Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,929,592  
2,909,188  
2,714,616  
2,587,740  
2,351,519  
836,352  
824,210  
735,588  
791,622  
591,989  
2,815  
2,992  
2,980  
3,167  
3,625  
0  
0  
0  
0  
0  
197,696  
216,315  
184,506  
212,625  
152,469  
632,208  
599,845  
540,405  
573,575  
424,281  
3,633  
5,058  
7,696  
2,255  
11,615  
2,093,240  
2,084,978  
1,979,028  
1,796,118  
1,759,530  
70,089  
69,059  
68,519  
67,522  
67,522  
743,098  
734,113  
726,602  
728,898  
765,676  
0  
0  
0  
0  
0  
1,047,470  
1,030,868  
966,716  
787,204  
758,985  
2,694  
2,694  
4,000  
2,694  
2,694  
229,888  
248,244  
213,190  
209,800  
164,653  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,929,592  
2,909,188  
2,714,616  
2,587,740  
2,351,519  
2,498,484  
2,421,790  
2,241,372  
2,172,084  
1,941,982  
950,196  
974,749  
912,415  
918,744  
787,464  
1,548,288  
1,447,041  
1,328,957  
1,253,341  
1,154,518  
431,108  
487,398  
473,244  
415,656  
409,537  
431,093  
487,383  
473,228  
415,641  
409,522  
15  
15  
15  
15  
15  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0