Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,680  
 
 
 
 
85,739  
 
 
 
 
10,114  
 
 
 
 
25,000  
 
 
 
 
35,737  
 
 
 
 
12,762  
 
 
 
 
2,127  
 
 
 
 
150,941  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
138,109  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,196  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
8,636  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,680  
 
 
 
 
83,065  
 
 
 
 
83,014  
 
 
 
 
51  
 
 
 
 
153,615  
 
 
 
 
153,615  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0