Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
255,587  
261,779  
256,706  
 
 
87,529  
86,019  
82,915  
 
 
34,104  
27,872  
39,345  
 
 
28,420  
32,994  
17,939  
 
 
21,773  
21,197  
21,518  
 
 
2,571  
2,629  
2,813  
 
 
662  
1,326  
1,300  
 
 
168,058  
175,760  
173,790  
 
 
0  
0  
0  
 
 
150,541  
157,888  
159,869  
 
 
0  
0  
0  
 
 
2,492  
2,494  
9,413  
 
 
4,860  
4,860  
2,500  
 
 
10,165  
10,518  
2,007  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
255,587  
261,779  
256,706  
 
 
26,383  
37,473  
24,740  
 
 
26,383  
37,473  
24,740  
 
 
0  
0  
0  
 
 
229,204  
224,307  
231,966  
 
 
229,204  
224,307  
231,966  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0