Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
263,040  
256,839  
260,827  
255,587  
261,779  
118,928  
104,238  
100,614  
87,529  
86,019  
27,213  
30,789  
28,784  
34,104  
27,872  
3,000  
21,000  
45,570  
28,420  
32,994  
86,243  
50,303  
23,907  
21,773  
21,197  
2,195  
2,027  
2,124  
2,571  
2,629  
277  
120  
227  
662  
1,326  
144,111  
152,600  
160,214  
168,058  
175,760  
0  
0  
0  
0  
0  
128,928  
136,266  
143,674  
150,541  
157,888  
0  
0  
0  
0  
0  
220  
2,020  
1,803  
2,492  
2,494  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
10,104  
9,454  
9,876  
10,165  
10,518  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
263,040  
256,839  
260,827  
255,587  
261,779  
38,965  
18,280  
25,803  
26,383  
37,473  
38,965  
18,280  
25,803  
26,383  
37,473  
0  
0  
0  
0  
0  
224,075  
238,559  
235,024  
229,204  
224,307  
224,075  
238,559  
235,024  
229,204  
224,307  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0