Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
508,994  
455,304  
450,481  
559,597  
489,381  
324,957  
281,932  
331,628  
432,841  
349,920  
28,134  
38,720  
34,982  
280,114  
17,044  
235,990  
185,780  
250,438  
80,400  
275,050  
54,055  
49,832  
39,641  
66,754  
53,161  
3,007  
3,774  
3,877  
3,771  
3,426  
3,772  
3,826  
2,690  
1,802  
1,239  
184,037  
173,372  
118,853  
126,756  
139,461  
2,241  
2,241  
2,241  
2,241  
2,576  
81,268  
86,444  
91,421  
90,679  
97,078  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
65,050  
44,722  
24,394  
24,394  
24,394  
35,479  
39,965  
798  
9,442  
15,413  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
508,994  
455,304  
450,481  
559,597  
489,381  
69,888  
83,304  
56,958  
56,844  
52,495  
64,762  
78,758  
53,971  
53,765  
49,658  
5,126  
4,546  
2,987  
3,079  
2,837  
439,106  
371,999  
393,524  
502,753  
436,886  
439,106  
371,999  
393,524  
502,753  
436,886  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0