Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,736,053  
1,721,125  
1,627,008  
1,479,688  
1,528,295  
617,566  
681,632  
637,666  
531,854  
670,049  
3,623  
3,212  
2,788  
3,959  
6,289  
0  
0  
0  
0  
0  
263,270  
264,631  
331,170  
218,152  
268,598  
350,615  
411,403  
301,379  
287,656  
394,659  
58  
2,386  
2,329  
22,087  
503  
1,118,487  
1,039,492  
989,341  
947,833  
858,246  
65,332  
64,991  
63,925  
56,312  
55,855  
84,207  
76,270  
96,945  
110,677  
158,875  
0  
0  
0  
0  
0  
868,788  
868,163  
804,229  
732,282  
615,878  
3,183  
3,183  
3,183  
3,183  
3,183  
96,976  
26,886  
21,058  
45,379  
24,455  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,736,053  
1,721,125  
1,627,008  
1,479,688  
1,528,295  
1,333,576  
1,321,277  
1,238,671  
1,097,790  
1,135,961  
678,927  
723,421  
651,675  
584,198  
492,256  
654,649  
597,856  
586,996  
513,592  
643,705  
402,477  
399,848  
388,337  
381,898  
392,333  
402,462  
399,833  
388,322  
381,882  
392,318  
15  
15  
15  
15  
15  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0