Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
161,666  
168,857  
184,752  
183,186  
150,218  
41,032  
45,806  
59,908  
44,614  
32,211  
183  
1,046  
644  
436  
6,444  
0  
0  
0  
0  
0  
23,780  
24,272  
31,851  
23,587  
21,234  
17,069  
20,433  
25,656  
17,423  
3,340  
0  
55  
1,756  
3,169  
1,193  
120,633  
123,051  
124,845  
138,572  
118,007  
0  
0  
0  
0  
0  
86,837  
88,201  
90,062  
90,929  
77,552  
0  
0  
0  
0  
40,395  
32,797  
33,850  
34,783  
47,643  
0  
1,000  
1,000  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
61  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
161,666  
168,857  
184,752  
183,186  
150,218  
37,048  
36,672  
56,798  
59,351  
16,976  
37,048  
36,672  
56,798  
59,351  
16,976  
0  
0  
0  
0  
0  
124,617  
132,185  
127,955  
123,836  
133,243  
124,617  
132,185  
127,955  
123,836  
133,243  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0