Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
170,106  
165,793  
144,181  
140,170  
135,411  
144,704  
139,806  
117,743  
113,235  
108,580  
4,037  
2,220  
1,950  
3,288  
4,954  
94,000  
92,000  
70,000  
67,000  
50,000  
16,529  
13,202  
13,275  
10,045  
22,745  
25,942  
27,947  
29,562  
27,577  
27,446  
4,197  
4,437  
2,955  
5,326  
3,435  
25,402  
25,987  
26,438  
26,934  
26,830  
0  
0  
0  
0  
0  
12,579  
12,845  
13,136  
13,475  
13,819  
0  
0  
0  
0  
0  
1,325  
1,487  
1,488  
1,488  
1,488  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
0  
158  
315  
473  
25  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
170,106  
165,793  
144,181  
140,170  
135,411  
72,625  
73,894  
54,068  
52,546  
52,388  
69,550  
71,176  
52,512  
50,449  
51,655  
3,075  
2,718  
1,556  
2,097  
733  
97,481  
91,899  
90,113  
87,624  
83,023  
97,481  
91,899  
90,113  
87,624  
83,023  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0