Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
548,506  
480,964  
445,810  
516,033  
451,501  
412,882  
334,079  
313,510  
348,292  
296,453  
145,995  
36,598  
11,325  
21,260  
7,932  
178,750  
220,095  
216,920  
272,238  
194,902  
80,129  
70,842  
55,407  
49,731  
79,528  
4,740  
4,822  
5,741  
5,063  
4,233  
3,269  
1,721  
24,116  
0  
9,858  
135,623  
146,886  
132,300  
167,741  
155,048  
2,576  
2,576  
2,576  
2,576  
2,576  
77,801  
84,193  
90,624  
97,185  
85,896  
0  
0  
0  
0  
0  
8,148  
8,148  
685  
685  
619  
24,394  
24,394  
24,394  
24,394  
24,394  
22,704  
27,574  
14,021  
42,901  
41,564  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
548,506  
480,964  
445,810  
516,033  
451,501  
72,360  
67,628  
62,892  
81,086  
72,557  
69,793  
65,374  
60,936  
79,169  
70,656  
2,567  
2,254  
1,956  
1,917  
1,901  
476,146  
413,336  
382,919  
434,947  
378,944  
476,146  
413,336  
382,919  
434,947  
378,944  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0