Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
168,228  
174,986  
180,868  
168,472  
157,564  
124,299  
130,310  
134,758  
122,680  
114,429  
16,980  
23,119  
13,179  
38,930  
38,804  
0  
0  
10,292  
20,658  
17,027  
99,983  
78,310  
88,200  
43,291  
47,810  
6,462  
28,144  
22,401  
18,874  
9,754  
874  
737  
686  
927  
1,034  
43,929  
44,675  
46,109  
45,792  
43,134  
0  
0  
0  
0  
0  
36,477  
37,854  
37,641  
37,439  
36,261  
0  
0  
0  
0  
0  
499  
0  
1,728  
1,745  
304  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
6,000  
954  
822  
741  
608  
569  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
168,228  
174,986  
180,868  
168,472  
157,564  
95,458  
98,609  
109,270  
94,167  
85,177  
91,902  
94,010  
103,627  
87,480  
79,682  
3,555  
4,599  
5,643  
6,687  
5,495  
72,770  
76,376  
71,598  
74,305  
72,386  
72,770  
76,376  
71,598  
74,305  
72,386  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0