Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
330,357  
 
 
 
 
121,908  
 
 
 
 
51,703  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
58,198  
 
 
 
 
8,961  
 
 
 
 
3,046  
 
 
 
 
208,449  
 
 
 
 
1,212  
 
 
 
 
106,307  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,716  
 
 
 
 
97,581  
 
 
 
 
1,632  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
330,357  
 
 
 
 
129,002  
 
 
 
 
93,267  
 
 
 
 
35,735  
 
 
 
 
201,355  
 
 
 
 
201,355  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0