Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,812  
104,425  
96,610  
90,115  
99,324  
55,547  
54,149  
46,226  
39,120  
47,298  
981  
2,622  
2,447  
1,389  
2,276  
0  
0  
0  
0  
0  
22,355  
17,147  
14,689  
15,939  
16,871  
30,763  
32,334  
27,511  
20,534  
26,083  
1,448  
2,045  
1,579  
1,258  
2,068  
50,264  
50,276  
50,383  
50,995  
52,026  
0  
0  
0  
0  
0  
48,355  
49,020  
49,167  
50,015  
50,829  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
0  
0  
0  
0  
1,209  
1,256  
1,216  
979  
1,197  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,812  
104,425  
96,610  
90,115  
99,324  
83,076  
81,525  
74,922  
68,914  
76,639  
78,549  
77,072  
70,469  
65,465  
70,617  
4,527  
4,453  
4,453  
3,449  
6,022  
22,736  
22,900  
21,688  
21,200  
22,685  
22,736  
22,900  
21,688  
21,200  
22,685  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0