Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
216,725  
215,400  
225,160  
220,880  
224,222  
202,557  
203,734  
215,138  
209,566  
212,957  
26,140  
21,690  
7,474  
26,778  
20,716  
200  
200  
0  
0  
0  
96,606  
77,860  
50,867  
33,454  
64,960  
78,527  
102,468  
155,936  
146,720  
125,938  
1,083  
1,518  
862  
2,614  
1,342  
14,169  
11,665  
10,021  
11,314  
11,265  
146  
146  
146  
152  
152  
13,414  
11,131  
9,559  
9,884  
10,659  
0  
0  
0  
0  
0  
294  
33  
0  
884  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
315  
355  
316  
394  
454  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
216,725  
215,400  
225,160  
220,880  
224,222  
27,292  
25,963  
40,959  
29,714  
34,559  
26,752  
25,055  
40,271  
28,923  
33,768  
541  
909  
688  
791  
791  
189,433  
189,436  
184,201  
191,166  
189,663  
189,433  
189,436  
184,201  
191,166  
189,663  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0