Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
157,564  
145,124  
152,119  
154,546  
166,472  
114,429  
100,852  
106,357  
109,576  
119,627  
38,804  
14,365  
10,315  
18,613  
4,270  
17,027  
13,240  
13,555  
5,558  
9,365  
47,810  
65,632  
75,030  
76,367  
94,174  
9,754  
7,044  
6,978  
8,363  
10,563  
1,034  
570  
479  
675  
1,254  
43,134  
44,272  
45,762  
44,969  
46,845  
0  
0  
0  
0  
0  
36,261  
37,605  
38,950  
38,056  
39,321  
0  
0  
0  
0  
0  
304  
0  
0  
0  
618  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
569  
667  
813  
914  
906  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
157,564  
145,124  
152,119  
154,546  
166,472  
85,177  
76,308  
87,052  
90,398  
105,597  
79,682  
67,534  
77,234  
80,707  
91,136  
5,495  
8,774  
9,818  
9,692  
14,460  
72,386  
68,817  
65,067  
64,148  
60,875  
72,386  
68,817  
65,067  
64,148  
60,875  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0