Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,044  
100,337  
104,786  
105,812  
104,425  
58,230  
52,697  
56,211  
55,547  
54,149  
1,018  
844  
1,320  
981  
2,622  
2,500  
2,500  
2,500  
0  
0  
30,315  
19,333  
23,409  
22,355  
17,147  
22,686  
28,000  
27,942  
30,763  
32,334  
1,711  
2,020  
1,041  
1,448  
2,045  
46,814  
47,640  
48,575  
50,264  
50,276  
0  
0  
0  
0  
0  
45,929  
46,716  
47,522  
48,355  
49,020  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
0  
885  
924  
1,053  
1,209  
1,256  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,044  
100,337  
104,786  
105,812  
104,425  
81,667  
76,642  
81,614  
83,076  
81,525  
80,440  
75,416  
80,388  
78,549  
77,072  
1,226  
1,226  
1,226  
4,527  
4,453  
23,377  
23,695  
23,172  
22,736  
22,900  
23,377  
23,695  
23,172  
22,736  
22,900  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0