Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
776,192  
731,083  
623,932  
604,048  
664,521  
675,049  
630,939  
514,718  
503,554  
562,757  
74,501  
34,301  
24,373  
18,569  
8,092  
302,897  
322,875  
275,110  
296,371  
281,093  
114,854  
116,355  
74,837  
54,985  
137,329  
174,341  
154,787  
138,656  
133,344  
135,302  
8,456  
2,622  
1,743  
285  
941  
101,143  
100,144  
109,214  
100,494  
101,763  
0  
0  
0  
0  
0  
36,558  
36,775  
36,992  
37,410  
46,313  
16,306  
16,306  
25,089  
24,983  
16,306  
30,662  
16,200  
16,143  
16,064  
16,306  
17,540  
30,520  
30,644  
21,675  
22,381  
75  
343  
346  
361  
456  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
776,192  
731,083  
623,932  
604,048  
664,521  
217,116  
212,016  
124,377  
88,860  
154,546  
186,110  
206,671  
118,974  
82,379  
147,491  
31,007  
5,346  
5,403  
6,481  
7,056  
559,076  
519,067  
499,555  
515,188  
509,974  
559,076  
519,067  
499,555  
515,188  
509,974  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0