Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
174,246  
 
 
 
 
135,505  
 
 
 
 
51,392  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
75,017  
 
 
 
 
9,095  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
38,742  
 
 
 
 
120  
 
 
 
 
34,470  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,321  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
831  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
174,246  
 
 
 
 
64,978  
 
 
 
 
64,978  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
109,268  
 
 
 
 
109,268  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0