Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,240  
172,639  
169,524  
337,929  
 
170,776  
122,871  
100,347  
268,270  
 
37,312  
4,093  
6,105  
11,508  
 
94,500  
77,500  
44,000  
4,000  
 
9,812  
10,949  
14,467  
215,790  
 
29,087  
30,329  
35,775  
36,889  
 
64  
0  
0  
82  
 
50,465  
49,768  
69,177  
69,659  
 
47  
47  
47  
47  
 
33,011  
32,749  
52,107  
52,322  
 
14,892  
15,159  
15,802  
16,068  
 
646  
646  
323  
323  
 
90  
90  
90  
90  
 
1,779  
1,077  
808  
808  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,240  
172,639  
169,524  
337,929  
 
73,141  
29,497  
25,161  
197,599  
 
15,731  
27,508  
24,391  
196,754  
 
57,410  
1,989  
770  
845  
 
148,100  
143,141  
144,363  
140,330  
 
148,100  
143,141  
144,363  
140,330  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0