Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
450,481  
559,597  
489,381  
548,506  
480,964  
331,628  
432,841  
349,920  
412,882  
334,079  
34,982  
280,114  
17,044  
145,995  
36,598  
250,438  
80,400  
275,050  
178,750  
220,095  
39,641  
66,754  
53,161  
80,129  
70,842  
3,877  
3,771  
3,426  
4,740  
4,822  
2,690  
1,802  
1,239  
3,269  
1,721  
118,853  
126,756  
139,461  
135,623  
146,886  
2,241  
2,241  
2,576  
2,576  
2,576  
91,421  
90,679  
97,078  
77,801  
84,193  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,148  
8,148  
24,394  
24,394  
24,394  
24,394  
24,394  
798  
9,442  
15,413  
22,704  
27,574  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
450,481  
559,597  
489,381  
548,506  
480,964  
56,958  
56,844  
52,495  
72,360  
67,628  
53,971  
53,765  
49,658  
69,793  
65,374  
2,987  
3,079  
2,837  
2,567  
2,254  
393,524  
502,753  
436,886  
476,146  
413,336  
393,524  
502,753  
436,886  
476,146  
413,336  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0