Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
105,098  
132,297  
138,559  
143,312  
150,060  
75,802  
102,339  
107,528  
110,475  
116,003  
10,691  
10,971  
11,745  
2,493  
3,917  
0  
0  
0  
0  
0  
23,070  
35,895  
34,022  
40,653  
35,148  
39,473  
53,157  
57,809  
64,396  
71,313  
2,568  
2,315  
3,952  
2,934  
5,626  
29,296  
29,958  
31,031  
32,837  
34,056  
0  
0  
0  
0  
140  
15,808  
16,715  
17,644  
18,629  
19,611  
0  
0  
0  
0  
0  
1,744  
1,745  
1,745  
2,422  
2,375  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
247  
0  
144  
288  
432  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
105,098  
132,297  
138,559  
143,312  
150,060  
26,832  
48,323  
50,152  
52,758  
58,783  
26,061  
48,014  
49,883  
51,622  
57,647  
771  
310  
269  
1,136  
1,136  
78,266  
83,974  
88,407  
90,554  
91,277  
78,266  
83,974  
88,407  
90,554  
91,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0