Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
152,119  
154,546  
166,472  
152,535  
147,776  
106,357  
109,576  
119,627  
111,453  
111,706  
10,315  
18,613  
4,270  
13,574  
9,730  
13,555  
5,558  
9,365  
7,081  
7,704  
75,030  
76,367  
94,174  
79,796  
83,653  
6,978  
8,363  
10,563  
10,531  
10,221  
479  
675  
1,254  
471  
398  
45,762  
44,969  
46,845  
41,081  
36,070  
0  
0  
0  
0  
0  
38,950  
38,056  
39,321  
28,743  
28,581  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
618  
5,389  
445  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
813  
914  
906  
949  
1,044  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
152,119  
154,546  
166,472  
152,535  
147,776  
87,052  
90,398  
105,597  
91,705  
87,759  
77,234  
80,707  
91,136  
80,860  
81,561  
9,818  
9,692  
14,460  
10,845  
6,198  
65,067  
64,148  
60,875  
60,830  
60,017  
65,067  
64,148  
60,875  
60,830  
60,017  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0