Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,233,760  
4,984,540  
4,498,237  
4,321,073  
3,621,030  
4,868,876  
4,477,251  
4,046,423  
3,880,474  
1,474,574  
193,599  
112,066  
111,142  
37,787  
19,720  
0  
0  
0  
0  
0  
1,188,083  
1,088,302  
749,142  
757,672  
404,622  
3,465,262  
3,262,160  
3,175,994  
3,073,594  
1,039,558  
21,932  
14,722  
10,145  
11,422  
10,674  
364,884  
507,289  
451,813  
440,599  
2,146,456  
110,404  
110,392  
110,392  
110,392  
65,598  
90,303  
186,749  
186,881  
136,599  
192,311  
64,035  
10,304  
10,447  
63,560  
10,733  
14,710  
14,667  
14,665  
15,140  
1,753,587  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
6,113  
80,058  
179,802  
124,054  
109,532  
118,114  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,233,760  
4,984,540  
4,498,237  
4,321,073  
3,621,030  
3,688,373  
3,597,733  
3,294,734  
3,117,689  
2,359,213  
2,668,272  
2,194,484  
1,783,267  
1,603,317  
903,218  
1,020,100  
1,403,248  
1,511,467  
1,514,372  
1,455,996  
1,545,388  
1,386,807  
1,203,503  
1,203,384  
1,261,816  
1,545,388  
1,386,807  
1,203,503  
1,203,384  
1,261,816  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0