Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,698,209  
1,449,147  
1,245,895  
900,886  
776,192  
1,466,157  
1,231,884  
1,052,177  
790,775  
675,049  
41,301  
106,693  
19,768  
52,034  
74,501  
926,100  
683,684  
485,428  
428,532  
302,897  
91,552  
145,110  
312,969  
124,126  
114,854  
403,099  
289,200  
227,890  
183,217  
174,341  
4,107  
7,198  
6,122  
2,867  
8,456  
232,051  
217,263  
193,718  
110,111  
101,143  
0  
0  
0  
0  
0  
46,821  
48,353  
7,177  
36,394  
36,558  
44,591  
44,635  
45,287  
16,306  
16,306  
16,978  
16,506  
43,066  
30,894  
30,662  
72,174  
62,174  
62,174  
26,157  
17,540  
51,488  
45,595  
36,013  
360  
75  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,698,209  
1,449,147  
1,245,895  
900,886  
776,192  
1,126,679  
836,443  
667,100  
322,558  
217,116  
1,097,468  
807,296  
637,882  
273,497  
186,110  
29,211  
29,147  
29,217  
49,061  
31,007  
571,530  
612,704  
578,795  
578,328  
559,076  
571,530  
612,704  
578,795  
578,328  
559,076  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0