Công ty Cổ phần gạch ngói Nhị Hiệp (NHC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
69,655  
65,413  
62,826  
65,965  
82,884  
28,600  
23,821  
20,241  
23,683  
40,665  
11,574  
7,569  
2,911  
8,893  
1,687  
4,136  
4,096  
4,098  
5,703  
23,708  
2,491  
1,066  
975  
582  
7,417  
10,287  
10,654  
11,662  
7,702  
7,188  
112  
437  
595  
803  
666  
41,055  
41,591  
42,585  
42,282  
42,219  
0  
0  
0  
0  
0  
13,037  
13,370  
13,952  
14,482  
12,323  
1,489  
1,500  
1,510  
1,521  
1,532  
0  
0  
51  
109  
1,425  
20,000  
20,000  
20,000  
19,254  
20,000  
6,529  
6,722  
7,072  
6,916  
6,940  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
69,655  
65,413  
62,826  
65,965  
82,884  
8,383  
7,568  
7,775  
10,020  
27,047  
7,937  
7,222  
7,768  
9,962  
26,796  
446  
346  
7  
59  
250  
61,272  
57,845  
55,051  
55,945  
55,837  
61,272  
57,845  
55,051  
55,945  
55,837  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0