Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
174,986  
180,868  
168,472  
157,564  
145,124  
130,310  
134,758  
122,680  
114,429  
100,852  
23,119  
13,179  
38,930  
38,804  
14,365  
0  
10,292  
20,658  
17,027  
13,240  
78,310  
88,200  
43,291  
47,810  
65,632  
28,144  
22,401  
18,874  
9,754  
7,044  
737  
686  
927  
1,034  
570  
44,675  
46,109  
45,792  
43,134  
44,272  
0  
0  
0  
0  
0  
37,854  
37,641  
37,439  
36,261  
37,605  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,728  
1,745  
304  
0  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
822  
741  
608  
569  
667  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
174,986  
180,868  
168,472  
157,564  
145,124  
98,609  
109,270  
94,167  
85,177  
76,308  
94,010  
103,627  
87,480  
79,682  
67,534  
4,599  
5,643  
6,687  
5,495  
8,774  
76,376  
71,598  
74,305  
72,386  
68,817  
76,376  
71,598  
74,305  
72,386  
68,817  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0