Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,826,449  
4,677,165  
4,731,618  
4,845,065  
4,818,941  
4,368,870  
4,214,734  
4,291,415  
4,488,975  
4,483,869  
125,358  
79,593  
166,035  
246,139  
79,069  
0  
0  
0  
0  
0  
995,360  
891,802  
1,073,128  
1,084,523  
1,194,057  
3,195,923  
3,188,433  
3,009,103  
3,118,253  
3,178,701  
52,229  
54,905  
43,149  
40,061  
32,042  
457,579  
462,432  
440,203  
356,090  
335,072  
179,567  
179,552  
148,892  
148,892  
110,323  
82,499  
85,626  
86,444  
88,116  
88,134  
60,353  
60,967  
61,580  
62,399  
62,808  
13,376  
13,376  
13,376  
13,192  
13,192  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
116,408  
117,535  
124,535  
38,115  
55,240  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,826,449  
4,677,165  
4,731,618  
4,845,065  
4,819,143  
2,838,246  
2,720,117  
2,783,447  
2,920,253  
2,940,269  
2,276,709  
2,119,868  
2,084,662  
1,992,674  
2,028,852  
561,538  
600,249  
698,785  
927,579  
911,417  
1,988,203  
1,957,048  
1,948,171  
1,924,812  
1,878,873  
1,988,203  
1,957,048  
1,948,171  
1,924,812  
1,878,873  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0