Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
535,453  
522,944  
524,769  
518,909  
520,817  
105,134  
82,089  
78,828  
66,831  
58,959  
81,479  
62,694  
59,380  
43,426  
34,421  
0  
0  
0  
0  
0  
17,063  
14,254  
15,498  
17,080  
15,895  
6,592  
5,141  
3,842  
6,324  
8,643  
0  
0  
107  
0  
0  
430,319  
440,854  
445,942  
452,079  
461,858  
0  
0  
0  
0  
0  
425,676  
434,719  
435,847  
438,847  
447,231  
0  
0  
0  
0  
0  
1,161  
391  
2,001  
2,761  
1,649  
0  
0  
0  
0  
0  
3,482  
5,744  
8,094  
10,471  
12,979  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
535,453  
522,944  
524,769  
518,909  
520,817  
204,952  
203,696  
213,124  
213,758  
223,395  
55,507  
51,221  
52,629  
68,077  
69,773  
149,445  
152,475  
160,495  
145,680  
153,622  
330,501  
319,248  
311,645  
305,152  
297,422  
330,501  
319,248  
311,645  
305,152  
297,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0