Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
131,432  
130,821  
105,098  
132,297  
138,559  
104,045  
102,905  
75,802  
102,339  
107,528  
2,498  
8,033  
10,691  
10,971  
11,745  
50,000  
35,000  
0  
0  
0  
22,226  
24,537  
23,070  
35,895  
34,022  
26,831  
32,932  
39,473  
53,157  
57,809  
2,490  
2,403  
2,568  
2,315  
3,952  
27,387  
27,916  
29,296  
29,958  
31,031  
0  
0  
0  
0  
0  
14,276  
14,903  
15,808  
16,715  
17,644  
0  
0  
0  
0  
0  
1,515  
1,515  
1,744  
1,745  
1,745  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
99  
0  
247  
0  
144  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
131,432  
130,821  
105,098  
132,297  
138,559  
51,826  
52,010  
26,832  
48,323  
50,152  
50,767  
47,062  
26,061  
48,014  
49,883  
1,059  
4,949  
771  
310  
269  
79,606  
78,810  
78,266  
83,974  
88,407  
79,606  
78,810  
78,266  
83,974  
88,407  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0