Công ty Cổ phần Bột giặt Net (NET: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
576,450  
542,143  
426,735  
439,195  
398,676  
226,585  
204,168  
116,246  
175,465  
216,270  
77,366  
67,431  
29,720  
57,913  
28,464  
0  
0  
0  
28,100  
87,600  
48,334  
49,495  
21,774  
28,762  
43,456  
95,569  
81,191  
56,227  
54,294  
51,807  
5,315  
6,051  
8,525  
6,396  
4,943  
349,866  
337,975  
310,489  
263,730  
182,406  
0  
0  
0  
0  
0  
47,475  
50,101  
51,489  
54,127  
55,090  
0  
0  
0  
0  
0  
251,176  
236,643  
206,596  
156,845  
74,292  
0  
0  
0  
0  
0  
51,215  
51,232  
52,404  
52,757  
53,024  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
576,450  
542,143  
426,735  
439,195  
398,676  
278,141  
261,318  
127,645  
162,060  
97,297  
278,141  
261,318  
127,645  
162,060  
97,297  
0  
0  
0  
0  
0  
298,309  
280,825  
299,090  
277,136  
301,378  
298,309  
280,825  
299,090  
277,136  
301,378  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0