Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,610  
90,115  
99,324  
109,199  
105,158  
46,226  
39,120  
47,298  
56,332  
51,665  
2,447  
1,389  
2,276  
2,498  
978  
0  
0  
0  
0  
0  
14,689  
15,939  
16,871  
13,617  
18,847  
27,511  
20,534  
26,083  
38,017  
28,735  
1,579  
1,258  
2,068  
2,199  
3,105  
50,383  
50,995  
52,026  
52,867  
53,492  
0  
0  
0  
0  
0  
49,167  
50,015  
50,829  
51,662  
49,315  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,106  
0  
0  
0  
0  
0  
1,216  
979  
1,197  
1,205  
1,071  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,610  
90,115  
99,324  
109,199  
105,158  
74,922  
68,914  
76,639  
86,864  
84,085  
70,469  
65,465  
70,617  
80,404  
78,566  
4,453  
3,449  
6,022  
6,460  
5,519  
21,688  
21,200  
22,685  
22,335  
21,073  
21,688  
21,200  
22,685  
22,335  
21,073  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0