Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,845,668  
1,887,208  
1,865,576  
1,915,818  
1,983,072  
129,832  
160,445  
124,650  
153,118  
205,056  
59,153  
73,353  
36,600  
100,860  
147,147  
2,000  
0  
0  
0  
0  
43,482  
62,316  
63,870  
29,772  
34,833  
25,197  
24,777  
22,806  
22,486  
23,040  
0  
0  
1,374  
0  
35  
1,715,837  
1,726,763  
1,740,926  
1,762,700  
1,778,016  
18,061  
18,061  
18,061  
18,061  
18,061  
1,670,096  
1,688,208  
1,705,989  
1,725,711  
1,743,570  
0  
0  
0  
0  
0  
13,616  
8,649  
5,655  
5,592  
4,986  
0  
0  
0  
0  
0  
14,064  
11,845  
11,221  
13,336  
11,399  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,845,668  
1,887,208  
1,865,576  
1,915,818  
1,983,072  
1,206,147  
1,215,395  
1,261,903  
1,343,394  
1,318,212  
122,406  
95,749  
142,236  
179,135  
113,953  
1,083,740  
1,119,646  
1,119,667  
1,164,259  
1,204,259  
639,522  
671,813  
603,673  
572,424  
664,860  
639,522  
671,813  
603,673  
572,424  
664,860  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0