Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
96,999  
97,734  
105,044  
100,337  
104,786  
52,133  
51,881  
58,230  
52,697  
56,211  
2,622  
599  
1,018  
844  
1,320  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
20,755  
15,615  
30,315  
19,333  
23,409  
25,020  
30,881  
22,686  
28,000  
27,942  
1,236  
2,287  
1,711  
2,020  
1,041  
44,866  
45,853  
46,814  
47,640  
48,575  
0  
0  
0  
0  
0  
44,078  
44,935  
45,929  
46,716  
47,522  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
788  
918  
885  
924  
1,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
96,999  
97,734  
105,044  
100,337  
104,786  
75,432  
76,336  
81,667  
76,642  
81,614  
75,432  
75,927  
80,440  
75,416  
80,388  
0  
409  
1,226  
1,226  
1,226  
21,567  
21,399  
23,377  
23,695  
23,172  
21,567  
21,399  
23,377  
23,695  
23,172  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0