Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,908,783  
2,008,765  
2,010,257  
2,036,042  
2,026,482  
65,885  
149,726  
117,987  
152,735  
118,396  
21,233  
36,851  
72,999  
69,814  
52,557  
0  
65,000  
0  
0  
0  
25,507  
29,262  
23,089  
67,436  
53,383  
19,100  
18,352  
19,253  
14,344  
12,456  
45  
261  
2,645  
1,141  
0  
1,842,898  
1,859,039  
1,892,270  
1,883,308  
1,908,086  
0  
0  
0  
0  
0  
1,824,713  
1,847,308  
1,868,203  
1,880,004  
1,895,407  
0  
0  
0  
0  
0  
5,848  
0  
11,680  
3,119  
10,744  
0  
0  
0  
0  
0  
12,337  
11,731  
12,387  
184  
1,935  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,908,783  
2,008,765  
2,010,257  
2,036,042  
2,026,482  
1,460,084  
1,520,230  
1,500,385  
1,562,741  
1,534,080  
126,641  
186,787  
61,323  
228,018  
125,941  
1,333,443  
1,333,443  
1,439,062  
1,334,723  
1,408,139  
448,699  
488,535  
509,872  
473,302  
492,402  
448,699  
488,535  
509,872  
473,302  
492,402  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0