Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,382,151  
1,380,339  
1,358,950  
1,166,196  
1,123,835  
41,747  
39,301  
94,956  
87,772  
39,924  
7,403  
1,735  
15,345  
882  
5,274  
0  
0  
300  
0  
0  
24,324  
28,736  
62,755  
80,784  
31,362  
3,176  
3,271  
2,439  
2,403  
1,827  
6,844  
5,558  
14,117  
3,704  
1,461  
1,340,404  
1,341,038  
1,263,994  
1,078,424  
1,083,911  
0  
0  
0  
0  
0  
1,316,060  
1,324,060  
1,056,354  
1,063,683  
1,071,268  
0  
0  
0  
0  
0  
8,102  
2,456  
196,621  
8,190  
5,835  
0  
0  
0  
0  
0  
16,242  
14,523  
11,019  
6,551  
6,808  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,382,151  
1,380,339  
1,358,950  
1,166,196  
1,123,835  
1,055,274  
1,057,773  
1,041,163  
883,697  
896,578  
207,830  
204,286  
187,155  
136,404  
107,848  
847,443  
853,487  
854,008  
747,293  
788,730  
326,877  
322,565  
317,787  
282,499  
227,257  
326,877  
322,565  
317,787  
282,499  
227,257  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0