Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (NAS: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
330,357  
319,535  
 
 
 
121,908  
108,418  
 
 
 
51,703  
43,276  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
58,198  
53,477  
 
 
 
8,961  
5,905  
 
 
 
3,046  
5,759  
 
 
 
208,449  
211,117  
 
 
 
1,212  
1,203  
 
 
 
106,307  
102,939  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
1,716  
6,669  
 
 
 
97,581  
97,658  
 
 
 
1,632  
2,648  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
330,357  
319,535  
 
 
 
129,002  
126,108  
 
 
 
93,267  
77,784  
 
 
 
35,735  
48,324  
 
 
 
201,355  
193,427  
 
 
 
201,355  
193,427  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0