Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,008,765  
2,010,257  
2,036,042  
2,026,482  
 
149,726  
117,987  
152,735  
118,396  
 
36,851  
72,999  
69,814  
52,557  
 
65,000  
0  
0  
0  
 
29,262  
23,089  
67,436  
53,383  
 
18,352  
19,253  
14,344  
12,456  
 
261  
2,645  
1,141  
0  
 
1,859,039  
1,892,270  
1,883,308  
1,908,086  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,847,308  
1,868,203  
1,880,004  
1,895,407  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
11,680  
3,119  
10,744  
 
0  
0  
0  
0  
 
11,731  
12,387  
184  
1,935  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,008,765  
2,010,257  
2,036,042  
2,026,482  
 
1,520,230  
1,500,385  
1,562,741  
1,534,080  
 
186,787  
61,323  
228,018  
125,941  
 
1,333,443  
1,439,062  
1,334,723  
1,408,139  
 
488,535  
509,872  
473,302  
492,402  
 
488,535  
509,872  
473,302  
492,402  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0