Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,983,072  
1,901,402  
1,896,603  
1,908,783  
2,008,765  
205,056  
122,000  
81,615  
65,885  
149,726  
147,147  
30,203  
9,967  
21,233  
36,851  
0  
0  
0  
0  
65,000  
34,833  
70,430  
49,639  
25,507  
29,262  
23,040  
21,331  
20,596  
19,100  
18,352  
35  
35  
1,413  
45  
261  
1,778,016  
1,779,402  
1,814,988  
1,842,898  
1,859,039  
18,061  
0  
18,061  
0  
0  
1,743,570  
1,762,523  
1,780,371  
1,824,713  
1,847,308  
0  
0  
0  
0  
0  
4,986  
4,502  
5,032  
5,848  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,399  
12,376  
11,525  
12,337  
11,731  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,983,072  
1,901,402  
1,896,603  
1,908,783  
2,008,765  
1,318,212  
1,357,807  
1,417,718  
1,460,084  
1,520,230  
113,953  
78,956  
138,867  
126,641  
186,787  
1,204,259  
1,278,851  
1,278,851  
1,333,443  
1,333,443  
664,860  
543,595  
478,885  
448,699  
488,535  
664,860  
543,595  
478,885  
448,699  
488,535  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0