Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,837  
239,432  
271,239  
224,184  
216,725  
196,527  
222,215  
253,648  
206,056  
202,557  
16,990  
12,643  
2,071  
14,229  
26,140  
200  
200  
200  
200  
200  
91,005  
88,843  
78,853  
60,874  
96,606  
87,397  
120,168  
172,315  
130,078  
78,527  
935  
361  
209  
675  
1,083  
16,310  
17,217  
17,591  
18,128  
14,169  
134  
106  
106  
146  
146  
15,453  
16,561  
16,932  
15,201  
13,414  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
117  
0  
2,448  
294  
0  
0  
0  
0  
0  
722  
433  
553  
333  
315  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,837  
239,432  
271,239  
224,184  
216,725  
23,279  
47,784  
84,799  
32,745  
27,292  
22,963  
47,373  
84,387  
31,983  
26,752  
316  
411  
411  
762  
541  
189,557  
191,648  
186,441  
191,439  
189,433  
189,557  
191,648  
186,441  
191,439  
189,433  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0