Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,909,188  
2,714,616  
2,587,740  
2,351,519  
2,104,517  
824,210  
735,588  
791,622  
591,989  
752,163  
2,992  
2,980  
3,167  
3,625  
3,231  
0  
0  
0  
0  
0  
216,315  
184,506  
212,625  
152,469  
354,815  
599,845  
540,405  
573,575  
424,281  
389,366  
5,058  
7,696  
2,255  
11,615  
4,751  
2,084,978  
1,979,028  
1,796,118  
1,759,530  
1,352,353  
69,059  
68,519  
67,522  
67,522  
66,520  
734,113  
726,602  
728,898  
765,676  
685,814  
0  
0  
0  
0  
0  
1,030,868  
966,716  
787,204  
758,985  
415,125  
2,694  
4,000  
2,694  
2,694  
2,694  
248,244  
213,190  
209,800  
164,653  
182,199  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,909,188  
2,714,616  
2,587,740  
2,351,519  
2,104,517  
2,421,790  
2,241,372  
2,172,084  
1,941,982  
1,677,037  
974,749  
912,415  
918,744  
787,464  
606,867  
1,447,041  
1,328,957  
1,253,341  
1,154,518  
1,070,171  
487,398  
473,244  
415,656  
409,537  
427,480  
487,383  
473,228  
415,641  
409,522  
427,464  
15  
15  
15  
15  
15  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0