Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
152,217  
154,936  
149,660  
143,706  
161,666  
40,357  
35,238  
27,321  
22,851  
41,032  
3,782  
4,500  
1,801  
2,581  
183  
0  
0  
0  
0  
0  
22,279  
25,474  
24,398  
20,270  
23,780  
13,764  
5,264  
1,122  
0  
17,069  
531  
0  
0  
0  
0  
111,860  
119,699  
122,339  
120,855  
120,633  
0  
0  
0  
0  
0  
87,734  
88,948  
91,641  
86,406  
86,837  
0  
0  
0  
0  
0  
22,126  
29,750  
29,698  
33,449  
32,797  
2,000  
1,000  
1,000  
1,000  
1,000  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
152,217  
154,936  
149,660  
143,706  
161,666  
6,790  
9,427  
12,568  
10,545  
37,048  
6,790  
9,427  
12,568  
10,545  
37,048  
0  
0  
0  
0  
0  
145,427  
145,509  
137,092  
133,161  
124,617  
145,427  
145,509  
137,092  
133,161  
124,617  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0