Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (NCS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
456,770  
 
 
 
 
245,414  
 
 
 
 
86,799  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
143,391  
 
 
 
 
9,890  
 
 
 
 
5,334  
 
 
 
 
211,355  
 
 
 
 
2,068  
 
 
 
 
47,647  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
161,395  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
244  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
456,770  
 
 
 
 
216,927  
 
 
 
 
82,305  
 
 
 
 
134,622  
 
 
 
 
239,843  
 
 
 
 
239,843  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0