Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
618,482  
605,756  
581,290  
562,485  
576,450  
260,196  
247,608  
219,372  
196,614  
226,585  
109,806  
97,052  
68,393  
60,520  
77,366  
0  
0  
0  
0  
0  
42,969  
41,409  
53,528  
27,861  
48,334  
104,290  
108,495  
91,476  
102,427  
95,569  
3,130  
653  
5,975  
5,807  
5,315  
358,286  
358,147  
361,918  
365,871  
349,866  
0  
0  
0  
400  
0  
289,083  
309,742  
310,885  
51,508  
47,475  
14,797  
0  
0  
0  
0  
6,348  
0  
226  
262,735  
251,176  
0  
0  
0  
0  
0  
48,058  
48,405  
50,807  
51,228  
51,215  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
618,482  
605,756  
581,290  
562,485  
576,450  
323,640  
325,059  
285,555  
251,106  
278,141  
323,540  
325,059  
285,555  
251,106  
278,141  
100  
0  
0  
0  
0  
294,842  
280,696  
295,734  
311,379  
298,309  
294,842  
280,696  
295,734  
311,379  
298,309  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0