Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
220,880  
224,222  
251,986  
292,797  
288,357  
209,566  
212,957  
240,178  
280,827  
275,652  
26,778  
20,716  
3,921  
11,485  
537  
0  
0  
0  
0  
0  
33,454  
64,960  
49,329  
41,629  
17,490  
146,720  
125,938  
185,641  
226,119  
253,777  
2,614  
1,342  
1,287  
1,594  
3,848  
11,314  
11,265  
11,807  
11,970  
12,705  
152  
152  
0  
0  
0  
9,884  
10,659  
11,557  
11,508  
12,687  
0  
0  
0  
0  
0  
884  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
394  
454  
251  
462  
18  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
220,880  
224,222  
251,986  
292,797  
288,357  
29,714  
34,559  
48,740  
94,726  
93,762  
28,923  
33,768  
48,003  
94,726  
93,689  
791  
791  
738  
0  
73  
191,166  
189,663  
203,245  
198,070  
194,596  
191,166  
189,663  
203,245  
198,070  
194,596  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0