Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
154,546  
166,472  
152,535  
147,776  
133,402  
109,576  
119,627  
111,453  
111,706  
102,545  
18,613  
4,270  
13,574  
9,730  
11,471  
5,558  
9,365  
7,081  
7,704  
9,087  
76,367  
94,174  
79,796  
83,653  
69,344  
8,363  
10,563  
10,531  
10,221  
12,138  
675  
1,254  
471  
398  
505  
44,969  
46,845  
41,081  
36,070  
30,856  
0  
0  
0  
0  
0  
38,056  
39,321  
28,743  
28,581  
29,437  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
618  
5,389  
445  
445  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
0  
914  
906  
949  
1,044  
974  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
154,546  
166,472  
152,535  
147,776  
133,402  
90,398  
105,597  
91,705  
87,759  
75,321  
80,707  
91,136  
80,860  
81,561  
66,697  
9,692  
14,460  
10,845  
6,198  
8,623  
64,148  
60,875  
60,830  
60,017  
58,081  
64,148  
60,875  
60,830  
60,017  
58,081  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0