Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,485  
236,680  
 
 
 
73,963  
85,739  
 
 
 
35,609  
10,114  
 
 
 
10,000  
25,000  
 
 
 
9,324  
35,737  
 
 
 
15,155  
12,762  
 
 
 
3,875  
2,127  
 
 
 
183,523  
150,941  
 
 
 
25  
0  
 
 
 
147,325  
138,109  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
12,418  
4,196  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
23,754  
8,636  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,485  
236,680  
 
 
 
95,480  
83,065  
 
 
 
94,818  
83,014  
 
 
 
662  
51  
 
 
 
162,005  
153,615  
 
 
 
162,005  
153,615  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0