Công ty cổ phần Dược phẩm 2-9 TP.Hồ Chí Minh (NDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
337,929  
157,487  
 
 
 
268,270  
86,712  
 
 
 
11,508  
9,218  
 
 
 
4,000  
0  
 
 
 
215,790  
45,864  
 
 
 
36,889  
31,630  
 
 
 
82  
0  
 
 
 
69,659  
70,775  
 
 
 
47  
47  
 
 
 
52,322  
34,558  
 
 
 
16,068  
34,949  
 
 
 
323  
323  
 
 
 
90  
90  
 
 
 
808  
808  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
337,929  
157,487  
 
 
 
197,599  
23,753  
 
 
 
196,754  
22,789  
 
 
 
845  
963  
 
 
 
140,330  
133,734  
 
 
 
140,330  
133,734  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0