Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
523,883  
523,688  
535,453  
522,944  
524,769  
102,568  
100,816  
105,134  
82,089  
78,828  
80,896  
77,729  
81,479  
62,694  
59,380  
0  
0  
0  
0  
0  
13,885  
16,003  
17,063  
14,254  
15,498  
7,756  
7,084  
6,592  
5,141  
3,842  
32  
0  
0  
0  
107  
421,314  
422,872  
430,319  
440,854  
445,942  
0  
0  
0  
0  
0  
419,937  
418,219  
425,676  
434,719  
435,847  
0  
0  
0  
0  
0  
431  
1,585  
1,161  
391  
2,001  
0  
0  
0  
0  
0  
946  
3,069  
3,482  
5,744  
8,094  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
523,883  
523,688  
535,453  
522,944  
524,769  
173,285  
187,932  
204,952  
203,696  
213,124  
37,890  
46,479  
55,507  
51,221  
52,629  
135,395  
141,453  
149,445  
152,475  
160,495  
350,597  
335,756  
330,501  
319,248  
311,645  
350,597  
335,756  
330,501  
319,248  
311,645  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0