Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc (NED: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,123,835  
1,136,398  
1,151,358  
 
 
39,924  
45,302  
31,558  
 
 
5,274  
11,126  
7,087  
 
 
0  
0  
0  
 
 
31,362  
32,095  
18,911  
 
 
1,827  
1,074  
1,435  
 
 
1,461  
1,007  
4,125  
 
 
1,083,911  
1,091,096  
1,119,800  
 
 
0  
0  
0  
 
 
1,071,268  
1,077,537  
1,097,992  
 
 
0  
0  
0  
 
 
5,835  
5,288  
140  
 
 
0  
0  
15,010  
 
 
6,808  
8,271  
6,657  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,123,835  
1,136,398  
1,151,358  
 
 
896,578  
921,486  
966,718  
 
 
107,848  
157,220  
263,512  
 
 
788,730  
764,267  
703,206  
 
 
227,257  
214,911  
184,639  
 
 
227,257  
214,911  
184,639  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0