Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
132,297  
138,559  
143,312  
150,060  
164,793  
102,339  
107,528  
110,475  
116,003  
128,900  
10,971  
11,745  
2,493  
3,917  
5,509  
0  
0  
0  
0  
0  
35,895  
34,022  
40,653  
35,148  
49,235  
53,157  
57,809  
64,396  
71,313  
71,269  
2,315  
3,952  
2,934  
5,626  
2,887  
29,958  
31,031  
32,837  
34,056  
35,893  
0  
0  
0  
140  
839  
16,715  
17,644  
18,629  
19,611  
20,653  
0  
0  
0  
0  
0  
1,745  
1,745  
2,422  
2,375  
2,361  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
0  
144  
288  
432  
542  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
132,297  
138,559  
143,312  
150,060  
164,793  
48,323  
50,152  
52,758  
58,783  
65,086  
48,014  
49,883  
51,622  
57,647  
63,950  
310  
269  
1,136  
1,136  
1,136  
83,974  
88,407  
90,554  
91,277  
99,707  
83,974  
88,407  
90,554  
91,277  
99,707  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0