Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An (NAW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
771,929  
778,345  
783,859  
790,490  
798,655  
116,349  
113,129  
108,635  
127,952  
126,171  
58,772  
51,395  
52,991  
56,573  
55,430  
0  
0  
0  
0  
0  
39,992  
41,886  
37,758  
35,615  
41,086  
17,575  
19,758  
17,795  
23,707  
21,633  
10  
90  
90  
12,057  
8,023  
655,580  
665,216  
675,224  
662,538  
672,484  
0  
0  
0  
0  
0  
630,401  
642,844  
653,729  
655,973  
660,593  
0  
0  
0  
0  
0  
11,367  
8,174  
7,178  
6,565  
11,891  
0  
0  
0  
0  
0  
13,812  
14,198  
14,317  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
771,929  
778,345  
783,859  
790,490  
798,655  
398,689  
405,105  
410,618  
417,250  
422,295  
87,628  
94,044  
99,557  
79,603  
84,719  
311,061  
311,061  
311,061  
337,646  
337,577  
373,240  
373,240  
373,240  
373,240  
376,360  
373,240  
373,240  
373,240  
373,240  
376,360  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0