Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
628,560  
601,723  
618,482  
605,756  
581,290  
278,499  
248,470  
260,196  
247,608  
219,372  
93,381  
105,120  
109,806  
97,052  
68,393  
9,500  
0  
0  
0  
0  
58,869  
30,690  
42,969  
41,409  
53,528  
112,932  
108,263  
104,290  
108,495  
91,476  
3,817  
4,397  
3,130  
653  
5,975  
350,060  
353,253  
358,286  
358,147  
361,918  
0  
0  
0  
0  
0  
279,457  
284,677  
289,083  
309,742  
310,885  
13,999  
14,398  
14,797  
0  
0  
9,239  
6,468  
6,348  
0  
226  
0  
0  
0  
0  
0  
47,365  
47,710  
48,058  
48,405  
50,807  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
628,560  
601,723  
618,482  
605,756  
581,290  
340,167  
292,378  
323,640  
325,059  
285,555  
340,067  
292,278  
323,540  
325,059  
285,555  
100  
100  
100  
0  
0  
288,393  
309,345  
294,842  
280,696  
295,734  
288,393  
309,345  
294,842  
280,696  
295,734  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0