Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
260,827  
255,587  
261,779  
256,706  
 
100,614  
87,529  
86,019  
82,915  
 
28,784  
34,104  
27,872  
39,345  
 
45,570  
28,420  
32,994  
17,939  
 
23,907  
21,773  
21,197  
21,518  
 
2,124  
2,571  
2,629  
2,813  
 
227  
662  
1,326  
1,300  
 
160,214  
168,058  
175,760  
173,790  
 
0  
0  
0  
0  
 
143,674  
150,541  
157,888  
159,869  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,803  
2,492  
2,494  
9,413  
 
4,860  
4,860  
4,860  
2,500  
 
9,876  
10,165  
10,518  
2,007  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
260,827  
255,587  
261,779  
256,706  
 
25,803  
26,383  
37,473  
24,740  
 
25,803  
26,383  
37,473  
24,740  
 
0  
0  
0  
0  
 
235,024  
229,204  
224,307  
231,966  
 
235,024  
229,204  
224,307  
231,966  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0