Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
104,200  
108,972  
104,036  
102,230  
97,604  
60,387  
63,402  
58,362  
56,370  
51,532  
7,283  
10,471  
6,228  
5,729  
6,481  
0  
0  
0  
0  
0  
38,648  
38,114  
35,218  
34,868  
36,855  
14,249  
14,543  
16,558  
15,469  
7,929  
207  
273  
359  
304  
268  
43,814  
45,570  
45,673  
45,860  
46,072  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
10,167  
10,355  
10,355  
10,444  
10,652  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
3,125  
3,000  
18,200  
19,700  
19,700  
19,700  
19,700  
446  
515  
618  
591  
719  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
104,200  
108,972  
104,036  
102,230  
97,604  
24,784  
26,161  
21,315  
19,452  
14,690  
23,582  
24,865  
19,925  
17,968  
13,113  
1,202  
1,296  
1,390  
1,484  
1,577  
79,416  
82,810  
82,720  
82,778  
82,913  
79,416  
82,810  
82,720  
82,778  
82,913  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0