Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
259,694  
212,837  
239,432  
271,239  
224,184  
244,766  
196,527  
222,215  
253,648  
206,056  
6,872  
16,990  
12,643  
2,071  
14,229  
200  
200  
200  
200  
200  
64,231  
91,005  
88,843  
78,853  
60,874  
170,486  
87,397  
120,168  
172,315  
130,078  
2,977  
935  
361  
209  
675  
14,927  
16,310  
17,217  
17,591  
18,128  
134  
134  
106  
106  
146  
14,321  
15,453  
16,561  
16,932  
15,201  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
117  
0  
2,448  
0  
0  
0  
0  
0  
472  
722  
433  
553  
333  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
259,694  
212,837  
239,432  
271,239  
224,184  
69,014  
23,279  
47,784  
84,799  
32,745  
68,698  
22,963  
47,373  
84,387  
31,983  
316  
316  
411  
411  
762  
190,679  
189,557  
191,648  
186,441  
191,439  
190,679  
189,557  
191,648  
186,441  
191,439  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0