Công ty Cổ phần Nam Việt (NAV: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
130,821  
105,098  
132,297  
138,559  
143,312  
102,905  
75,802  
102,339  
107,528  
110,475  
8,033  
10,691  
10,971  
11,745  
2,493  
35,000  
0  
0  
0  
0  
24,537  
23,070  
35,895  
34,022  
40,653  
32,932  
39,473  
53,157  
57,809  
64,396  
2,403  
2,568  
2,315  
3,952  
2,934  
27,916  
29,296  
29,958  
31,031  
32,837  
0  
0  
0  
0  
0  
14,903  
15,808  
16,715  
17,644  
18,629  
0  
0  
0  
0  
0  
1,515  
1,744  
1,745  
1,745  
2,422  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
11,498  
0  
247  
0  
144  
288  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
130,821  
105,098  
132,297  
138,559  
143,312  
52,010  
26,832  
48,323  
50,152  
52,758  
47,062  
26,061  
48,014  
49,883  
51,622  
4,949  
771  
310  
269  
1,136  
78,810  
78,266  
83,974  
88,407  
90,554  
78,810  
78,266  
83,974  
88,407  
90,554  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0