Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2019 Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
222,821  
205,343  
257,062  
310,148  
259,694  
205,692  
191,086  
243,089  
295,018  
244,766  
7,438  
16,207  
15,169  
1,577  
6,872  
0  
0  
0  
0  
200  
66,480  
75,604  
74,025  
67,422  
64,231  
129,207  
98,242  
153,248  
225,573  
170,486  
2,566  
1,033  
647  
445  
2,977  
17,129  
14,256  
13,973  
15,130  
14,927  
177  
177  
177  
177  
134  
14,085  
12,284  
13,317  
14,390  
14,321  
0  
0  
0  
0  
0  
2,489  
1,392  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
378  
403  
479  
563  
472  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
222,821  
205,343  
257,062  
310,148  
259,694  
40,656  
24,270  
71,920  
128,765  
69,014  
39,949  
23,473  
71,123  
127,878  
68,698  
707  
797  
797  
887  
316  
182,165  
181,072  
185,142  
181,383  
190,679  
182,165  
181,072  
185,142  
181,383  
190,679  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0