Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
66,985  
67,491  
66,330  
72,869  
73,578  
29,723  
29,566  
27,657  
26,627  
32,768  
9,167  
10,024  
10,597  
9,694  
11,170  
7,202  
6,970  
6,970  
127  
6,877  
2,251  
3,091  
2,873  
1,512  
1,189  
11,015  
9,348  
7,038  
15,081  
13,403  
88  
133  
180  
213  
129  
37,262  
37,925  
38,673  
46,242  
40,811  
0  
0  
0  
0  
0  
11,475  
11,748  
12,041  
12,348  
13,019  
1,436  
1,447  
1,457  
1,468  
1,479  
0  
0  
0  
0  
0  
20,000  
20,000  
20,000  
26,750  
20,000  
4,351  
4,730  
5,175  
5,676  
6,313  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
66,985  
67,491  
66,330  
72,869  
73,578  
6,938  
7,661  
6,616  
7,674  
11,195  
6,638  
7,345  
6,333  
7,647  
10,794  
301  
316  
282  
27  
401  
60,047  
59,830  
59,714  
65,195  
62,383  
60,047  
59,830  
59,714  
65,195  
62,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0