Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,166,196  
1,123,835  
1,136,398  
 
 
87,772  
39,924  
45,302  
 
 
882  
5,274  
11,126  
 
 
0  
0  
0  
 
 
80,784  
31,362  
32,095  
 
 
2,403  
1,827  
1,074  
 
 
3,704  
1,461  
1,007  
 
 
1,078,424  
1,083,911  
1,091,096  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,063,683  
1,071,268  
1,077,537  
 
 
0  
0  
0  
 
 
8,190  
5,835  
5,288  
 
 
0  
0  
0  
 
 
6,551  
6,808  
8,271  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,166,196  
1,123,835  
1,136,398  
 
 
883,697  
896,578  
921,486  
 
 
136,404  
107,848  
157,220  
 
 
747,293  
788,730  
764,267  
 
 
282,499  
227,257  
214,911  
 
 
282,499  
227,257  
214,911  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0