Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,677,165  
4,731,618  
4,845,065  
4,818,941  
5,245,488  
4,214,734  
4,291,415  
4,488,975  
4,483,869  
4,821,767  
79,593  
166,035  
246,139  
79,069  
75,755  
0  
0  
0  
0  
0  
891,802  
1,073,128  
1,084,523  
1,194,057  
1,179,872  
3,188,433  
3,009,103  
3,118,253  
3,178,701  
3,538,709  
54,905  
43,149  
40,061  
32,042  
27,431  
462,432  
440,203  
356,090  
335,072  
423,721  
179,552  
148,892  
148,892  
110,323  
170,416  
85,626  
86,444  
88,116  
88,134  
89,222  
60,967  
61,580  
62,399  
62,808  
63,421  
13,376  
13,376  
13,192  
13,192  
14,711  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
117,535  
124,535  
38,115  
55,240  
80,576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,677,165  
4,731,618  
4,845,065  
4,819,143  
5,245,488  
2,720,117  
2,783,447  
2,920,253  
2,940,269  
3,686,080  
2,119,868  
2,084,662  
1,992,674  
2,028,852  
2,717,431  
600,249  
698,785  
927,579  
911,417  
968,649  
1,957,048  
1,948,171  
1,924,812  
1,878,873  
1,559,408  
1,957,048  
1,948,171  
1,924,812  
1,878,873  
1,559,408  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0