Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
166,472  
152,535  
147,776  
133,402  
139,610  
119,627  
111,453  
111,706  
102,545  
107,855  
4,270  
13,574  
9,730  
11,471  
6,790  
9,365  
7,081  
7,704  
9,087  
10,464  
94,174  
79,796  
83,653  
69,344  
75,521  
10,563  
10,531  
10,221  
12,138  
13,833  
1,254  
471  
398  
505  
1,247  
46,845  
41,081  
36,070  
30,856  
31,754  
0  
0  
0  
0  
0  
39,321  
28,743  
28,581  
29,437  
29,862  
0  
0  
0  
0  
0  
618  
5,389  
445  
445  
861  
6,000  
6,000  
6,000  
0  
0  
906  
949  
1,044  
974  
1,031  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
166,472  
152,535  
147,776  
133,402  
139,610  
105,597  
91,705  
87,759  
75,321  
88,233  
91,136  
80,860  
81,561  
66,697  
79,124  
14,460  
10,845  
6,198  
8,623  
9,108  
60,875  
60,830  
60,017  
58,081  
51,377  
60,875  
60,830  
60,017  
58,081  
51,377  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0