Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
215,400  
225,160  
220,880  
224,222  
251,986  
203,734  
215,138  
209,566  
212,957  
240,178  
21,690  
7,474  
26,778  
20,716  
3,921  
200  
0  
0  
0  
0  
77,860  
50,867  
33,454  
64,960  
49,329  
102,468  
155,936  
146,720  
125,938  
185,641  
1,518  
862  
2,614  
1,342  
1,287  
11,665  
10,021  
11,314  
11,265  
11,807  
146  
146  
152  
152  
0  
11,131  
9,559  
9,884  
10,659  
11,557  
0  
0  
0  
0  
0  
33  
0  
884  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
355  
316  
394  
454  
251  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
215,400  
225,160  
220,880  
224,222  
251,986  
25,963  
40,959  
29,714  
34,559  
48,740  
25,055  
40,271  
28,923  
33,768  
48,003  
909  
688  
791  
791  
738  
189,436  
184,201  
191,166  
189,663  
203,245  
189,436  
184,201  
191,166  
189,663  
203,245  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0