Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (NAP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,839  
260,827  
255,587  
261,779  
256,706  
104,238  
100,614  
87,529  
86,019  
82,915  
30,789  
28,784  
34,104  
27,872  
39,345  
21,000  
45,570  
28,420  
32,994  
17,939  
50,303  
23,907  
21,773  
21,197  
21,518  
2,027  
2,124  
2,571  
2,629  
2,813  
120  
227  
662  
1,326  
1,300  
152,600  
160,214  
168,058  
175,760  
173,790  
0  
0  
0  
0  
0  
136,266  
143,674  
150,541  
157,888  
159,869  
0  
0  
0  
0  
0  
2,020  
1,803  
2,492  
2,494  
9,413  
4,860  
4,860  
4,860  
4,860  
2,500  
9,454  
9,876  
10,165  
10,518  
2,007  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,839  
260,827  
255,587  
261,779  
256,706  
18,280  
25,803  
26,383  
37,473  
24,740  
18,280  
25,803  
26,383  
37,473  
24,740  
0  
0  
0  
0  
0  
238,559  
235,024  
229,204  
224,307  
231,966  
238,559  
235,024  
229,204  
224,307  
231,966  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0