Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,257,877  
900,886  
776,192  
731,083  
623,932  
1,105,170  
790,775  
675,049  
630,939  
514,718  
19,768  
52,034  
74,501  
34,301  
24,373  
535,353  
428,532  
302,897  
322,875  
275,110  
315,122  
124,126  
114,854  
116,355  
74,837  
228,589  
183,217  
174,341  
154,787  
138,656  
6,338  
2,867  
8,456  
2,622  
1,743  
152,708  
110,111  
101,143  
100,144  
109,214  
0  
0  
0  
0  
0  
36,174  
36,394  
36,558  
36,775  
36,992  
16,306  
16,306  
16,306  
16,306  
25,089  
42,560  
30,894  
30,662  
16,200  
16,143  
20,734  
26,157  
17,540  
30,520  
30,644  
36,932  
360  
75  
343  
346  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,257,877  
900,886  
776,192  
731,083  
623,932  
677,916  
322,558  
217,116  
212,016  
124,377  
648,911  
273,497  
186,110  
206,671  
118,974  
29,005  
49,061  
31,007  
5,346  
5,403  
579,961  
578,328  
559,076  
519,067  
499,555  
579,961  
578,328  
559,076  
519,067  
499,555  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0