Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
259,201  
256,813  
271,579  
263,040  
256,839  
47,695  
38,222  
51,197  
118,928  
104,238  
16,919  
13,888  
5,158  
27,213  
30,789  
0  
0  
10,000  
3,000  
21,000  
27,650  
21,656  
27,325  
86,243  
50,303  
2,302  
2,130  
1,812  
2,195  
2,027  
825  
548  
6,901  
277  
120  
211,505  
218,592  
220,382  
144,111  
152,600  
0  
0  
0  
0  
0  
196,727  
203,180  
205,546  
128,928  
136,266  
0  
0  
0  
0  
0  
20  
774  
22  
220  
2,020  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
9,898  
9,777  
9,954  
10,104  
9,454  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
259,201  
256,813  
271,579  
263,040  
256,839  
18,876  
20,526  
41,397  
38,965  
18,280  
18,876  
20,526  
21,957  
38,965  
18,280  
0  
0  
19,440  
0  
0  
240,325  
236,287  
230,182  
224,075  
238,559  
240,325  
236,287  
230,182  
224,075  
238,559  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0