Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
144,181  
140,170  
135,411  
131,432  
130,821  
117,743  
113,235  
108,580  
104,045  
102,905  
1,950  
3,288  
4,954  
2,498  
8,033  
70,000  
67,000  
50,000  
50,000  
35,000  
13,275  
10,045  
22,745  
22,226  
24,537  
29,562  
27,577  
27,446  
26,831  
32,932  
2,955  
5,326  
3,435  
2,490  
2,403  
26,438  
26,934  
26,830  
27,387  
27,916  
0  
0  
0  
0  
0  
13,136  
13,475  
13,819  
14,276  
14,903  
0  
0  
0  
0  
0  
1,488  
1,488  
1,488  
1,515  
1,515  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
315  
473  
25  
99  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
144,181  
140,170  
135,411  
131,432  
130,821  
54,068  
52,546  
52,388  
51,826  
52,010  
52,512  
50,449  
51,655  
50,767  
47,062  
1,556  
2,097  
733  
1,059  
4,949  
90,113  
87,624  
83,023  
79,606  
78,810  
90,113  
87,624  
83,023  
79,606  
78,810  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0