Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
629,068  
638,487  
586,022  
500,355  
484,095  
521,060  
533,092  
480,956  
353,838  
331,837  
23,433  
29,778  
8,097  
95,906  
92,691  
278,778  
301,148  
280,946  
79,119  
66,987  
95,165  
73,461  
67,107  
56,239  
56,169  
121,473  
128,101  
124,750  
121,763  
113,597  
2,211  
604  
56  
812  
2,393  
108,008  
105,395  
105,066  
146,517  
152,258  
0  
0  
0  
0  
0  
46,584  
46,367  
46,796  
46,909  
47,199  
24,799  
24,799  
24,799  
24,789  
24,789  
18,341  
16,035  
16,001  
57,381  
57,382  
17,651  
17,651  
17,469  
17,437  
22,888  
633  
542  
2  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
629,068  
638,487  
586,022  
500,355  
484,095  
119,965  
140,627  
103,332  
94,814  
86,723  
111,909  
132,571  
93,464  
80,427  
76,207  
8,056  
8,056  
9,869  
14,387  
10,516  
509,103  
497,860  
482,690  
405,541  
397,373  
509,103  
497,860  
482,690  
405,541  
397,373  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0