Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
667,301  
520,297  
499,246  
456,770  
 
196,419  
206,803  
257,759  
245,414  
 
64,946  
60,245  
78,531  
86,799  
 
0  
0  
0  
0  
 
113,497  
129,407  
164,307  
143,391  
 
9,179  
9,547  
10,545  
9,890  
 
8,796  
7,604  
4,376  
5,334  
 
470,883  
313,495  
241,486  
211,355  
 
2,068  
2,068  
2,068  
2,068  
 
468,814  
40,644  
43,643  
47,647  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
270,782  
195,531  
161,395  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
244  
244  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
667,301  
520,297  
499,246  
456,770  
 
442,450  
302,281  
244,880  
216,927  
 
208,135  
83,542  
74,024  
82,305  
 
234,315  
218,739  
170,856  
134,622  
 
224,852  
218,017  
254,366  
239,843  
 
224,852  
218,017  
254,366  
239,843  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0