Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè (NBW: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
246,861  
258,097  
267,549  
258,540  
257,485  
61,450  
67,970  
77,086  
73,375  
73,963  
19,699  
4,974  
7,952  
9,259  
35,609  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
10,000  
18,973  
37,630  
40,730  
34,896  
9,324  
11,656  
13,287  
15,441  
17,232  
15,155  
1,121  
2,078  
2,962  
1,988  
3,875  
185,412  
190,127  
190,463  
185,166  
183,523  
0  
0  
25  
25  
25  
149,502  
148,851  
149,844  
145,449  
147,325  
0  
0  
0  
0  
0  
11,580  
9,849  
10,704  
11,853  
12,418  
0  
0  
0  
0  
0  
24,329  
31,427  
29,890  
27,839  
23,754  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
246,861  
258,097  
267,549  
258,540  
257,485  
84,232  
98,731  
111,020  
93,743  
95,480  
83,299  
98,168  
110,458  
93,131  
94,818  
932  
562  
562  
612  
662  
162,629  
159,366  
156,529  
164,797  
162,005  
162,629  
159,366  
156,529  
164,797  
162,005  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0