Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,104,517  
1,897,964  
1,736,053  
1,721,125  
1,627,008  
752,163  
538,739  
617,566  
681,632  
637,666  
3,231  
2,549  
3,623  
3,212  
2,788  
0  
0  
0  
0  
0  
354,815  
218,045  
263,270  
264,631  
331,170  
389,366  
300,885  
350,615  
411,403  
301,379  
4,751  
17,260  
58  
2,386  
2,329  
1,352,353  
1,359,225  
1,118,487  
1,039,492  
989,341  
66,520  
66,126  
65,332  
64,991  
63,925  
685,814  
719,600  
84,207  
76,270  
96,945  
0  
0  
0  
0  
0  
415,125  
359,676  
868,788  
868,163  
804,229  
2,694  
3,006  
3,183  
3,183  
3,183  
182,199  
210,817  
96,976  
26,886  
21,058  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,104,517  
1,897,964  
1,736,053  
1,721,125  
1,627,008  
1,677,037  
1,505,278  
1,333,576  
1,321,277  
1,238,671  
606,867  
678,573  
678,927  
723,421  
651,675  
1,070,171  
826,705  
654,649  
597,856  
586,996  
427,480  
392,686  
402,477  
399,848  
388,337  
427,464  
392,671  
402,462  
399,833  
388,322  
15  
15  
15  
15  
15  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0