Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
167,689  
158,222  
152,217  
154,936  
149,660  
55,125  
47,813  
40,357  
35,238  
27,321  
2,723  
1,778  
3,782  
4,500  
1,801  
0  
0  
0  
0  
0  
32,044  
26,185  
22,279  
25,474  
24,398  
20,357  
19,850  
13,764  
5,264  
1,122  
0  
0  
531  
0  
0  
112,564  
110,409  
111,860  
119,699  
122,339  
0  
0  
0  
0  
0  
89,439  
91,058  
87,734  
88,948  
91,641  
0  
0  
0  
0  
0  
17,126  
17,351  
22,126  
29,750  
29,698  
6,000  
2,000  
2,000  
1,000  
1,000  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
167,689  
158,222  
152,217  
154,936  
149,660  
13,651  
7,194  
6,790  
9,427  
12,568  
13,651  
7,194  
6,790  
9,427  
12,568  
0  
0  
0  
0  
0  
154,038  
151,028  
145,427  
145,509  
137,092  
154,038  
151,028  
145,427  
145,509  
137,092  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0