Công ty Cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả - TKV (NCP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,072,752  
7,423,722  
7,465,172  
7,868,248  
8,023,140  
619,217  
854,866  
757,244  
956,900  
993,832  
68,698  
1,581  
9,103  
8,403  
43,013  
0  
0  
0  
0  
0  
426,797  
718,351  
683,678  
861,305  
898,007  
50,209  
49,172  
46,547  
71,098  
48,751  
73,514  
85,762  
17,915  
16,094  
4,061  
6,453,535  
6,568,856  
6,707,928  
6,911,348  
7,029,308  
0  
0  
0  
0  
0  
5,714,651  
5,846,949  
5,979,270  
6,152,659  
6,274,241  
0  
0  
0  
0  
0  
4,163  
3,082  
1,996  
1,635  
2,110  
0  
0  
0  
0  
0  
734,721  
718,826  
726,662  
757,054  
752,957  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,072,752  
7,423,722  
7,465,172  
7,868,248  
8,023,140  
5,965,585  
6,195,929  
6,147,005  
6,440,827  
6,665,064  
3,178,757  
2,973,442  
2,791,482  
2,628,395  
2,446,942  
2,786,828  
3,222,487  
3,355,523  
3,812,432  
4,218,122  
1,107,167  
1,227,792  
1,318,167  
1,427,421  
1,358,076  
1,107,167  
1,227,792  
1,318,167  
1,427,421  
1,358,076  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0