Công ty Cổ phần đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,818,941  
5,245,488  
5,233,760  
4,984,540  
4,498,237  
4,483,869  
4,821,767  
4,868,876  
4,477,251  
4,046,423  
79,069  
75,755  
193,599  
112,066  
111,142  
0  
0  
0  
0  
0  
1,194,057  
1,179,872  
1,188,083  
1,088,302  
749,142  
3,178,701  
3,538,709  
3,465,262  
3,262,160  
3,175,994  
32,042  
27,431  
21,932  
14,722  
10,145  
335,072  
423,721  
364,884  
507,289  
451,813  
110,323  
170,416  
110,404  
110,392  
110,392  
88,134  
89,222  
90,303  
186,749  
186,881  
62,808  
63,421  
64,035  
10,304  
10,447  
13,192  
14,711  
14,710  
14,667  
14,665  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
5,375  
55,240  
80,576  
80,058  
179,802  
124,054  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,819,143  
5,245,488  
5,233,760  
4,984,540  
4,498,237  
2,940,269  
3,686,080  
3,688,373  
3,597,733  
3,294,734  
2,028,852  
2,717,431  
2,668,272  
2,194,484  
1,783,267  
911,417  
968,649  
1,020,100  
1,403,248  
1,511,467  
1,878,873  
1,559,408  
1,545,388  
1,386,807  
1,203,503  
1,878,873  
1,559,408  
1,545,388  
1,386,807  
1,203,503  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0