Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
267,549  
258,540  
257,485  
236,680  
 
77,086  
73,375  
73,963  
85,739  
 
7,952  
9,259  
35,609  
10,114  
 
10,000  
10,000  
10,000  
25,000  
 
40,730  
34,896  
9,324  
35,737  
 
15,441  
17,232  
15,155  
12,762  
 
2,962  
1,988  
3,875  
2,127  
 
190,463  
185,166  
183,523  
150,941  
 
25  
25  
25  
0  
 
149,844  
145,449  
147,325  
138,109  
 
0  
0  
0  
0  
 
10,704  
11,853  
12,418  
4,196  
 
0  
0  
0  
0  
 
29,890  
27,839  
23,754  
8,636  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
267,549  
258,540  
257,485  
236,680  
 
111,020  
93,743  
95,480  
83,065  
 
110,458  
93,131  
94,818  
83,014  
 
562  
612  
662  
51  
 
156,529  
164,797  
162,005  
153,615  
 
156,529  
164,797  
162,005  
153,615  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0