Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
72,869  
73,578  
69,655  
65,413  
62,826  
26,627  
32,768  
28,600  
23,821  
20,241  
9,694  
11,170  
11,574  
7,569  
2,911  
127  
6,877  
4,136  
4,096  
4,098  
1,512  
1,189  
2,491  
1,066  
975  
15,081  
13,403  
10,287  
10,654  
11,662  
213  
129  
112  
437  
595  
46,242  
40,811  
41,055  
41,591  
42,585  
0  
0  
0  
0  
0  
12,348  
13,019  
13,037  
13,370  
13,952  
1,468  
1,479  
1,489  
1,500  
1,510  
0  
0  
0  
0  
51  
26,750  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
5,676  
6,313  
6,529  
6,722  
7,072  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
72,869  
73,578  
69,655  
65,413  
62,826  
7,674  
11,195  
8,383  
7,568  
7,775  
7,647  
10,794  
7,937  
7,222  
7,768  
27  
401  
446  
346  
7  
65,195  
62,383  
61,272  
57,845  
55,051  
65,195  
62,383  
61,272  
57,845  
55,051  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0