Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
169,524  
337,929  
157,487  
 
 
100,347  
268,270  
86,712  
 
 
6,105  
11,508  
9,218  
 
 
44,000  
4,000  
0  
 
 
14,467  
215,790  
45,864  
 
 
35,775  
36,889  
31,630  
 
 
0  
82  
0  
 
 
69,177  
69,659  
70,775  
 
 
47  
47  
47  
 
 
52,107  
52,322  
34,558  
 
 
15,802  
16,068  
34,949  
 
 
323  
323  
323  
 
 
90  
90  
90  
 
 
808  
808  
808  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
169,524  
337,929  
157,487  
 
 
25,161  
197,599  
23,753  
 
 
24,391  
196,754  
22,789  
 
 
770  
845  
963  
 
 
144,363  
140,330  
133,734  
 
 
144,363  
140,330  
133,734  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0