Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin (NBC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,897,964  
1,736,053  
1,721,125  
1,627,008  
1,479,688  
538,739  
617,566  
681,632  
637,666  
531,854  
2,549  
3,623  
3,212  
2,788  
3,959  
0  
0  
0  
0  
0  
218,045  
263,270  
264,631  
331,170  
218,152  
300,885  
350,615  
411,403  
301,379  
287,656  
17,260  
58  
2,386  
2,329  
22,087  
1,359,225  
1,118,487  
1,039,492  
989,341  
947,833  
66,126  
65,332  
64,991  
63,925  
56,312  
719,600  
84,207  
76,270  
96,945  
110,677  
0  
0  
0  
0  
0  
359,676  
868,788  
868,163  
804,229  
732,282  
3,006  
3,183  
3,183  
3,183  
3,183  
210,817  
96,976  
26,886  
21,058  
45,379  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,897,964  
1,736,053  
1,721,125  
1,627,008  
1,479,688  
1,505,278  
1,333,576  
1,321,277  
1,238,671  
1,097,790  
678,573  
678,927  
723,421  
651,675  
584,198  
826,705  
654,649  
597,856  
586,996  
513,592  
392,686  
402,477  
399,848  
388,337  
381,898  
392,671  
402,462  
399,833  
388,322  
381,882  
15  
15  
15  
15  
15  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0