Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
353,172  
391,661  
394,514  
401,821  
372,208  
320,162  
357,768  
358,448  
337,647  
328,243  
108,466  
91,951  
78,340  
160,995  
136,083  
0  
0  
0  
0  
0  
138,736  
193,288  
217,779  
142,193  
132,427  
70,547  
69,067  
61,951  
33,456  
57,849  
2,413  
3,463  
378  
1,003  
1,884  
33,010  
33,893  
36,066  
64,174  
43,965  
0  
0  
0  
0  
0  
14,161  
14,943  
14,810  
15,497  
15,938  
0  
0  
0  
0  
0  
4,242  
2,577  
2,138  
25,790  
1,890  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
12,107  
13,872  
16,617  
20,387  
23,637  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
353,172  
391,661  
394,514  
401,821  
372,208  
103,752  
115,800  
115,673  
159,347  
131,213  
103,752  
115,800  
115,673  
159,347  
131,213  
0  
0  
0  
0  
0  
249,419  
275,861  
278,841  
242,474  
240,995  
249,419  
275,861  
278,841  
242,474  
240,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0