Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,380,339  
1,358,950  
1,166,196  
1,123,835  
1,136,398  
39,301  
94,956  
87,772  
39,924  
45,302  
1,735  
15,345  
882  
5,274  
11,126  
0  
300  
0  
0  
0  
28,736  
62,755  
80,784  
31,362  
32,095  
3,271  
2,439  
2,403  
1,827  
1,074  
5,558  
14,117  
3,704  
1,461  
1,007  
1,341,038  
1,263,994  
1,078,424  
1,083,911  
1,091,096  
0  
0  
0  
0  
0  
1,324,060  
1,056,354  
1,063,683  
1,071,268  
1,077,537  
0  
0  
0  
0  
0  
2,456  
196,621  
8,190  
5,835  
5,288  
0  
0  
0  
0  
0  
14,523  
11,019  
6,551  
6,808  
8,271  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,380,339  
1,358,950  
1,166,196  
1,123,835  
1,136,398  
1,057,773  
1,041,163  
883,697  
896,578  
921,486  
204,286  
187,155  
136,404  
107,848  
157,220  
853,487  
854,008  
747,293  
788,730  
764,267  
322,565  
317,787  
282,499  
227,257  
214,911  
322,565  
317,787  
282,499  
227,257  
214,911  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0