Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,901,402  
1,896,603  
1,908,783  
2,008,765  
2,010,257  
122,000  
81,615  
65,885  
149,726  
117,987  
30,203  
9,967  
21,233  
36,851  
72,999  
0  
0  
0  
65,000  
0  
70,430  
49,639  
25,507  
29,262  
23,089  
21,331  
20,596  
19,100  
18,352  
19,253  
35  
1,413  
45  
261  
2,645  
1,779,402  
1,814,988  
1,842,898  
1,859,039  
1,892,270  
0  
18,061  
0  
0  
0  
1,762,523  
1,780,371  
1,824,713  
1,847,308  
1,868,203  
0  
0  
0  
0  
0  
4,502  
5,032  
5,848  
0  
11,680  
0  
0  
0  
0  
0  
12,376  
11,525  
12,337  
11,731  
12,387  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,901,402  
1,896,603  
1,908,783  
2,008,765  
2,010,257  
1,357,807  
1,417,718  
1,460,084  
1,520,230  
1,500,385  
78,956  
138,867  
126,641  
186,787  
61,323  
1,278,851  
1,278,851  
1,333,443  
1,333,443  
1,439,062  
543,595  
478,885  
448,699  
488,535  
509,872  
543,595  
478,885  
448,699  
488,535  
509,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0