Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,559  
143,312  
150,060  
164,793  
184,302  
107,528  
110,475  
116,003  
128,900  
135,524  
11,745  
2,493  
3,917  
5,509  
19,743  
0  
0  
0  
0  
0  
34,022  
40,653  
35,148  
49,235  
42,316  
57,809  
64,396  
71,313  
71,269  
69,120  
3,952  
2,934  
5,626  
2,887  
4,344  
31,031  
32,837  
34,056  
35,893  
48,778  
0  
0  
140  
839  
817  
17,644  
18,629  
19,611  
20,653  
31,918  
0  
0  
0  
0  
0  
1,745  
2,422  
2,375  
2,361  
3,908  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
144  
288  
432  
542  
637  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,559  
143,312  
150,060  
164,793  
184,302  
50,152  
52,758  
58,783  
65,086  
85,391  
49,883  
51,622  
57,647  
63,950  
84,256  
269  
1,136  
1,136  
1,136  
1,136  
88,407  
90,554  
91,277  
99,707  
98,911  
88,407  
90,554  
91,277  
99,707  
98,911  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0