Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
154,936  
149,660  
143,706  
161,666  
168,857  
35,238  
27,321  
22,851  
41,032  
45,806  
4,500  
1,801  
2,581  
183  
1,046  
0  
0  
0  
0  
0  
25,474  
24,398  
20,270  
23,780  
24,272  
5,264  
1,122  
0  
17,069  
20,433  
0  
0  
0  
0  
55  
119,699  
122,339  
120,855  
120,633  
123,051  
0  
0  
0  
0  
0  
88,948  
91,641  
86,406  
86,837  
88,201  
0  
0  
0  
0  
0  
29,750  
29,698  
33,449  
32,797  
33,850  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
154,936  
149,660  
143,706  
161,666  
168,857  
9,427  
12,568  
10,545  
37,048  
36,672  
9,427  
12,568  
10,545  
37,048  
36,672  
0  
0  
0  
0  
0  
145,509  
137,092  
133,161  
124,617  
132,185  
145,509  
137,092  
133,161  
124,617  
132,185  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0