Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
112,273  
104,200  
108,972  
104,036  
102,230  
68,913  
60,387  
63,402  
58,362  
56,370  
5,312  
7,283  
10,471  
6,228  
5,729  
17,663  
0  
0  
0  
0  
35,422  
38,648  
38,114  
35,218  
34,868  
7,528  
14,249  
14,543  
16,558  
15,469  
2,988  
207  
273  
359  
304  
43,360  
43,814  
45,570  
45,673  
45,860  
0  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
9,978  
10,167  
10,355  
10,355  
10,444  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
3,125  
29,969  
18,200  
19,700  
19,700  
19,700  
413  
446  
515  
618  
591  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
112,273  
104,200  
108,972  
104,036  
102,230  
20,886  
24,784  
26,161  
21,315  
19,452  
19,778  
23,582  
24,865  
19,925  
17,968  
1,109  
1,202  
1,296  
1,390  
1,484  
91,387  
79,416  
82,810  
82,720  
82,778  
91,387  
79,416  
82,810  
82,720  
82,778  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0