Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc 2 (ND2: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,865,576  
1,915,818  
1,983,072  
1,901,402  
1,896,603  
124,650  
153,118  
205,056  
122,000  
81,615  
36,600  
100,860  
147,147  
30,203  
9,967  
0  
0  
0  
0  
0  
63,870  
29,772  
34,833  
70,430  
49,639  
22,806  
22,486  
23,040  
21,331  
20,596  
1,374  
0  
35  
35  
1,413  
1,740,926  
1,762,700  
1,778,016  
1,779,402  
1,814,988  
18,061  
18,061  
18,061  
0  
18,061  
1,705,989  
1,725,711  
1,743,570  
1,762,523  
1,780,371  
0  
0  
0  
0  
0  
5,655  
5,592  
4,986  
4,502  
5,032  
0  
0  
0  
0  
0  
11,221  
13,336  
11,399  
12,376  
11,525  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,865,576  
1,915,818  
1,983,072  
1,901,402  
1,896,603  
1,261,903  
1,343,394  
1,318,212  
1,357,807  
1,417,718  
142,236  
179,135  
113,953  
78,956  
138,867  
1,119,667  
1,164,259  
1,204,259  
1,278,851  
1,278,851  
603,673  
572,424  
664,860  
543,595  
478,885  
603,673  
572,424  
664,860  
543,595  
478,885  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0