Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,005  
112,273  
104,200  
108,972  
104,036  
59,063  
68,913  
60,387  
63,402  
58,362  
11,850  
5,312  
7,283  
10,471  
6,228  
0  
17,663  
0  
0  
0  
41,226  
35,422  
38,648  
38,114  
35,218  
5,909  
7,528  
14,249  
14,543  
16,558  
79  
2,988  
207  
273  
359  
37,942  
43,360  
43,814  
45,570  
45,673  
12,142  
0  
12,000  
12,000  
12,000  
9,066  
9,978  
10,167  
10,355  
10,355  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
13,497  
29,969  
18,200  
19,700  
19,700  
237  
413  
446  
515  
618  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,005  
112,273  
104,200  
108,972  
104,036  
22,972  
20,886  
24,784  
26,161  
21,315  
22,409  
19,778  
23,582  
24,865  
19,925  
563  
1,109  
1,202  
1,296  
1,390  
74,034  
91,387  
79,416  
82,810  
82,720  
74,034  
91,387  
79,416  
82,810  
82,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0