Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
387,697  
377,956  
352,287  
391,661  
394,514  
315,093  
292,341  
320,162  
357,768  
358,448  
94,794  
119,363  
104,066  
91,951  
78,340  
5,500  
2,000  
4,400  
0  
0  
175,379  
99,229  
138,736  
193,288  
217,779  
38,680  
67,229  
70,547  
69,067  
61,951  
739  
4,520  
2,413  
3,463  
378  
72,604  
85,614  
32,125  
33,893  
36,066  
0  
0  
0  
0  
0  
62,450  
17,878  
14,161  
14,943  
14,810  
0  
0  
0  
0  
0  
1,878  
56,934  
4,242  
2,577  
2,138  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
5,776  
8,303  
11,222  
13,872  
16,617  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
387,697  
377,956  
352,287  
391,661  
394,514  
131,806  
145,284  
102,867  
115,800  
115,673  
131,806  
145,284  
102,867  
115,800  
115,673  
0  
0  
0  
0  
0  
255,890  
232,671  
249,419  
275,861  
278,841  
255,890  
232,671  
249,419  
275,861  
278,841  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0