970  
127  
6,877  
4,136  
3,091  
2,873  
1,512  
1,189  
2,491  
9,348  
7,038  
15,081  
13,403  
10,287  
133  
180  
213  
129  
112  
37,925  
38,673  
46,242  
40,811  
41,055  
0  
0  
0  
0  
0  
11,748  
12,041  
12,348  
13,019  
13,037  
1,447  
1,457  
1,468  
1,479  
1,489  
0  
0  
0  
0  
0  
20,000  
20,000  
26,750  
20,000  
20,000  
4,730  
5,175  
5,676  
6,313  
6,529  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
67,491  
66,330  
72,869  
73,578  
69,655  
7,661  
6,616  
7,674  
11,195  
8,383  
7,345  
6,333  
7,647  
10,794  
7,937  
316  
282  
27  
401  
446  
59,830  
59,714  
65,195  
62,383  
61,272  
59,830  
59,714  
65,195  
62,383  
61,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0