Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
674,916  
667,301  
520,297  
499,246  
456,770  
197,709  
196,419  
206,803  
257,759  
245,414  
39,523  
64,946  
60,245  
78,531  
86,799  
30,000  
0  
0  
0  
0  
107,824  
113,497  
129,407  
164,307  
143,391  
9,850  
9,179  
9,547  
10,545  
9,890  
10,512  
8,796  
7,604  
4,376  
5,334  
477,206  
470,883  
313,495  
241,486  
211,355  
1,922  
2,068  
2,068  
2,068  
2,068  
458,376  
468,814  
40,644  
43,643  
47,647  
0  
0  
0  
0  
0  
1,418  
0  
270,782  
195,531  
161,395  
0  
0  
0  
0  
0  
15,490  
0  
0  
244  
244  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
674,916  
667,301  
520,297  
499,246  
456,770  
443,893  
442,450  
302,281  
244,880  
216,927  
193,298  
208,135  
83,542  
74,024  
82,305  
250,595  
234,315  
218,739  
170,856  
134,622  
231,022  
224,852  
218,017  
254,366  
239,843  
231,022  
224,852  
218,017  
254,366  
239,843  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0