Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,034,726  
4,826,449  
4,677,165  
4,731,618  
4,845,065  
4,590,511  
4,368,870  
4,214,734  
4,291,415  
4,488,975  
90,761  
125,358  
79,593  
166,035  
246,139  
0  
0  
0  
0  
0  
1,346,715  
995,360  
891,802  
1,073,128  
1,084,523  
3,094,150  
3,195,923  
3,188,433  
3,009,103  
3,118,253  
58,884  
52,229  
54,905  
43,149  
40,061  
444,215  
457,579  
462,432  
440,203  
356,090  
179,564  
179,567  
179,552  
148,892  
148,892  
81,809  
82,499  
85,626  
86,444  
88,116  
59,740  
60,353  
60,967  
61,580  
62,399  
1,339  
13,376  
13,376  
13,376  
13,192  
11,939  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
109,824  
116,408  
117,535  
124,535  
38,115  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,034,726  
4,826,449  
4,677,165  
4,731,618  
4,845,065  
2,962,185  
2,838,246  
2,720,117  
2,783,447  
2,920,253  
2,440,278  
2,276,709  
2,119,868  
2,084,662  
1,992,674  
521,907  
561,538  
600,249  
698,785  
927,579  
2,072,541  
1,988,203  
1,957,048  
1,948,171  
1,924,812  
2,072,541  
1,988,203  
1,957,048  
1,948,171  
1,924,812  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0