Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
431,295  
485,403  
441,895  
320,630  
393,730  
341,844  
412,145  
405,521  
291,678  
353,755  
78,476  
140,428  
15,813  
71,621  
161,859  
0  
0  
0  
10,000  
10,000  
175,224  
197,266  
319,316  
129,285  
85,241  
86,992  
73,014  
67,251  
75,670  
91,044  
1,151  
1,437  
3,141  
5,102  
5,611  
89,451  
73,258  
36,375  
28,952  
39,975  
0  
0  
0  
0  
0  
17,856  
18,737  
19,932  
20,241  
21,941  
0  
0  
0  
0  
0  
66,211  
48,679  
10,052  
6,212  
15,533  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,884  
3,343  
3,890  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
431,295  
485,403  
441,895  
320,630  
393,730  
165,860  
228,537  
161,570  
88,743  
164,285  
165,860  
228,537  
161,570  
88,743  
164,285  
0  
0  
0  
0  
0  
265,435  
256,867  
280,325  
231,888  
229,445  
265,435  
256,867  
280,325  
231,888  
229,445  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0