Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,337  
104,786  
105,812  
104,425  
96,610  
52,697  
56,211  
55,547  
54,149  
46,226  
844  
1,320  
981  
2,622  
2,447  
2,500  
2,500  
0  
0  
0  
19,333  
23,409  
22,355  
17,147  
14,689  
28,000  
27,942  
30,763  
32,334  
27,511  
2,020  
1,041  
1,448  
2,045  
1,579  
47,640  
48,575  
50,264  
50,276  
50,383  
0  
0  
0  
0  
0  
46,716  
47,522  
48,355  
49,020  
49,167  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
700  
0  
0  
924  
1,053  
1,209  
1,256  
1,216  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,337  
104,786  
105,812  
104,425  
96,610  
76,642  
81,614  
83,076  
81,525  
74,922  
75,416  
80,388  
78,549  
77,072  
70,469  
1,226  
1,226  
4,527  
4,453  
4,453  
23,695  
23,172  
22,736  
22,900  
21,688  
23,695  
23,172  
22,736  
22,900  
21,688  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0