Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
638,487  
586,022  
500,355  
484,095  
518,027  
533,092  
480,956  
353,838  
331,837  
355,470  
29,778  
8,097  
95,906  
92,691  
98,929  
301,148  
280,946  
79,119  
66,987  
58,530  
73,461  
67,107  
56,239  
56,169  
54,515  
128,101  
124,750  
121,763  
113,597  
142,829  
604  
56  
812  
2,393  
667  
105,395  
105,066  
146,517  
152,258  
162,557  
0  
0  
0  
0  
0  
46,367  
46,796  
46,909  
47,199  
56,373  
24,799  
24,799  
24,789  
24,789  
24,789  
16,035  
16,001  
57,381  
57,382  
57,293  
17,651  
17,469  
17,437  
22,888  
24,073  
542  
2  
0  
0  
30  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
638,487  
586,022  
500,355  
484,095  
518,027  
140,627  
103,332  
94,814  
86,723  
140,414  
132,571  
93,464  
80,427  
76,207  
126,768  
8,056  
9,869  
14,387  
10,516  
13,646  
497,860  
482,690  
405,541  
397,373  
377,613  
497,860  
482,690  
405,541  
397,373  
377,613  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0