Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
493,949  
555,605  
508,994  
455,304  
450,481  
334,571  
384,415  
324,957  
281,932  
331,628  
30,758  
95,297  
28,134  
38,720  
34,982  
217,795  
228,105  
235,990  
185,780  
250,438  
81,360  
53,127  
54,055  
49,832  
39,641  
3,185  
4,124  
3,007  
3,774  
3,877  
1,473  
3,763  
3,772  
3,826  
2,690  
159,378  
171,190  
184,037  
173,372  
118,853  
2,241  
2,241  
2,241  
2,241  
2,241  
69,704  
75,736  
81,268  
86,444  
91,421  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
65,050  
65,050  
65,050  
44,722  
24,394  
22,384  
28,164  
35,479  
39,965  
798  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
493,949  
555,605  
508,994  
455,304  
450,481  
69,003  
52,343  
69,888  
83,304  
56,958  
63,665  
47,229  
64,762  
78,758  
53,971  
5,338  
5,114  
5,126  
4,546  
2,987  
424,946  
503,262  
439,106  
371,999  
393,524  
424,946  
503,262  
439,106  
371,999  
393,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0