Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,498,237  
4,321,073  
3,621,030  
3,520,692  
3,450,285  
4,046,423  
3,880,474  
1,474,574  
1,412,304  
1,420,599  
111,142  
37,787  
19,720  
29,711  
158,041  
0  
0  
0  
0  
0  
749,142  
757,672  
404,622  
396,108  
309,973  
3,175,994  
3,073,594  
1,039,558  
963,906  
930,302  
10,145  
11,422  
10,674  
22,580  
22,283  
451,813  
440,599  
2,146,456  
2,108,388  
2,029,686  
110,392  
110,392  
65,598  
67,998  
67,986  
186,881  
136,599  
192,311  
195,032  
143,242  
10,447  
63,560  
10,733  
10,876  
1,624  
14,665  
15,140  
1,753,587  
1,732,941  
1,760,816  
5,375  
5,375  
6,113  
7,763  
7,596  
124,054  
109,532  
118,114  
93,777  
48,422  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,498,237  
4,321,073  
3,621,030  
3,520,692  
3,450,285  
3,294,734  
3,117,689  
2,359,213  
2,249,757  
2,180,677  
1,783,267  
1,603,317  
903,218  
819,101  
701,476  
1,511,467  
1,514,372  
1,455,996  
1,430,656  
1,479,201  
1,203,503  
1,203,384  
1,261,816  
1,270,935  
1,269,608  
1,203,503  
1,203,384  
1,261,816  
1,270,935  
1,269,608  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0