Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (NGC: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,022  
105,812  
104,425  
96,610  
90,115  
51,940  
55,547  
54,149  
46,226  
39,120  
1,320  
981  
2,622  
2,447  
1,389  
0  
0  
0  
0  
0  
21,068  
22,355  
17,147  
14,689  
15,939  
27,942  
30,763  
32,334  
27,511  
20,534  
1,611  
1,448  
2,045  
1,579  
1,258  
51,082  
50,264  
50,276  
50,383  
50,995  
0  
0  
0  
0  
0  
47,529  
48,355  
49,020  
49,167  
50,015  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,500  
700  
0  
0  
0  
1,053  
1,209  
1,256  
1,216  
979  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,022  
105,812  
104,425  
96,610  
90,115  
79,858  
83,076  
81,525  
74,922  
68,914  
75,331  
78,549  
77,072  
70,469  
65,465  
4,527  
4,527  
4,453  
4,453  
3,449  
23,164  
22,736  
22,900  
21,688  
21,200  
23,164  
22,736  
22,900  
21,688  
21,200  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0