Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,239  
224,184  
216,725  
215,400  
225,160  
253,648  
206,056  
202,557  
203,734  
215,138  
2,071  
14,229  
26,140  
21,690  
7,474  
200  
200  
200  
200  
0  
78,853  
60,874  
96,606  
77,860  
50,867  
172,315  
130,078  
78,527  
102,468  
155,936  
209  
675  
1,083  
1,518  
862  
17,591  
18,128  
14,169  
11,665  
10,021  
106  
146  
146  
146  
146  
16,932  
15,201  
13,414  
11,131  
9,559  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,448  
294  
33  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
553  
333  
315  
355  
316  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,239  
224,184  
216,725  
215,400  
225,160  
84,799  
32,745  
27,292  
25,963  
40,959  
84,387  
31,983  
26,752  
25,055  
40,271  
411  
762  
541  
909  
688  
186,441  
191,439  
189,433  
189,436  
184,201  
186,441  
191,439  
189,433  
189,436  
184,201  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0