Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,126,236  
7,129,075  
7,072,752  
7,423,722  
7,465,172  
947,414  
810,171  
619,217  
854,866  
757,244  
60,722  
59,524  
68,698  
1,581  
9,103  
0  
0  
0  
0  
0  
788,488  
652,977  
426,797  
718,351  
683,678  
77,837  
61,863  
50,209  
49,172  
46,547  
20,367  
35,806  
73,514  
85,762  
17,915  
6,178,823  
6,318,904  
6,453,535  
6,568,856  
6,707,928  
0  
0  
0  
0  
0  
5,464,297  
5,582,362  
5,714,651  
5,846,949  
5,979,270  
0  
0  
0  
0  
0  
5,904  
9,648  
4,163  
3,082  
1,996  
0  
0  
0  
0  
0  
708,622  
726,894  
734,721  
718,826  
726,662  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,126,236  
7,129,075  
7,072,752  
7,423,722  
7,465,172  
6,193,440  
6,124,103  
5,965,585  
6,195,929  
6,147,005  
3,831,709  
3,011,924  
3,178,757  
2,973,442  
2,791,482  
2,361,730  
3,112,179  
2,786,828  
3,222,487  
3,355,523  
932,796  
1,004,972  
1,107,167  
1,227,792  
1,318,167  
932,796  
1,004,972  
1,107,167  
1,227,792  
1,318,167  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0