Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,896,603  
1,908,783  
2,008,765  
2,010,257  
2,036,042  
81,615  
65,885  
149,726  
117,987  
152,735  
9,967  
21,233  
36,851  
72,999  
69,814  
0  
0  
65,000  
0  
0  
49,639  
25,507  
29,262  
23,089  
67,436  
20,596  
19,100  
18,352  
19,253  
14,344  
1,413  
45  
261  
2,645  
1,141  
1,814,988  
1,842,898  
1,859,039  
1,892,270  
1,883,308  
18,061  
0  
0  
0  
0  
1,780,371  
1,824,713  
1,847,308  
1,868,203  
1,880,004  
0  
0  
0  
0  
0  
5,032  
5,848  
0  
11,680  
3,119  
0  
0  
0  
0  
0  
11,525  
12,337  
11,731  
12,387  
184  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,896,603  
1,908,783  
2,008,765  
2,010,257  
2,036,042  
1,417,718  
1,460,084  
1,520,230  
1,500,385  
1,562,741  
138,867  
126,641  
186,787  
61,323  
228,018  
1,278,851  
1,333,443  
1,333,443  
1,439,062  
1,334,723  
478,885  
448,699  
488,535  
509,872  
473,302  
478,885  
448,699  
488,535  
509,872  
473,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0