Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (NBP: HNX) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
485,403  
441,895  
320,630  
393,730  
407,031  
412,145  
405,521  
291,678  
353,755  
373,944  
140,428  
15,813  
71,621  
161,859  
131,421  
0  
0  
10,000  
10,000  
0  
197,266  
319,316  
129,285  
85,241  
175,973  
73,014  
67,251  
75,670  
91,044  
64,463  
1,437  
3,141  
5,102  
5,611  
2,087  
73,258  
36,375  
28,952  
39,975  
33,087  
0  
0  
0  
0  
0  
18,737  
19,932  
20,241  
21,941  
24,966  
0  
0  
0  
0  
0  
48,679  
10,052  
6,212  
15,533  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
3,343  
3,890  
0  
0  
5,621  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
485,403  
441,895  
320,630  
393,730  
407,031  
228,537  
161,570  
88,743  
164,285  
180,956  
228,537  
161,570  
88,743  
164,285  
180,754  
0  
0  
0  
0  
202  
256,867  
280,325  
231,888  
229,445  
226,076  
256,867  
280,325  
231,888  
229,445  
226,076  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0