Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
140,170  
135,411  
131,432  
130,821  
105,098  
113,235  
108,580  
104,045  
102,905  
75,802  
3,288  
4,954  
2,498  
8,033  
10,691  
67,000  
50,000  
50,000  
35,000  
0  
10,045  
22,745  
22,226  
24,537  
23,070  
27,577  
27,446  
26,831  
32,932  
39,473  
5,326  
3,435  
2,490  
2,403  
2,568  
26,934  
26,830  
27,387  
27,916  
29,296  
0  
0  
0  
0  
0  
13,475  
13,819  
14,276  
14,903  
15,808  
0  
0  
0  
0  
0  
1,488  
1,488  
1,515  
1,515  
1,744  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
473  
25  
99  
0  
247  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
140,170  
135,411  
131,432  
130,821  
105,098  
52,546  
52,388  
51,826  
52,010  
26,832  
50,449  
51,655  
50,767  
47,062  
26,061  
2,097  
733  
1,059  
4,949  
771  
87,624  
83,023  
79,606  
78,810  
78,266  
87,624  
83,023  
79,606  
78,810  
78,266  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0