Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,984,540  
4,498,237  
4,321,073  
3,621,030  
3,520,692  
4,477,251  
4,046,423  
3,880,474  
1,474,574  
1,412,304  
112,066  
111,142  
37,787  
19,720  
29,711  
0  
0  
0  
0  
0  
1,088,302  
749,142  
757,672  
404,622  
396,108  
3,262,160  
3,175,994  
3,073,594  
1,039,558  
963,906  
14,722  
10,145  
11,422  
10,674  
22,580  
507,289  
451,813  
440,599  
2,146,456  
2,108,388  
110,392  
110,392  
110,392  
65,598  
67,998  
186,749  
186,881  
136,599  
192,311  
195,032  
10,304  
10,447  
63,560  
10,733  
10,876  
14,667  
14,665  
15,140  
1,753,587  
1,732,941  
5,375  
5,375  
5,375  
6,113  
7,763  
179,802  
124,054  
109,532  
118,114  
93,777  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,984,540  
4,498,237  
4,321,073  
3,621,030  
3,520,692  
3,597,733  
3,294,734  
3,117,689  
2,359,213  
2,249,757  
2,194,484  
1,783,267  
1,603,317  
903,218  
819,101  
1,403,248  
1,511,467  
1,514,372  
1,455,996  
1,430,656  
1,386,807  
1,203,503  
1,203,384  
1,261,816  
1,270,935  
1,386,807  
1,203,503  
1,203,384  
1,261,816  
1,270,935  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0