Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
559,597  
489,381  
548,506  
480,964  
445,810  
432,841  
349,920  
412,882  
334,079  
313,510  
280,114  
17,044  
145,995  
36,598  
11,325  
80,400  
275,050  
178,750  
220,095  
216,920  
66,754  
53,161  
80,129  
70,842  
55,407  
3,771  
3,426  
4,740  
4,822  
5,741  
1,802  
1,239  
3,269  
1,721  
24,116  
126,756  
139,461  
135,623  
146,886  
132,300  
2,241  
2,576  
2,576  
2,576  
2,576  
90,679  
97,078  
77,801  
84,193  
90,624  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,148  
8,148  
685  
24,394  
24,394  
24,394  
24,394  
24,394  
9,442  
15,413  
22,704  
27,574  
14,021  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
559,597  
489,381  
548,506  
480,964  
445,810  
56,844  
52,495  
72,360  
67,628  
62,892  
53,765  
49,658  
69,793  
65,374  
60,936  
3,079  
2,837  
2,567  
2,254  
1,956  
502,753  
436,886  
476,146  
413,336  
382,919  
502,753  
436,886  
476,146  
413,336  
382,919  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0