Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
62,826  
65,965  
82,884  
84,590  
68,007  
20,241  
23,683  
40,665  
43,165  
43,133  
2,911  
8,893  
1,687  
2,938  
7,628  
4,098  
5,703  
23,708  
23,968  
24,202  
975  
582  
7,417  
4,465  
3,185  
11,662  
7,702  
7,188  
11,433  
7,832  
595  
803  
666  
361  
286  
42,585  
42,282  
42,219  
41,425  
24,874  
0  
0  
0  
0  
0  
13,952  
14,482  
12,323  
12,631  
1,644  
1,510  
1,521  
1,532  
1,542  
1,553  
51  
109  
1,425  
109  
0  
20,000  
19,254  
20,000  
20,000  
20,000  
7,072  
6,916  
6,940  
7,142  
1,677  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
62,826  
65,965  
82,884  
84,590  
68,007  
7,775  
10,020  
27,047  
30,766  
22,047  
7,768  
9,962  
26,796  
30,599  
21,954  
7  
59  
250  
167  
93  
55,051  
55,945  
55,837  
53,824  
45,960  
55,051  
55,945  
55,837  
53,824  
45,960  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0