Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
505,433  
463,956  
493,949  
555,605  
508,994  
338,326  
310,363  
334,571  
384,415  
324,957  
14,582  
55,203  
30,758  
95,297  
28,134  
248,500  
162,880  
217,795  
228,105  
235,990  
70,711  
84,915  
81,360  
53,127  
54,055  
3,203  
3,463  
3,185  
4,124  
3,007  
1,330  
3,902  
1,473  
3,763  
3,772  
167,107  
153,594  
159,378  
171,190  
184,037  
409  
2,241  
2,241  
2,241  
2,241  
89,709  
69,857  
69,704  
75,736  
81,268  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
65,050  
65,050  
65,050  
65,050  
65,050  
11,940  
16,446  
22,384  
28,164  
35,479  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
505,433  
463,956  
493,949  
555,605  
508,994  
71,213  
78,360  
69,003  
52,343  
69,888  
65,637  
72,823  
63,665  
47,229  
64,762  
5,576  
5,536  
5,338  
5,114  
5,126  
434,220  
385,597  
424,946  
503,262  
439,106  
434,220  
385,597  
424,946  
503,262  
439,106  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0