Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,321,073  
3,621,030  
3,520,692  
3,450,285  
3,220,619  
3,880,474  
1,474,574  
1,412,304  
1,420,599  
1,195,527  
37,787  
19,720  
29,711  
158,041  
30,935  
0  
0  
0  
0  
0  
757,672  
404,622  
396,108  
309,973  
299,124  
3,073,594  
1,039,558  
963,906  
930,302  
847,953  
11,422  
10,674  
22,580  
22,283  
17,515  
440,599  
2,146,456  
2,108,388  
2,029,686  
2,025,092  
110,392  
65,598  
67,998  
67,986  
67,900  
136,599  
192,311  
195,032  
143,242  
158,716  
63,560  
10,733  
10,876  
1,624  
4,238  
15,140  
1,753,587  
1,732,941  
1,760,816  
1,739,261  
5,375  
6,113  
7,763  
7,596  
7,596  
109,532  
118,114  
93,777  
48,422  
47,382  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,321,073  
3,621,030  
3,520,692  
3,450,285  
3,220,619  
3,117,689  
2,359,213  
2,249,757  
2,180,677  
1,961,376  
1,603,317  
903,218  
819,101  
701,476  
587,249  
1,514,372  
1,455,996  
1,430,656  
1,479,201  
1,374,126  
1,203,384  
1,261,816  
1,270,935  
1,269,608  
1,259,243  
1,203,384  
1,261,816  
1,270,935  
1,269,608  
1,259,243  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0