Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
225,160  
220,880  
224,222  
251,986  
292,797  
215,138  
209,566  
212,957  
240,178  
280,827  
7,474  
26,778  
20,716  
3,921  
11,485  
0  
0  
0  
0  
0  
50,867  
33,454  
64,960  
49,329  
41,629  
155,936  
146,720  
125,938  
185,641  
226,119  
862  
2,614  
1,342  
1,287  
1,594  
10,021  
11,314  
11,265  
11,807  
11,970  
146  
152  
152  
0  
0  
9,559  
9,884  
10,659  
11,557  
11,508  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
884  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
316  
394  
454  
251  
462  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
225,160  
220,880  
224,222  
251,986  
292,797  
40,959  
29,714  
34,559  
48,740  
94,726  
40,271  
28,923  
33,768  
48,003  
94,726  
688  
791  
791  
738  
0  
184,201  
191,166  
189,663  
203,245  
198,070  
184,201  
191,166  
189,663  
203,245  
198,070  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0