Công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre (NBT: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
518,909  
520,817  
532,278  
532,929  
531,607  
66,831  
58,959  
61,087  
52,663  
52,518  
43,426  
34,421  
38,329  
27,062  
29,744  
0  
0  
0  
0  
0  
17,080  
15,895  
14,125  
14,797  
12,240  
6,324  
8,643  
7,729  
6,865  
6,770  
0  
0  
904  
3,939  
3,764  
452,079  
461,858  
471,191  
480,266  
479,089  
0  
0  
0  
0  
0  
438,847  
447,231  
453,289  
463,057  
380,268  
0  
0  
0  
0  
0  
2,761  
1,649  
15,184  
12,627  
94,024  
0  
0  
0  
0  
0  
10,471  
12,979  
2,718  
4,582  
4,797  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
518,909  
520,817  
532,278  
532,929  
531,607  
213,758  
223,395  
227,472  
236,752  
240,078  
68,077  
69,773  
70,792  
72,031  
65,198  
145,680  
153,622  
156,680  
164,721  
174,880  
305,152  
297,422  
304,806  
296,177  
291,529  
305,152  
297,422  
304,806  
296,177  
291,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0