Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
489,381  
548,506  
480,964  
445,810  
516,033  
349,920  
412,882  
334,079  
313,510  
348,292  
17,044  
145,995  
36,598  
11,325  
21,260  
275,050  
178,750  
220,095  
216,920  
272,238  
53,161  
80,129  
70,842  
55,407  
49,731  
3,426  
4,740  
4,822  
5,741  
5,063  
1,239  
3,269  
1,721  
24,116  
0  
139,461  
135,623  
146,886  
132,300  
167,741  
2,576  
2,576  
2,576  
2,576  
2,576  
97,078  
77,801  
84,193  
90,624  
97,185  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,148  
8,148  
685  
685  
24,394  
24,394  
24,394  
24,394  
24,394  
15,413  
22,704  
27,574  
14,021  
42,901  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
489,381  
548,506  
480,964  
445,810  
516,033  
52,495  
72,360  
67,628  
62,892  
81,086  
49,658  
69,793  
65,374  
60,936  
79,169  
2,837  
2,567  
2,254  
1,956  
1,917  
436,886  
476,146  
413,336  
382,919  
434,947  
436,886  
476,146  
413,336  
382,919  
434,947  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0