Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,864  
254,132  
261,668  
259,201  
256,813  
56,595  
49,967  
53,949  
47,695  
38,222  
29,464  
23,316  
29,364  
16,919  
13,888  
0  
0  
0  
0  
0  
24,225  
23,552  
22,325  
27,650  
21,656  
2,864  
2,994  
2,096  
2,302  
2,130  
43  
104  
164  
825  
548  
200,269  
204,165  
207,719  
211,505  
218,592  
0  
0  
0  
0  
0  
181,634  
188,711  
188,922  
196,727  
203,180  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
620  
4,443  
20  
774  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
13,775  
9,974  
9,494  
9,898  
9,777  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,864  
254,132  
261,668  
259,201  
256,813  
25,016  
25,861  
37,032  
18,876  
20,526  
25,016  
25,861  
37,032  
18,876  
20,526  
0  
0  
0  
0  
0  
231,848  
228,271  
224,636  
240,325  
236,287  
231,848  
228,271  
224,636  
240,325  
236,287  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0