Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
65,413  
62,826  
65,965  
82,884  
84,590  
23,821  
20,241  
23,683  
40,665  
43,165  
7,569  
2,911  
8,893  
1,687  
2,938  
4,096  
4,098  
5,703  
23,708  
23,968  
1,066  
975  
582  
7,417  
4,465  
10,654  
11,662  
7,702  
7,188  
11,433  
437  
595  
803  
666  
361  
41,591  
42,585  
42,282  
42,219  
41,425  
0  
0  
0  
0  
0  
13,370  
13,952  
14,482  
12,323  
12,631  
1,500  
1,510  
1,521  
1,532  
1,542  
0  
51  
109  
1,425  
109  
20,000  
20,000  
19,254  
20,000  
20,000  
6,722  
7,072  
6,916  
6,940  
7,142  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
65,413  
62,826  
65,965  
82,884  
84,590  
7,568  
7,775  
10,020  
27,047  
30,766  
7,222  
7,768  
9,962  
26,796  
30,599  
346  
7  
59  
250  
167  
57,845  
55,051  
55,945  
55,837  
53,824  
57,845  
55,051  
55,945  
55,837  
53,824  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0