Công ty Cổ phần Phân lân Ninh Bình (NFC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,062  
310,148  
259,694  
212,837  
239,432  
243,089  
295,018  
244,766  
196,527  
222,215  
15,169  
1,577  
6,872  
16,990  
12,643  
0  
0  
200  
200  
200  
74,025  
67,422  
64,231  
91,005  
88,843  
153,248  
225,573  
170,486  
87,397  
120,168  
647  
445  
2,977  
935  
361  
13,973  
15,130  
14,927  
16,310  
17,217  
177  
177  
134  
134  
106  
13,317  
14,390  
14,321  
15,453  
16,561  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
117  
0  
0  
0  
0  
0  
479  
563  
472  
722  
433  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,062  
310,148  
259,694  
212,837  
239,432  
71,920  
128,765  
69,014  
23,279  
47,784  
71,123  
127,878  
68,698  
22,963  
47,373  
797  
887  
316  
316  
411  
185,142  
181,383  
190,679  
189,557  
191,648  
185,142  
181,383  
190,679  
189,557  
191,648  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0