Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
394,514  
401,821  
372,208  
370,008  
372,663  
358,448  
337,647  
328,243  
323,492  
324,873  
78,340  
160,995  
136,083  
145,456  
129,495  
0  
0  
0  
0  
0  
217,779  
142,193  
132,427  
116,524  
131,887  
61,951  
33,456  
57,849  
59,589  
62,914  
378  
1,003  
1,884  
1,923  
578  
36,066  
64,174  
43,965  
46,516  
47,790  
0  
0  
0  
0  
0  
14,810  
15,497  
15,938  
17,109  
18,329  
0  
0  
0  
0  
0  
2,138  
25,790  
1,890  
915  
597  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
16,617  
20,387  
23,637  
25,992  
26,364  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
394,514  
401,821  
372,208  
370,008  
372,663  
115,673  
159,347  
131,213  
110,065  
114,089  
115,673  
159,347  
131,213  
110,065  
114,089  
0  
0  
0  
0  
0  
278,841  
242,474  
240,995  
259,943  
258,574  
278,841  
242,474  
240,995  
259,943  
258,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0