Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
605,756  
581,290  
562,485  
576,450  
542,143  
247,608  
219,372  
196,614  
226,585  
204,168  
97,052  
68,393  
60,520  
77,366  
67,431  
0  
0  
0  
0  
0  
41,409  
53,528  
27,861  
48,334  
49,495  
108,495  
91,476  
102,427  
95,569  
81,191  
653  
5,975  
5,807  
5,315  
6,051  
358,147  
361,918  
365,871  
349,866  
337,975  
0  
0  
400  
0  
0  
309,742  
310,885  
51,508  
47,475  
50,101  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
226  
262,735  
251,176  
236,643  
0  
0  
0  
0  
0  
48,405  
50,807  
51,228  
51,215  
51,232  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
605,756  
581,290  
562,485  
576,450  
542,143  
325,059  
285,555  
251,106  
278,141  
261,318  
325,059  
285,555  
251,106  
278,141  
261,318  
0  
0  
0  
0  
0  
280,696  
295,734  
311,379  
298,309  
280,825  
280,696  
295,734  
311,379  
298,309  
280,825  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0