Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,734  
105,044  
100,337  
104,786  
105,812  
51,881  
58,230  
52,697  
56,211  
55,547  
599  
1,018  
844  
1,320  
981  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
0  
15,615  
30,315  
19,333  
23,409  
22,355  
30,881  
22,686  
28,000  
27,942  
30,763  
2,287  
1,711  
2,020  
1,041  
1,448  
45,853  
46,814  
47,640  
48,575  
50,264  
0  
0  
0  
0  
0  
44,935  
45,929  
46,716  
47,522  
48,355  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
918  
885  
924  
1,053  
1,209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,734  
105,044  
100,337  
104,786  
105,812  
76,336  
81,667  
76,642  
81,614  
83,076  
75,927  
80,440  
75,416  
80,388  
78,549  
409  
1,226  
1,226  
1,226  
4,527  
21,399  
23,377  
23,695  
23,172  
22,736  
21,399  
23,377  
23,695  
23,172  
22,736  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0