Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
401,821  
372,208  
370,008  
372,663  
431,295  
337,647  
328,243  
323,492  
324,873  
341,844  
160,995  
136,083  
145,456  
129,495  
78,476  
0  
0  
0  
0  
0  
142,193  
132,427  
116,524  
131,887  
175,224  
33,456  
57,849  
59,589  
62,914  
86,992  
1,003  
1,884  
1,923  
578  
1,151  
64,174  
43,965  
46,516  
47,790  
89,451  
0  
0  
0  
0  
0  
15,497  
15,938  
17,109  
18,329  
17,856  
0  
0  
0  
0  
0  
25,790  
1,890  
915  
597  
66,211  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
20,387  
23,637  
25,992  
26,364  
2,884  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
401,821  
372,208  
370,008  
372,663  
431,295  
159,347  
131,213  
110,065  
114,089  
165,860  
159,347  
131,213  
110,065  
114,089  
165,860  
0  
0  
0  
0  
0  
242,474  
240,995  
259,943  
258,574  
265,435  
242,474  
240,995  
259,943  
258,574  
265,435  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0