Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
499,246  
456,770  
 
 
 
257,759  
245,414  
 
 
 
78,531  
86,799  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
164,307  
143,391  
 
 
 
10,545  
9,890  
 
 
 
4,376  
5,334  
 
 
 
241,486  
211,355  
 
 
 
2,068  
2,068  
 
 
 
43,643  
47,647  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
195,531  
161,395  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
244  
244  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
499,246  
456,770  
 
 
 
244,880  
216,927  
 
 
 
74,024  
82,305  
 
 
 
170,856  
134,622  
 
 
 
254,366  
239,843  
 
 
 
254,366  
239,843  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0