Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
187,687  
165,333  
167,689  
158,222  
152,217  
48,796  
51,700  
55,125  
47,813  
40,357  
2,273  
5,742  
2,723  
1,778  
3,782  
0  
0  
0  
0  
0  
18,490  
25,810  
32,044  
26,185  
22,279  
27,757  
20,148  
20,357  
19,850  
13,764  
276  
0  
0  
0  
531  
138,891  
113,633  
112,564  
110,409  
111,860  
0  
0  
0  
0  
0  
86,409  
87,825  
89,439  
91,058  
87,734  
0  
0  
0  
0  
0  
41,482  
14,807  
17,126  
17,351  
22,126  
11,000  
11,000  
6,000  
2,000  
2,000  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
187,687  
165,333  
167,689  
158,222  
152,217  
19,013  
6,260  
13,651  
7,194  
6,790  
19,013  
6,260  
13,651  
7,194  
6,790  
0  
0  
0  
0  
0  
168,675  
159,073  
154,038  
151,028  
145,427  
168,675  
159,073  
154,038  
151,028  
145,427  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0