Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
271,579  
263,040  
256,839  
260,827  
255,587  
51,197  
118,928  
104,238  
100,614  
87,529  
5,158  
27,213  
30,789  
28,784  
34,104  
10,000  
3,000  
21,000  
45,570  
28,420  
27,325  
86,243  
50,303  
23,907  
21,773  
1,812  
2,195  
2,027  
2,124  
2,571  
6,901  
277  
120  
227  
662  
220,382  
144,111  
152,600  
160,214  
168,058  
0  
0  
0  
0  
0  
205,546  
128,928  
136,266  
143,674  
150,541  
0  
0  
0  
0  
0  
22  
220  
2,020  
1,803  
2,492  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
9,954  
10,104  
9,454  
9,876  
10,165  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
271,579  
263,040  
256,839  
260,827  
255,587  
41,397  
38,965  
18,280  
25,803  
26,383  
21,957  
38,965  
18,280  
25,803  
26,383  
19,440  
0  
0  
0  
0  
230,182  
224,075  
238,559  
235,024  
229,204  
230,182  
224,075  
238,559  
235,024  
229,204  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0