Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
106,540  
96,999  
97,734  
105,044  
100,337  
62,535  
52,133  
51,881  
58,230  
52,697  
1,814  
2,622  
599  
1,018  
844  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
22,289  
20,755  
15,615  
30,315  
19,333  
33,922  
25,020  
30,881  
22,686  
28,000  
2,009  
1,236  
2,287  
1,711  
2,020  
44,006  
44,866  
45,853  
46,814  
47,640  
0  
0  
0  
0  
0  
43,307  
44,078  
44,935  
45,929  
46,716  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
699  
788  
918  
885  
924  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
106,540  
96,999  
97,734  
105,044  
100,337  
83,231  
75,432  
76,336  
81,667  
76,642  
83,231  
75,432  
75,927  
80,440  
75,416  
0  
0  
409  
1,226  
1,226  
23,309  
21,567  
21,399  
23,377  
23,695  
23,309  
21,567  
21,399  
23,377  
23,695  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0