Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
73,578  
69,655  
65,413  
62,826  
65,965  
32,768  
28,600  
23,821  
20,241  
23,683  
11,170  
11,574  
7,569  
2,911  
8,893  
6,877  
4,136  
4,096  
4,098  
5,703  
1,189  
2,491  
1,066  
975  
582  
13,403  
10,287  
10,654  
11,662  
7,702  
129  
112  
437  
595  
803  
40,811  
41,055  
41,591  
42,585  
42,282  
0  
0  
0  
0  
0  
13,019  
13,037  
13,370  
13,952  
14,482  
1,479  
1,489  
1,500  
1,510  
1,521  
0  
0  
0  
51  
109  
20,000  
20,000  
20,000  
20,000  
19,254  
6,313  
6,529  
6,722  
7,072  
6,916  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
73,578  
69,655  
65,413  
62,826  
65,965  
11,195  
8,383  
7,568  
7,775  
10,020  
10,794  
7,937  
7,222  
7,768  
9,962  
401  
446  
346  
7  
59  
62,383  
61,272  
57,845  
55,051  
55,945  
62,383  
61,272  
57,845  
55,051  
55,945  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0