Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
623,932  
604,048  
664,521  
629,068  
638,487  
514,718  
503,554  
562,757  
521,060  
533,092  
24,373  
18,569  
8,092  
23,433  
29,778  
275,110  
296,371  
281,093  
278,778  
301,148  
74,837  
54,985  
137,329  
95,165  
73,461  
138,656  
133,344  
135,302  
121,473  
128,101  
1,743  
285  
941  
2,211  
604  
109,214  
100,494  
101,763  
108,008  
105,395  
0  
0  
0  
0  
0  
36,992  
37,410  
46,313  
46,584  
46,367  
25,089  
24,983  
16,306  
24,799  
24,799  
16,143  
16,064  
16,306  
18,341  
16,035  
30,644  
21,675  
22,381  
17,651  
17,651  
346  
361  
456  
633  
542  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
623,932  
604,048  
664,521  
629,068  
638,487  
124,377  
88,860  
154,546  
119,965  
140,627  
118,974  
82,379  
147,491  
111,909  
132,571  
5,403  
6,481  
7,056  
8,056  
8,056  
499,555  
515,188  
509,974  
509,103  
497,860  
499,555  
515,188  
509,974  
509,103  
497,860  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0