Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,714,616  
2,587,740  
2,351,519  
2,104,517  
1,897,964  
735,588  
791,622  
591,989  
752,163  
538,739  
2,980  
3,167  
3,625  
3,231  
2,549  
0  
0  
0  
0  
0  
184,506  
212,625  
152,469  
354,815  
218,045  
540,405  
573,575  
424,281  
389,366  
300,885  
7,696  
2,255  
11,615  
4,751  
17,260  
1,979,028  
1,796,118  
1,759,530  
1,352,353  
1,359,225  
68,519  
67,522  
67,522  
66,520  
66,126  
726,602  
728,898  
765,676  
685,814  
719,600  
0  
0  
0  
0  
0  
966,716  
787,204  
758,985  
415,125  
359,676  
4,000  
2,694  
2,694  
2,694  
3,006  
213,190  
209,800  
164,653  
182,199  
210,817  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,714,616  
2,587,740  
2,351,519  
2,104,517  
1,897,964  
2,241,372  
2,172,084  
1,941,982  
1,677,037  
1,505,278  
912,415  
918,744  
787,464  
606,867  
678,573  
1,328,957  
1,253,341  
1,154,518  
1,070,171  
826,705  
473,244  
415,656  
409,537  
427,480  
392,686  
473,228  
415,641  
409,522  
427,464  
392,671  
15  
15  
15  
15  
15  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0