Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
135,411  
131,432  
130,821  
105,098  
132,297  
108,580  
104,045  
102,905  
75,802  
102,339  
4,954  
2,498  
8,033  
10,691  
10,971  
50,000  
50,000  
35,000  
0  
0  
22,745  
22,226  
24,537  
23,070  
35,895  
27,446  
26,831  
32,932  
39,473  
53,157  
3,435  
2,490  
2,403  
2,568  
2,315  
26,830  
27,387  
27,916  
29,296  
29,958  
0  
0  
0  
0  
0  
13,819  
14,276  
14,903  
15,808  
16,715  
0  
0  
0  
0  
0  
1,488  
1,515  
1,515  
1,744  
1,745  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
25  
99  
0  
247  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
135,411  
131,432  
130,821  
105,098  
132,297  
52,388  
51,826  
52,010  
26,832  
48,323  
51,655  
50,767  
47,062  
26,061  
48,014  
733  
1,059  
4,949  
771  
310  
83,023  
79,606  
78,810  
78,266  
83,974  
83,023  
79,606  
78,810  
78,266  
83,974  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0