Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
107,093  
106,540  
96,999  
97,734  
105,044  
63,487  
62,535  
52,133  
51,881  
58,230  
1,395  
1,814  
2,622  
599  
1,018  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
18,946  
22,289  
20,755  
15,615  
30,315  
39,142  
33,922  
25,020  
30,881  
22,686  
1,503  
2,009  
1,236  
2,287  
1,711  
43,606  
44,006  
44,866  
45,853  
46,814  
0  
0  
0  
0  
0  
42,458  
43,307  
44,078  
44,935  
45,929  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,148  
699  
788  
918  
885  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
107,093  
106,540  
96,999  
97,734  
105,044  
82,624  
83,231  
75,432  
76,336  
81,667  
82,624  
83,231  
75,432  
75,927  
80,440  
0  
0  
0  
409  
1,226  
24,469  
23,309  
21,567  
21,399  
23,377  
24,469  
23,309  
21,567  
21,399  
23,377  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0