Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
152,535  
147,776  
133,402  
139,610  
124,391  
111,453  
111,706  
102,545  
107,855  
106,684  
13,574  
9,730  
11,471  
6,790  
11,639  
7,081  
7,704  
9,087  
10,464  
3,323  
79,796  
83,653  
69,344  
75,521  
75,236  
10,531  
10,221  
12,138  
13,833  
16,093  
471  
398  
505  
1,247  
394  
41,081  
36,070  
30,856  
31,754  
17,707  
0  
0  
0  
0  
0  
28,743  
28,581  
29,437  
29,862  
16,453  
0  
0  
0  
0  
0  
5,389  
445  
445  
861  
401  
6,000  
6,000  
0  
0  
0  
949  
1,044  
974  
1,031  
853  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
152,535  
147,776  
133,402  
139,610  
124,391  
91,705  
87,759  
75,321  
88,233  
71,608  
80,860  
81,561  
66,697  
79,124  
71,608  
10,845  
6,198  
8,623  
9,108  
0  
60,830  
60,017  
58,081  
51,377  
52,783  
60,830  
60,017  
58,081  
51,377  
52,783  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0