Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,120,124  
3,064,800  
2,929,592  
2,909,188  
2,714,616  
755,828  
778,145  
836,352  
824,210  
735,588  
3,330  
4,237  
2,815  
2,992  
2,980  
0  
0  
0  
0  
0  
135,715  
119,712  
197,696  
216,315  
184,506  
602,404  
641,144  
632,208  
599,845  
540,405  
14,379  
13,051  
3,633  
5,058  
7,696  
2,364,296  
2,286,655  
2,093,240  
2,084,978  
1,979,028  
70,089  
70,089  
70,089  
69,059  
68,519  
1,502,098  
878,974  
743,098  
734,113  
726,602  
0  
0  
0  
0  
0  
602,216  
1,110,300  
1,047,470  
1,030,868  
966,716  
2,694  
2,694  
2,694  
2,694  
4,000  
187,199  
224,598  
229,888  
248,244  
213,190  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,120,124  
3,064,800  
2,929,592  
2,909,188  
2,714,616  
2,641,392  
2,624,151  
2,498,484  
2,421,790  
2,241,372  
973,300  
1,051,377  
950,196  
974,749  
912,415  
1,668,093  
1,572,775  
1,548,288  
1,447,041  
1,328,957  
478,732  
440,649  
431,108  
487,398  
473,244  
478,717  
440,634  
431,093  
487,383  
473,228  
15  
15  
15  
15  
15  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0