Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
370,008  
372,663  
431,295  
485,403  
441,895  
323,492  
324,873  
341,844  
412,145  
405,521  
145,456  
129,495  
78,476  
140,428  
15,813  
0  
0  
0  
0  
0  
116,524  
131,887  
175,224  
197,266  
319,316  
59,589  
62,914  
86,992  
73,014  
67,251  
1,923  
578  
1,151  
1,437  
3,141  
46,516  
47,790  
89,451  
73,258  
36,375  
0  
0  
0  
0  
0  
17,109  
18,329  
17,856  
18,737  
19,932  
0  
0  
0  
0  
0  
915  
597  
66,211  
48,679  
10,052  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
25,992  
26,364  
2,884  
3,343  
3,890  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
370,008  
372,663  
431,295  
485,403  
441,895  
110,065  
114,089  
165,860  
228,537  
161,570  
110,065  
114,089  
165,860  
228,537  
161,570  
0  
0  
0  
0  
0  
259,943  
258,574  
265,435  
256,867  
280,325  
259,943  
258,574  
265,435  
256,867  
280,325  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0