Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
532,278  
532,929  
531,607  
531,209  
527,714  
61,087  
52,663  
52,518  
46,194  
54,579  
38,329  
27,062  
29,744  
21,138  
32,430  
0  
0  
0  
0  
0  
14,125  
14,797  
12,240  
13,637  
11,350  
7,729  
6,865  
6,770  
7,003  
7,588  
904  
3,939  
3,764  
4,416  
3,211  
471,191  
480,266  
479,089  
485,016  
473,134  
0  
0  
0  
0  
0  
453,289  
463,057  
380,268  
366,175  
335,221  
0  
0  
0  
0  
0  
15,184  
12,627  
94,024  
113,150  
132,042  
0  
0  
0  
0  
0  
2,718  
4,582  
4,797  
5,691  
5,871  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
532,278  
532,929  
531,607  
531,209  
527,714  
227,472  
236,752  
240,078  
242,852  
242,942  
70,792  
72,031  
65,198  
67,047  
91,794  
156,680  
164,721  
174,880  
175,805  
151,148  
304,806  
296,177  
291,529  
288,358  
284,771  
304,806  
296,177  
291,529  
288,358  
284,771  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0