Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,929  
531,607  
531,209  
527,714  
 
52,663  
52,518  
46,194  
54,579  
 
27,062  
29,744  
21,138  
32,430  
 
0  
0  
0  
0  
 
14,797  
12,240  
13,637  
11,350  
 
6,865  
6,770  
7,003  
7,588  
 
3,939  
3,764  
4,416  
3,211  
 
480,266  
479,089  
485,016  
473,134  
 
0  
0  
0  
0  
 
463,057  
380,268  
366,175  
335,221  
 
0  
0  
0  
0  
 
12,627  
94,024  
113,150  
132,042  
 
0  
0  
0  
0  
 
4,582  
4,797  
5,691  
5,871  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,929  
531,607  
531,209  
527,714  
 
236,752  
240,078  
242,852  
242,942  
 
72,031  
65,198  
67,047  
91,794  
 
164,721  
174,880  
175,805  
151,148  
 
296,177  
291,529  
288,358  
284,771  
 
296,177  
291,529  
288,358  
284,771  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0