Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
108,972  
104,036  
102,230  
97,604  
103,741  
63,402  
58,362  
56,370  
51,532  
64,990  
10,471  
6,228  
5,729  
6,481  
8,986  
0  
0  
0  
0  
0  
38,114  
35,218  
34,868  
36,855  
47,221  
14,543  
16,558  
15,469  
7,929  
8,102  
273  
359  
304  
268  
680  
45,570  
45,673  
45,860  
46,072  
38,751  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
12,000  
10,355  
10,355  
10,444  
10,652  
2,191  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,125  
3,000  
8,925  
19,700  
19,700  
19,700  
19,700  
14,800  
515  
618  
591  
719  
835  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
108,972  
104,036  
102,230  
97,604  
103,741  
26,161  
21,315  
19,452  
14,690  
20,843  
24,865  
19,925  
17,968  
13,113  
19,172  
1,296  
1,390  
1,484  
1,577  
1,671  
82,810  
82,720  
82,778  
82,913  
82,898  
82,810  
82,720  
82,778  
82,913  
82,898  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0