Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,845,065  
4,818,941  
5,245,488  
5,233,760  
4,984,540  
4,488,975  
4,483,869  
4,821,767  
4,868,876  
4,477,251  
246,139  
79,069  
75,755  
193,599  
112,066  
0  
0  
0  
0  
0  
1,084,523  
1,194,057  
1,179,872  
1,188,083  
1,088,302  
3,118,253  
3,178,701  
3,538,709  
3,465,262  
3,262,160  
40,061  
32,042  
27,431  
21,932  
14,722  
356,090  
335,072  
423,721  
364,884  
507,289  
148,892  
110,323  
170,416  
110,404  
110,392  
88,116  
88,134  
89,222  
90,303  
186,749  
62,399  
62,808  
63,421  
64,035  
10,304  
13,192  
13,192  
14,711  
14,710  
14,667  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
38,115  
55,240  
80,576  
80,058  
179,802  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,845,065  
4,819,143  
5,245,488  
5,233,760  
4,984,540  
2,920,253  
2,940,269  
3,686,080  
3,688,373  
3,597,733  
1,992,674  
2,028,852  
2,717,431  
2,668,272  
2,194,484  
927,579  
911,417  
968,649  
1,020,100  
1,403,248  
1,924,812  
1,878,873  
1,559,408  
1,545,388  
1,386,807  
1,924,812  
1,878,873  
1,559,408  
1,545,388  
1,386,807  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0