Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,915,818  
1,983,072  
1,901,402  
1,896,603  
1,908,783  
153,118  
205,056  
122,000  
81,615  
65,885  
100,860  
147,147  
30,203  
9,967  
21,233  
0  
0  
0  
0  
0  
29,772  
34,833  
70,430  
49,639  
25,507  
22,486  
23,040  
21,331  
20,596  
19,100  
0  
35  
35  
1,413  
45  
1,762,700  
1,778,016  
1,779,402  
1,814,988  
1,842,898  
18,061  
18,061  
0  
18,061  
0  
1,725,711  
1,743,570  
1,762,523  
1,780,371  
1,824,713  
0  
0  
0  
0  
0  
5,592  
4,986  
4,502  
5,032  
5,848  
0  
0  
0  
0  
0  
13,336  
11,399  
12,376  
11,525  
12,337  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,915,818  
1,983,072  
1,901,402  
1,896,603  
1,908,783  
1,343,394  
1,318,212  
1,357,807  
1,417,718  
1,460,084  
179,135  
113,953  
78,956  
138,867  
126,641  
1,164,259  
1,204,259  
1,278,851  
1,278,851  
1,333,443  
572,424  
664,860  
543,595  
478,885  
448,699  
572,424  
664,860  
543,595  
478,885  
448,699  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0