Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Nam Định (NDF: HNX) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
106,983  
97,005  
112,273  
104,200  
108,972  
73,302  
59,063  
68,913  
60,387  
63,402  
3,481  
11,850  
5,312  
7,283  
10,471  
0  
0  
17,663  
0  
0  
63,267  
41,226  
35,422  
38,648  
38,114  
6,363  
5,909  
7,528  
14,249  
14,543  
191  
79  
2,988  
207  
273  
33,681  
37,942  
43,360  
43,814  
45,570  
12,142  
12,142  
0  
12,000  
12,000  
8,646  
9,066  
9,978  
10,167  
10,355  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,000  
3,000  
3,000  
3,000  
9,605  
13,497  
29,969  
18,200  
19,700  
3,288  
237  
413  
446  
515  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
106,983  
97,005  
112,273  
104,200  
108,972  
30,408  
22,972  
20,886  
24,784  
26,161  
29,939  
22,409  
19,778  
23,582  
24,865  
469  
563  
1,109  
1,202  
1,296  
76,575  
74,034  
91,387  
79,416  
82,810  
76,575  
74,034  
91,387  
79,416  
82,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0