Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
604,048  
664,521  
629,068  
638,487  
586,022  
503,554  
562,757  
521,060  
533,092  
480,956  
18,569  
8,092  
23,433  
29,778  
8,097  
296,371  
281,093  
278,778  
301,148  
280,946  
54,985  
137,329  
95,165  
73,461  
67,107  
133,344  
135,302  
121,473  
128,101  
124,750  
285  
941  
2,211  
604  
56  
100,494  
101,763  
108,008  
105,395  
105,066  
0  
0  
0  
0  
0  
37,410  
46,313  
46,584  
46,367  
46,796  
24,983  
16,306  
24,799  
24,799  
24,799  
16,064  
16,306  
18,341  
16,035  
16,001  
21,675  
22,381  
17,651  
17,651  
17,469  
361  
456  
633  
542  
2  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
604,048  
664,521  
629,068  
638,487  
586,022  
88,860  
154,546  
119,965  
140,627  
103,332  
82,379  
147,491  
111,909  
132,571  
93,464  
6,481  
7,056  
8,056  
8,056  
9,869  
515,188  
509,974  
509,103  
497,860  
482,690  
515,188  
509,974  
509,103  
497,860  
482,690  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0