Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (NHA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,333  
167,689  
158,222  
152,217  
154,936  
51,700  
55,125  
47,813  
40,357  
35,238  
5,742  
2,723  
1,778  
3,782  
4,500  
0  
0  
0  
0  
0  
25,810  
32,044  
26,185  
22,279  
25,474  
20,148  
20,357  
19,850  
13,764  
5,264  
0  
0  
0  
531  
0  
113,633  
112,564  
110,409  
111,860  
119,699  
0  
0  
0  
0  
0  
87,825  
89,439  
91,058  
87,734  
88,948  
0  
0  
0  
0  
0  
14,807  
17,126  
17,351  
22,126  
29,750  
11,000  
6,000  
2,000  
2,000  
1,000  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,333  
167,689  
158,222  
152,217  
154,936  
6,260  
13,651  
7,194  
6,790  
9,427  
6,260  
13,651  
7,194  
6,790  
9,427  
0  
0  
0  
0  
0  
159,073  
154,038  
151,028  
145,427  
145,509  
159,073  
154,038  
151,028  
145,427  
145,509  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0