Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
82,884  
84,590  
68,007  
63,724  
54,369  
40,665  
43,165  
43,133  
58,889  
50,178  
1,687  
2,938  
7,628  
28,953  
8,155  
23,708  
23,968  
24,202  
24,555  
28,471  
7,417  
4,465  
3,185  
2,494  
4,086  
7,188  
11,433  
7,832  
2,700  
9,353  
666  
361  
286  
187  
114  
42,219  
41,425  
24,874  
4,835  
4,191  
0  
0  
0  
0  
0  
12,323  
12,631  
1,644  
1,734  
1,824  
1,532  
1,542  
1,553  
1,564  
1,574  
1,425  
109  
0  
0  
203  
20,000  
20,000  
20,000  
0  
0  
6,940  
7,142  
1,677  
1,537  
590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
82,884  
84,590  
68,007  
63,724  
54,369  
27,047  
30,766  
22,047  
17,799  
12,609  
26,796  
30,599  
21,954  
17,706  
12,327  
250  
167  
93  
93  
281  
55,837  
53,824  
45,960  
45,925  
41,760  
55,837  
53,824  
45,960  
45,925  
41,760  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0