Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
524,769  
518,909  
520,817  
532,278  
532,929  
78,828  
66,831  
58,959  
61,087  
52,663  
59,380  
43,426  
34,421  
38,329  
27,062  
0  
0  
0  
0  
0  
15,498  
17,080  
15,895  
14,125  
14,797  
3,842  
6,324  
8,643  
7,729  
6,865  
107  
0  
0  
904  
3,939  
445,942  
452,079  
461,858  
471,191  
480,266  
0  
0  
0  
0  
0  
435,847  
438,847  
447,231  
453,289  
463,057  
0  
0  
0  
0  
0  
2,001  
2,761  
1,649  
15,184  
12,627  
0  
0  
0  
0  
0  
8,094  
10,471  
12,979  
2,718  
4,582  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
524,769  
518,909  
520,817  
532,278  
532,929  
213,124  
213,758  
223,395  
227,472  
236,752  
52,629  
68,077  
69,773  
70,792  
72,031  
160,495  
145,680  
153,622  
156,680  
164,721  
311,645  
305,152  
297,422  
304,806  
296,177  
311,645  
305,152  
297,422  
304,806  
296,177  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0